Dostawa i wdrożenie systemu e-rejestracji” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i wdrożenie systemu e-rejestracji” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoIława
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-03
 • ZamawiającyGMINA MIEJSKA IŁAWA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-24
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00281988
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemu e-rejestracji” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargo@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemu e-rejestracji” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9ae9922-4d0f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002034/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 "Dostawa i wdrożenie systemu e-rejestracji” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

12) Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.03.00.00 – „Cyfrowy Region”, Działanie RPWM.03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umilawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umilawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c. c)system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałem wymagania techniczne:
a. dostęp do sieci Internet
b. obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLhttp Request –ajax
c. włączona obsługa JavaScript
d. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e. zainstalowany Acrobat Reader
f. zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
Ze względu na ograniczona ilość znaków w polu, Zamawiający informuje, że szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych został opisany w SWZ w § 3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje , ze szczegółowy opis obowiązku informacyjnego w SWZ § 40. Klauzula informacyjna RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje , ze szczegółowy opis ograniczeń stosowania w SWZ § 40. Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Postępowanie znak: ZP.271.36.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Urzędu Miasta Iławy w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30144200-2 - Maszyny do wydawania biletów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

31682230-1 - Graficzne panele wyświetlające

32422000-7 - Elementy składowe sieci

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

80531200-7 - Usługi szkolenia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Art. 113 Ustawy.
1.1. Zamawiający nie precyzuje wymagań.
2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów gospodarczym - Art. 114 Ustawy.
2.1. Zamawiający nie precyzuje wymagań.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej gospodarczym - Art. 115 Ustawy.
3.1. Zamawiający nie precyzuje wymagań.
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Art. 116 Ustawy.
4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie (2) dostawy wraz z instalacją różnych sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem składających się na system e-rejestracji/kolejkowania, np. serwerów, komputerów (terminali), biletomatów o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, o którym mowa w §17 ust. 1 do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §18 ust. 4 SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ). Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą na stanowisku Instalatora – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu sprzętów komputerowych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, o którym mowa w §17 ust. 1 do SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §18 ust. 4 SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 7 do SWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1,2, 4-6 p.z.p.;
b) art. 109 ust. 1 pkt 1-10 p.z.p,
c) wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ .
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie - załącznik nr 3 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami, cechami lub z kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia:
a) zestawienia sprzętu, który zamierza dostarczyć wraz z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych i dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań określonych, np. specyfikacji technicznych, kart katalogowych. Wykaz sprzętu należy wypełnić w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ ust. 5.
b) Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
c) W przypadku gdy Wykonawca nie złożył lub złożył przedmiotowe środki dowodowe niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
d) W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie o którym mowa w ppkt 4), Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 ppkt 2) lit c.
e) Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w języku polskim, w związku z tym Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli zostały sporządzone w języku obcym przekazuję się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) zestawienia sprzętu, który zamierza dostarczyć wraz z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych i dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań określonych, np. specyfikacji technicznych, kart katalogowych. Wykaz sprzętu należy wypełnić w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ ust. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § 24 ust. 1 SWZ
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium ;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .Gmina Miejska Iława.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis rodzaju i zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w III SWZ - projekt umowy § 14. Zmiana Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umilawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Nie dokonanie wizji, jeśli zamawiający jej wymagał, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18). Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej w formie protokołu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego złożone wraz z ofertą wymagane jest dla potwierdzenia spełnienia warunku przeprowadzenia wizji lokalnej.
2. Wizję lokalną Zamawiający wyznacza w dniach 26.11.2021r., 29.11.2021r. – 30.11.2021r. przedział trzech dni do wyboru w godz. 10:00-12:00.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze - Łubowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania20-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI