Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i montażu:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i montażu: A) 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) B) 9 materiałów filmowych w postaci reportażu C) 1 produkcji filmowej oraz D) organizacji MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) na potrzeby projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2021-01-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGłówny Instytut Górnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-29
 • Numer ogłoszenia773953-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 773953-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Główny Instytut Górnictwa: Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i montażu: A) 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) B) 9 materiałów filmowych w postaci reportażu C) 1 produkcji filmowej oraz D) organizacji MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) na potrzeby projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Zakup finansowany będzie z projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. pl. Gwarków 1  , 40-166  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2581631-9, e-mail bgxzg@gig.katowice.pl, faks 322596533.
Adres strony internetowej (URL): www.gig.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://vip99.lo.pl/przetargi/86

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w wersji elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Ofertę w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i montażu: A) 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) B) 9 materiałów filmowych w postaci reportażu C) 1 produkcji filmowej oraz D) organizacji MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) na potrzeby projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer referencyjny: FZ - 1/5398/MKO/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i montażu: A) 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) B) 9 materiałów filmowych w postaci reportażu C) 1 produkcji filmowej oraz D) organizacji MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) na potrzeby projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 92110000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92111250-9
92111210-7
79952000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 291500,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 1. Umowa będzie obowiązywać w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2021 r., Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ. Terminy realizacji poszczególnych etapów:A) 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) – maksymalnie do 26.02.2021 r. B) 9 materiałów filmowych w postaci reportażu:B.1 8 reportaży z przebiegu kampanii prowadzonych na terenie całego kraju (kampanie przeprowadzane będą w II połowie 2021 roku; czas realizacji produkcji maksymalnie do 31.08.2021 rok)B.2 1 reportaż z przebiegu Minigali organizowanej na terenie województwa śląskiego (Minigala organizowana będzie w II połowie 2021r.) czas realizacji produkcji zostanie podany miesiąc przed planowaną Minigalą. C) 1 produkcji filmowej (filmu promującego zwycięski zespołu)- zwycięzca zostanie wyłoniony podczas Minigali,która odbędzie się w II połowie 2021r., czas realizacji produkcji zostanie podany miesiąc przed planowaną Minigalą. D) organizacji MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) - wariant D1 lub D2- realizacja II połowa 2021r.2. Warunki płatności: Termin płatności wynosi min do 14 dni i będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury za usługi: - za (A) tj: opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i profesjonalny montaż 4 odcinków cyklicznego spotu filmowego (Webinariów) po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prawidłowo wykonanej usługi; - za (B) ) tj: opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i profesjonalny montaż 8 materiałów filmowych w postaci reportaży z przebiegu kampanii (B.1) po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prawidłowo wykonanej usługi oraz za opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i profesjonalny montaż reportażu z przebiegu Minigali (B.2) po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prawidłowo wykonanej usługi;- za (C) tj: opracowanie koncepcji, scenariuszy oraz produkcji i profesjonalny montaż 1 produkcji filmowej po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prawidłowo wykonanej usługi;- za (D) tj.: organizację MINIGALI z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem wraz z wynajmem sali, nagłośnieniem i profesjonalnym prowadzeniem, oprawą graficzną i muzyczną gali, świadczeniem wielokamerowej usługi transmisji wideo online (streaming) na potrzeby projektu wariant D1 lub D2 nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru prawidłowo wykonanej usługi.3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyłącznego nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszelkich filmów, planów, rysunków, opracowań i innych materiałów lub dokumentów wykonanych w ramach przedmiotu Umowy. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu;2. Podstawy wykluczenia:2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24, ust. 5 ustawy Pzp:2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. 1b ustawy Pzp:3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA3.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA3.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia: - Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:W zakresie realizacji i produkcji filmowych:a) zrealizował (reżyseria, postprodukcja) lub jest w trakcie realizacji min. 3 programów telewizyjnych lub filmów dokumentalnych w tym dwóch na łączną kwotę minimum100 000,00 zł brutto i przynajmniej jeden zrealizował jako producentb) zrealizował (realizacja, produkcja z postprodukcją) min. 2 krótkie formy filmowe (reklamy, teledyski) c) zrealizował (realizacja, produkcja z postprodukcją) min. 1 film, który był wyświetlany w kinie lub TV ogólnokrajowejd) zorganizował min. 2 sportowe, naukowe lub kulturalne kampanie społeczne skierowane do młodzieży (o zasięgu ogólnopolskim) W zakresie wielokamerowego streamingu:e) przeprowadził min. 2 ogólnopolskie wielokamerowe (min. 4rokamerowy; bezprzewodowe kamery 4K) streamingi, dla ponad 10 000 odbiorców;Wykonawca musi posiadać wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia: c) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie jako:1) reżyser i realizator filmów pełnometrażowych i krótkich form filmowych – min. 1 osoba2) realizator transmisji wielokamerowych streamingów on-line – min. 1 osoba3) organizator sportowych, naukowych lub kulturalnych kampanii społecznych o zasięgu min. ogólnopolskim (skierowanych do młodzieży) - min 1 osoba4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 2a do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, które zostały wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 pkt. 3 pkt. e) tj.: w zakresie realizacji i produkcji filmowych oraz f ) tj.: w zakresie wielokamerowego streamingu oraz g) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Dokumenty te powinny stanowić dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.5. Podmioty zagraniczne: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Wykonawca musi stosować co najmniej jeden z formatów danych wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017r. poz. 2247), np. .zip / .7z. Wykonawca składa zaszyfrowaną za pomocą strony miniPortal.uzp.gov.pl. elektroniczną ofertę wysłać za pomocą formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku przez ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej -pocztą, kurierem lub osobiście w siedzibie Zamawiającegob) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej - przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w wersji elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.4.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się: a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej –datę wpływu/ złożenia oferty w siedzibie Zamawiającegob) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej datę jej wpływu na platformę ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP lub adres poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu.4.4. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia: - Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:W zakresie realizacji i produkcji filmowych:a) zrealizował (reżyseria, postprodukcja) lub jest w trakcie realizacji min. 3 programów telewizyjnych lub filmów dokumentalnych w tym dwóch na łączną kwotę minimum100 000,00 zł brutto i przynajmniej jeden zrealizował jako producentb) zrealizował (realizacja, produkcja z postprodukcją) min. 2 krótkie formy filmowe (reklamy, teledyski) c) zrealizował (realizacja, produkcja z postprodukcją) min. 1 film, który był wyświetlany w kinie lub TV ogólnokrajowejd) zorganizował min. 2 sportowe, naukowe lub kulturalne kampanie społeczne skierowane do młodzieży (o zasięgu ogólnopolskim) W zakresie wielokamerowego streamingu:e) przeprowadził min. 2 ogólnopolskie wielokamerowe (min. 4rokamerowy; bezprzewodowe kamery 4K) streamingi, dla ponad 10 000 odbiorców;Wykonawca musi posiadać wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia: c) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia i które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie jako:1) reżyser i realizator filmów pełnometrażowych i krótkich form filmowych – min. 1 osoba2) realizator transmisji wielokamerowych streamingów on-line – min. 1 osoba3) organizator sportowych, naukowych lub kulturalnych kampanii społecznych o zasięgu min. ogólnopolskim (skierowanych do młodzieży) - min 1 osoba
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, które zostały wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 pkt. 3 pkt. e) tj.: w zakresie realizacji i produkcji filmowych oraz f ) tj.: w zakresie wielokamerowego streamingu oraz g) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Dokumenty te powinny stanowić dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, które zostały wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 pkt. 3 pkt. e) tj.: w zakresie realizacji i produkcji filmowych oraz f ) tj.: w zakresie wielokamerowego streamingu oraz g) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej z trzech osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie). Dokumenty te powinny stanowić dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena brutto za usługi A, B1, B2,C D1 oraz D2 95,00
Termin płatności za fakturę 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.2. Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,b) przesunięcia czasowego dofinansowania projektu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,c) na skutek przedłużających się zmian w trybie funkcjonowania szkół lub innych zmian skutkujących koniecznością przesunięcia czasu realizacji zadań projektowych lub całego projektu,d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,e) zmian w harmonogramie projektu w ramach którego realizowane są niniejsze usługi,f) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, g) cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązującą pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Wykonawca w razie zajścia powyższych okoliczności jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen,h) w przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednim zmianom,i) każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punkcie f), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia,h) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na: 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; -decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; -poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; -innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d wymaga przedłożenia przez WYKONAWCĘ informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.7. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) lub elektronicznie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę głośników Genius 2000X - Zawiercie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę naprawę głośników Genius 2000X (naprawa ścieżek na PCB). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Produkcja edukacyjnych materiałów filmowych wraz z kompanią w mediach społecznościowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI