Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (drukarki, urządzenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, plotery).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-08-12
 • Zamawiający10 Brygada Logistyczna
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00120091
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, plotery).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 10 Brygada Logistyczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532213882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Bolesława Domańskiego 68

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-820

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 261625977

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10blog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, plotery).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95337881-e878-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016315/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup tuszy i tonerów do urządzeń peryferyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/10blog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/10blog
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/10blog w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Oferta, wniosek, pełnomocnictwo oraz oświadczenia składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10.Brygada Logistyczna,
z siedzibą ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, nr tel. 261 625 021;
 inspektorem ochrony danych osobowych w 10.Brygadzie Logistycznej jest Pan Grzegorz Skoczka, tel. 261 62 55 95, e-mail g.skoczka@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych(drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, plotery), nr sprawy 1/ŁĄCZ/2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ŁĄCZ/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 205665,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów dla 10 Brygady Logistycznej oraz pododdziałów będących na zaopatrzeniu – 55brem, 91blog.

4.2.5.) Wartość części: 175054,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wybrana stanie po zastosowaniu wzoru:
P = ( Cmin / Cof ) x 60 + ( Dmin / Dof ) x 40
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych ofercie;
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert;
Cof – cena oferty badanej;
Dof – ilość dni dostawy jaką oferuje wykonawca oferty badanej;
Dmin - najniższa ilość dni dostawy spośród złożonych ofert.

Liczba punktów przyznanych za każde z kryteriów zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Następnie kryteria zostaną zsumowane, a liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Polskich Kontyngentów Wojskowych będących na zaopatrzeniu 10 Brygady Logistycznej.

4.2.5.) Wartość części: 30611,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wybrana stanie po zastosowaniu wzoru:
P = ( Cmin / Cof ) x 60 + ( Dmin / Dof ) x 40
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych ofercie;
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert;
Cof – cena oferty badanej;
Dof – ilość dni dostawy jaką oferuje wykonawca oferty badanej;
Dmin - najniższa ilość dni dostawy spośród złożonych ofert.

Liczba punktów przyznanych za każde z kryteriów zostanie zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. Następnie kryteria zostaną zsumowane, a liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych materiałów eksploatacyjnych, na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda:
a) Dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 7 zał. nr 8 cz.2 do SWZ oferowanych tuszy i tonerów. Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny posiadający certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (np. TUV Rheinland Polska) lub inne uprawnione międzynarodowe jednostki akredytujące oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
b) Z dokumentu ma wynikać wg. jakich norm przeprowadzono badania, jaki rodzaj asortymentu był badany oraz że wykazana wydajność wydruku oferowanego produktu jest taka sama lub lepsza od opisanych w SWZ, produktów producenta drukarek.
c) Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających wydajność do materiałów eksploatacyjnych, dla których nie ma norm ISO.
d) Certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny i dystrybucji oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione Zamawiającemu w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający dopuszcza w poszczególnych pozycjach asortymentowych formularza cenowego rozwiązania równoważne o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dotyczącym wydajności lub funkcjonalności asortymentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe w formie pliku elektronicznego katalogu producenta lub skanu odpowiedniego wydruku, potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 4 Pzp., Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp., jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - Załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/10blog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-10

2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę stałe plakatowanie kampanii bilboardowej - Kluczbork, Namysłów
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania14-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stałe plakatowanie kampanii bilboardowej w Kluczborku oraz a Namysłowie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI