Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa śląskiego biorących udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-04-13
 • ZamawiającyWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00109599
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa śląskiego biorących udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Ligonia 46

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-037

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 20 78 563

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa śląskiego biorących udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be199437-b3e6-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049174/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.61 Produkcja filmów promocyjno/informacyjnych (POWER Dz.2.18)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2022%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl lub poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl .
2. Złożenie oferty odbywa się na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.3. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", z uwzględnieniem zapisów pkt 15 niniejszego rozdziału; 3.3. w przypadku podpisania dokumentu przy użyciu podpisu zewnętrznego, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik podpisu.4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:4.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;4.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , MacOs x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;4.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4.4. Włączona obsługa JavaScript;4.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc. docx .rtf .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 7.1. .zip 7.2. .7Z 8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Województwa Śląskiego tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego,
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa:
 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w zakresie korespondencji papierowej), operatorowi platformy komunikacji elektronicznej
(w zakresie komunikacji elektronicznej), operatorowi platformy elektronicznych zamówień publicznych (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa) podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Ze względu na objęcie zamówienia dofinansowaniem ze środków UE, odbiorcą danych będzie także właściwa Instytucja Zarządzająca i /lub Pośrednicząca zarządzająca programem, z którego pozyskano dofinansowanie.
Co do zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. zamówienia będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa oraz publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach (Biuletyn Zamówień Publicznych).
Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak ze względu na jawność postępowania, do takiego przekazania może dojść.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji (minimum 5 lat od zakończenia sprawy) a następnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu na podstawie art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679:a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym zustawą Prawo Zamówień Publicznych.b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-ZN.272.2.4.2022.ED

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja filmów promocyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa śląskiego biorących udział w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie filmu zbiorczego jako połączenie pojedynczych filmów promocyjnych. Opracowanie powinno zapewniać możliwość dzielenia filmu zbiorczego na dowolne części.
3. Czas trwania pojedynczego filmu promocyjnego wynosi 120 sekund z tolerancją +/- 10%, w rozdzielczości Full HD 1920x1080px.
4. Pojedynczy film powinien prezentować potencjał inwestycyjny danej JST biorącej udział w projekcie, i zawierać: dynamiczne sceny i hasła wykonane w technologii 3D i 2D, filmy przekazane przez Zamawiającego oraz muzykę i udźwiękowienie.
5. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
7. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

92312000-1 - Usługi artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyznaczeni członkowie Komisji Przetargowej posiadający wiedzę specjalistyczną z zakresu przedmiotu zamówienia dokonają czynności oceny ofert w kryterium " Wstępna koncepcja realizacji filmu wraz z scenariuszem”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wstępna koncepcja realizacji filmu wraz z scenariuszem

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 filmy promocyjne o tematyce gospodarczej/inwestycyjnej/internacjonalizacji dla jst/regionu/IOB/klastra/izby gospodarczej/instytucji publicznej o łącznej wartości minimum 80.000,00 złotych brutto oraz o minimalnej długości pojedynczego filmu 60 sekund.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego – Zamawiający, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415), rozszerzył okres badania doświadczenia Wykonawcy, z 3 do 5 lat.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać dostawę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:

4.1.1. w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.4.1:

wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, długości trwania, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jako przedmiotowy środek dowodowy – na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XV SWZ, Wykonawca składa Załącznik nr 2 do formularza ofertowego Dokument- wstępną koncepcję realizacji wraz z przykładowym scenariuszem jednego filmu promocyjnego wraz z ofertą (wypełniony załącznik nr 2 do formularza ofertowego) na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia (stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Zapisy zawarte w SWZ stanowią wymagania minimalne w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca nie złoży, lub wadliwie złoży „Dokument- Wstępnej koncepcji realizacji wraz z przykładowym scenariuszem jednego filmu promocyjnego(wypełniony załącznik nr 2 do formularza ofertowego) lub gdy zostanie dołączony więcej niż jeden „Dokument- Wstępna koncepcja realizacji wraz z przykładowym scenariuszem jednego filmu promocyjnego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 2 lit. c

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia przedmiotowych środków dowodowych jeżeli Wykonawca nie złożył ich wraz z ofertą oraz uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli złożone środki są niekompletne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wcelu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może jeuzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tychdokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymiogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielniedokumentów.2. Pełnomocnictwa:2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegającego/ ubiegających się o udzielenie zamówieniapublicznego/podmiotu udostępniającego zasoby/ podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia - jeżeli umocowanie doreprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.2.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowione do reprezentowania ich w postępowaniualbo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku wykonawców będących spółkącywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisaneprzez wszystkich wspólników spółki cywilnej - jeśli dotyczy.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy zostały uwzględnione w § 13 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ lub na nim wpostaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę głośników Genius 2000X - Zawiercie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę naprawę głośników Genius 2000X (naprawa ścieżek na PCB). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa monitorów - 43 szt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: USŁUGA PRODUKCJI MATERIAŁÓW FILMOWYCH WRAZ Z NAPISAMI I AUDIODESKRYPCJĄ
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI