Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-10-17
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00383131
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-436

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf8ebe8a-4567-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047029/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji będzie odbywać się w języku polskim, za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „KORESPONDENCJA”
3. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie e-Zamawiający na subdomenie Izby Administracji
Skarbowej w Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do złożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku
z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnianie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Wykonawca
powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, + 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 09.00 – 17.00), email:
oneplace@marketplanet.pl.
5. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020, poz.
2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania
potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
5) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0 .
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o których mowa w pkt 5, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.
plików o wielkości do 80 MB w formatach: w formacie danych: txt, rtf, pdf, odt, ods, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, zip,7z;. Zalecanym formatem jest pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki
83, 90-436 Łódź;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.lodz@mf.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego do Systemu Zarządzania Dokumentami
dla jednostek podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi”, znak sprawy: Nr 1001-
ILZ.260.35.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej
w Łodzi prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
5) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału
w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako
wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy Pzp, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO (...) Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje
się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.61.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Opcja będzie realizowana na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe i obejmować będzie dostawę maksymalnie do:
a) 44 sztuk biurek;
b) 18 sztuk szaf ubraniowych;
c) 64 sztuk szaf aktowych;
po cenach jednostkowych brutto wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu ofertowym i Załączniku nr 2a do SWZ – Formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.
2) Cena, parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.
3) Warunkiem skorzystania z opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia oraz złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z opcji, bądź nie wykorzysta opcji w pełnym zakresie. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać jedynie wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia wymagań w tym warunku;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym warunku;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia wymagań w tym warunku;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz należycie zrealizowanej, potwierdzonej stosownym dokumentem (np. referencjami), co najmniej jednej dostawy w zakresie rodzajowym zgodnym z przedmiotem zamówienia, którą Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) ¬– Załącznik nr 6 do SWZ. Przez „jedną dostawę” Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się możliwości sumowania kilku umów, w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej (warunek określony w Rozdziale V pkt 4 SWZ), tj.: Wykazu należycie zrealizowanej, potwierdzonej stosownym dokumentem (np. referencjami) co najmniej jednej dostawy w zakresie rodzajowym, zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – Załącznik nr 6 do SWZ.
5. W zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania
i przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1-3 składa każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 4 składa odpowiednio Wykonawca, który wskazuje spełnianie warunku udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych istotna zmiana umowy wymaga nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zmiany Umowy, nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, numerów kont bankowych Stron i nie wymaga zmiany umowy w formie Aneksu.
3. Zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia
jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy Pzp, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do wprowadzania zmiany umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy,
a wzrost spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości całkowitej
zamówienia określonego w umowie.
2) Strony są uprawnione do dokonana zmian, stosowanie do art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne dla dostaw i usług oraz jednocześnie mniejsze niż 10% wartości całkowitej zamówienia określonego w Umowie. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
4. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) Zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający dopuszcza zakup asortymentu zamiennego względem określonego w ofercie pod warunkiem, że cena jednostkowa nie przewyższy ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w ramach postępowania, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych, jakościowych określonych w Załączniku nr 1, 2, 2a do umowy. Podstawą tej zmiany mogą być obiektywne trudności Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanych towarów, spowodowane przestojami produkcyjnymi, wycofaniem z produkcji i innymi podobnymi okolicznościami;
b) dopuszczalna jest zmiana ilości poszczególnego asortymentu między poszczególnymi pozycjami określonymi w załączniku nr 1, 2, 2a do umowy (zmniejszenie lub zwiększenie ilości), uzasadniona, w szczególności zmiennymi potrzebami
Zamawiającego, pod warunkiem zachowania wartości umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firmy lub brygady murarzy, cieśli zbrojarzy - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania25-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy lub brygady murarzy, cieśli zbrojarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia pracy do ustalenia pracy od zaraz na terenie Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI