„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 (znak sprawy UD-XI-

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 (znak sprawy UD-XI-ZP-17-21)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-30
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00120096
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 (znak sprawy UD-XI-ZP-17-21)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście

1.3.) Oddział zamawiającego: DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-691

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 93 93

1.5.8.) Numer faksu: 22 443 94 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodmiescie.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 (znak sprawy UD-XI-ZP-17-21)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a29faa3d-e571-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000094/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na trasie z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem im opieki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określony SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określony w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-IX-ZP-17-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 565700,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na obszarze dzielnicy Śródmieście z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia, we wszystkie dnia nauki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w 2022 roku. Dowozem objętych będzie 35 dzieci niepełnosprawnych.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:
- dla kryterium „cena”, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 80 pkt,
gdzie:
C – oznacza punkty za oferowaną - cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę,
Coferty – oznacza cenę badanej oferty,
- dla kryterium „Parametry techniczne pojazdów samochodowych – rok produkcji”,
według wzoru: R = (R oferty : R max) x 20 pkt,
gdzie:
R – oznacza liczbę punktów uzyskanych za kryterium „Parametry techniczne pojazdów samochodowych – rok produkcji”
R oferty - oznacza liczbę punktów liczoną jako sumę punktów za rok produkcji każdego z 11 pojazdów samochodowych wskazanych w formularzu oferty badanej.
R max – oznacza najwyższą liczbę punktów liczoną jako sumę punktów za rok produkcji każdego z 11 pojazdów samochodowych wskazanych w formularzu oferty spośród badanych ofert.
Przez określenie „Parametry techniczne pojazdów samochodowych – rok produkcji” rozumie się rok produkcji każdego z 11 pojazdów samochodowych wskazanych w formularzu oferty, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie, z zastrzeżeniem, że rok produkcji pojazdów samochodowych nie może być wcześniejszy niż 2013.
Zamawiający w następujący sposób przyzna punkty za rok produkcji pojazdu samochodowego wskazanego w formularzu oferty:
Rok produkcji pojazdu samochodowego Liczba punktów
2021 10
2020 9
2019 8
2018 7
2017 6
2016 5
2015 4
2014 3
2013 2
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty wskaże więcej niż 11 pojazdów samochodowych, Zamawiający do oceny w kryterium „Parametry techniczne pojazdów samochodowych – rok produkcji” przyjmie pojazdy samochodowe, których rok produkcji jest wcześniejszy z zastrzeżeniem, że rok produkcji pojazdów samochodowych nie może być wcześniejszy niż 2013.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+R) najwyższą liczbę punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne pojazdów samochodowych – rok produkcji pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi wykazać , że posiada, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.), w zależności od oferowanych pojazdów do realizacji zamówienia, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu
(a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy, polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych o wartości wykonanej umowy co najmniej 350.000,00 zł brutto.
W przypadku umów, które są w trakcie realizacji, część umowy która została już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz w art.109 ust.1 pkt 4, 5 i 7 ustawy, należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

3. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych , o których mowa poniżej:

1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w części IV pkt 3.1 i pkt 3.2 SWZ
1.1. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.),
1.2.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3.2 SWZ, wraz z podaniem: ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
1.3. dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
2.1 aktualne na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w części IV pkt 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 58 oraz art. 117 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).
4.2.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1.1. SWZ składa każdy wykonawca).
4.3.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i warunek udziału dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi spełniać jednocześnie co najmniej jeden z Wykonawców i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia i zdolności są wymagane.
4.4. W odniesieniu do warunków o których mowa w pkt. 4.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy,
z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące zmiany:
1) liczby dzieci objętych dowożeniem i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
b) w sytuacji rezygnacji przez rodzica/opiekuna prawnego z usługi dowozu dziecka,
c) w sytuacji konieczności zapewnienia transportu nowym dzieciom, przy zachowaniu jednostkowych cen brutto za trasy przejazdu na obszarze lub poza obszarem m.st. Warszawy, wskazanych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
d) zmiany miejsca zamieszkania dziecka lub zmiany szkoły, do której uczęszcza dziecko;
2) terminów, o których mowa w § 2 - w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, nieprzewidzianej, spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, w szczególności związanej
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemicznego lub innego stanu nadzwyczajnego, której skutkiem będzie zamknięcie szkół.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 16 palet kostki brukowej - Skaryszew - Łódź
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 16 palet kostki brukowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI