Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Rzeszowski
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-20
 • Numer ogłoszenia613100-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613100-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Uniwersytet Rzeszowski: Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Rzeszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69156004000000, ul. ul. Rejtana  , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 721 018, e-mail org@univ.rzeszow.pl, faks 178 721 262.
Adres strony internetowej (URL): www.ur.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego. Miejsce składania ofert – Uniwersytet Rzeszowski KANCELARIA OGÓLNA, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2A, budynek A2, pokój 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Numer referencyjny: ZP/UR/234/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.Zamówienie zostało podzielone na 33 części (33 zadania):Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych.Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa monitora dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa dysku dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych.Zadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Wydawnictwa.Zadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa monitora i urządzeń peryferyjnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 15: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia.Zadanie nr 16: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.Zadanie nr 17: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 18: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych.Zadanie nr 19: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych.Zadanie nr 20: Sprzedaż i dostawa drukarki termicznej dla Instytutu Sztuk Pięknych.Zadanie nr 21: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia.Zadanie nr 22: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk Prawnych.Zadanie nr 23: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletu graficznego dla Instytutu Ekonomii i Finansów.Zadanie nr 24: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.Zadanie nr 25: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Nauk o Polityce.Zadanie nr 26: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia.Zadanie nr 27: Sprzedaż i dostawa archiwum dyskowego dla Instytutu Biologii i Biotechnologii.Zadanie nr 28: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce.Zadanie nr 29: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce.Zadanie nr 30: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Polityce.Zadanie nr 31: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Muzyki.Zadanie nr 32: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia.Zadanie nr 33: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii.Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
48000000-8
30213300-6
30237450-8
30232100-5
30231300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.2.Zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry technicznofunkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymzałącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zaproponowane oprogramowanie musi być, wolne od wad, a jego parametrytechniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku dostarczenie oprogramowania zapisanego nanośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz zinstrukcja aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwieraniai użytkowania). 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzieZamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lubodniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, specyfikacji technicznychi/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego.Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lublepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiemtowarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem„równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanieposiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne ifunkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia,odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność,wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standardwykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość(długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału ikomponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, żeoferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przezZmawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ –do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniająwymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne). 5. Podwykonawstwo a)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom b) W przypadku, gdyWykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiającyżąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z formularzem ofertowym– załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierzapowierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówieniesamodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy zodpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty. Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony ipodpisany Formularzem cenowym (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny doprzeprowadzenia postępowania). Wzór stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty. 3. DokumentPełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowaniaWykonawcy w niniejszym postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie dopodpisywania oferty oraz wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą (oświadczenia itp.).Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii notarialniepoświadczonej, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to równieżprzypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: Wykonawców działających wformie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopiipoświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacjidla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, Wykonawców występujących wspólnie,czyli uczestników konsorcjum. 4. Podpisany Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia,dla danego zadania (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzeniapostępowania), wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę i identyfikację oferowanego asortymentu/urządzenia. Opis techniczny stanowitreść oferty poprzez skonkretyzowanie cech kryjących się pod wskazaną nazwą danegoasortymentu/urządzenia oferowanego przez Wykonawcę. Z uwagi iż, podanie samego modelu czynumeru katalogowego asortymentu/urządzenia nie zawsze pozwala na jego identyfikację, dlategoZamawiający wymaga podania faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu wtaki sposób, aby był w stanie stwierdzić dla danego zadania, czy treść oferty odpowiada treścispecyfikacji. Wymogu tego dokumentu nie spełnia podpisany załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowyopis przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawieart. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa niniejszeOświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowejinformacji, o której mowa w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony nastronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz zezłożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego z innymiwykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłóceń konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy: a) w zakresie danych teleadresowychWykonawcy, b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanietreści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) w przypadku zaistnienie okoliczności, których nie możnabyło przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jakozdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, e) w przypadku,gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji,która przyznała środki na sfinansowanie umowy, f) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzeniaWykonawcy, należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku ustawowej zmiany przepisównormujących wysokość stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmianadotyczy. Cena brutto umowy ulegnie wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnieobowiązującej stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto umowy. g) w zakresie zmiany parametrówdostarczanego sprzętu na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby sytuacja, że producentsprzętu zaprzestanie produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jestdostarczenie sprzętu innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ iumowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przetwarzanie danych osobowych.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, reprezentowany przez Rektora, tel. (17) 8721000 Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30237450-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa monitora dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa monitora dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa dysku dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa dysku dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Wydawnictwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Wydawnictwa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213300-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30237450-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa monitora i urządzeń peryferyjnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa monitora i urządzeń peryferyjnych dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk Prawnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20: Sprzedaż i dostawa drukarki termicznej dla Instytutu Sztuk Pięknych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa drukarki termicznej dla Instytutu Sztuk Pięknych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk Prawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk Prawnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213300-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletu graficznego dla Instytutu Ekonomii i Finansów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletu graficznego dla Instytutu Ekonomii i Finansów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30232100-5, 30237450-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa dysków dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Nauk o Polityce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Nauk o Polityce
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 27 Nazwa: Zadanie nr 27: Sprzedaż i dostawa archiwum dyskowego dla Instytutu Biologii i Biotechnologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa archiwum dyskowego dla Instytutu Biologii i Biotechnologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 28 Nazwa: Zadanie nr 28: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 29 Nazwa: Zadanie nr 29: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Polityce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 30 Nazwa: Zadanie nr 30: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Polityce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Polityce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30213300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 31 Nazwa: Zadanie nr 31: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Muzyki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Muzyki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 32 Nazwa: Zadanie nr 32: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Technologii Żywności i Żywienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 33 Nazwa: Zadanie nr 33: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213300-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Cena 60,00
Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Gwarancja 20,00
Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zadań: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wymiana ekranu w Huawei Mate 20 Lite -Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam pęknięty ekran w Huawei Mate 20 Lite. Chciała bym zapytać ile kosztowała by wymiana? Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI