Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2020-12-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-23
 • Numer ogłoszenia611107-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 611107-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 00102300300000, ul. ul. Geodetów  1 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 850 36 00, , e-mail przetargi.ias.400000@mf.gov.pl, , faks 17 852 11 30.
Adres strony internetowej (URL): https://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza formę pisemną do składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Miejsce składania ofert w formiepisemnej: Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1 – Sala Obsługi lub przesłać na podany adres zapośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie obsługi technicznej i napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostkach
Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.45.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług obsługi technicznej oraz napraw pojazdów będących na gwarancji i pogwarancyjnych oraz sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do tych pojazdów użytkowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ.3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ.4. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, z których poszczególne dotyczą usług, o których mowa w pkt 1 dla:4.1. Część I (Rejon Przemyśla): 85 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/I do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa),4.2. Część II (Rejon Rzeszowa): 67 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/II do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa),4.3. Część III (Rejon Krosna): 32 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/III do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa),5. Przedmiotem zamówienia objęte są pojazdy różnych marek i modeli będących na gwarancji lub pogwarancyjne, aktualnie użytkowane przez Zamawiającego. Ilość pojazdów będących przedmiotem zamówienia w każdej części ma charakter wyłącznie orientacyjny, a tym samym może ulec zmianie zarówno przed udzieleniem zamówienia, jak i w trakcie jego realizacji.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie pojazdów, w tym zmiany ilości tych pojazdów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie naruszą postanowień umowy oraz nie stanowią zmian umowy wymagających sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie pojazdów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zmodyfikowany wykaz tych pojazdów.7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, czyli zwiększenia do 20% wartości umowy brutto dla zadania podstawowego. Wszystkie wymagania zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla usług w zadaniu podstawowym dotyczą także usług w ramach prawa opcji. Zamawiający może uruchomić prawo opcji po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy na adres e-mail wskazany we wzorze umowy.8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.8.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1482) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, a wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zapis ten nie dotyczy osób realizujących dostawy części zamiennych koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 8.2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu listy pracowników, o których mowa w pkt 8.1, bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zlecenia pierwszej usługi.8.3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. Kopie umów po spełnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL pracownika. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.8.4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy (tj. od momentu rozpoczęcia realizacji umowy do końca dnia jej obowiązywania). W przypadku zmiany osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w trakcie okresu realizacji umowy lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia tą/te osoby na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego. Brak spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy wskazane wyżej części. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.11. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz warunki i obowiązki zawarte we wzorze umowy obowiązują w każdej części.

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-04 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował warsztatem samochodowym, wyposażonym łącznie w pełne zabezpieczenie w urządzenia, narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonywania czynności obsługowo-naprawczych i wszystkich czynności kontrolno – regulacyjnych pojazdów posiadających co najmniej:1. jedno stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego,2. jedno stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego,3. jedno urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji,4. jedno urządzenie i oprogramowanie (aktualizowane na bieżąco) do pełnej diagnostyki, w tym co najmniej jeden komputer do pełnej diagnostyki silnika i części elektronicznych z oprogramowaniem umożliwiającym diagnostykę samochodów,5. dwa stanowiska dla samochodów osobowych umożliwiających naprawę co najmniej dwóch samochodów równocześnie, wyposażonych w podnośnik umożliwiający podniesienie całego samochodu lub dwa kanały.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 20,00
Obsługa poza kolejnością 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-). W przypadku, gdy nastąpi zwiększenie bądź zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków, ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Taka waloryzacja wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy. Waloryzacja, o której mowa powyżej, dotyczy tej części umowy, za wykonanie której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku od towarów i usług.3. Mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 jest przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację umowy, niniejsze regulacje należy stosować z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W szczególności dla umożliwienia realizacji umowy w tych warunkach, Strony postanawiają, że:1) Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert,2) Podczas realizacji umowy, Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie przedmiotu umowy w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje odpowiedniej zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów, w szczególności przez:a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,b) zmianę sposobu wykonywania usług,c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.4. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z pkt 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w pkt 19.11 SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w jednej z dwóch form określonych w pkt 11.2 lub pkt 11.12 SIWZ tj. w formie pisemnej lub elektronicznej 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2020 r., godzina 13:00, w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok. 101. 4.Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez: 4.1. fizyczne otwarcie ofert – w przypadku złożenia ofert w formie papierowej; 4.2. użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego – w przypadku złożenia ofert w formie elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Obsługa techniczna i naprawy pojazdów (Rejon Przemyśla)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:85 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/I do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 34300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 20,00
Obsługa poza kolejnością 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Obsługa techniczna i naprawy pojazdów (Rejon Rzeszowa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:67 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/II do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 34300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 20,00
Obsługa poza kolejnością 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Obsługa techniczna i naprawy pojazdów (Rejon Krosna)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:32 szt. pojazdów służbowych określonych w Załączniku nr 5/III do SIWZ (Wykaz pojazdów do obsługi technicznej oraz napraw bieżących zawierający dane o pojeździe, takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 34300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-04
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 20,00
Obsługa poza kolejnością 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę korektę licznika w Audi A5, rok 2012 TDI. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI