USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2021 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2021 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU , LEŹNICY WIELKIEJ , ŁODZI , NOWYM GLINNIKU , TOMASZOWIE MAZOWIECKIM I KUTNIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgierz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-29
 • Numer ogłoszenia773626-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 773626-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy: USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2021 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU , LEŹNICY WIELKIEJ , ŁODZI , NOWYM GLINNIKU , TOMASZOWIE MAZOWIECKIM I KUTNIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 10106725600000, ul. ul. Konstantynowska  85 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 26 1442098, e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl, faks 26 1442101.
Adres strony internetowej (URL): www.31wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Sektora Finansów Publicznych - Wojsko
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.31wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.31wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA NAPRAWY POJAZDÓW W ROKU 2021 DLA 31 WOG ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU LOGISTYCZNYM A ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZGIERZU , LEŹNICY WIELKIEJ , ŁODZI , NOWYM GLINNIKU , TOMASZOWIE MAZOWIECKIM I KUTNIE
Numer referencyjny: 26/ZP/21
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów samochodowych (osobowych, dostawczych, osobowo-terenowych, ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów) w 2021 roku dla 31 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym, a znajdujących się w Zgierzu, Leźnicy Wielkiej, Łodzi, Nowym Glinniku, Tomaszowie Mazowieckim i Kutnie.2 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 6 zadań:Zadanie nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Tomaszów Mazowiecki i Nowy Glinnik.Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.Zadanie nr 3 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksu Kutno.Zadanie nr 4 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Tomaszów i Nowy Glinnik.Zadanie nr 5 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.Zadanie nr 6 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksu Kutno.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań.5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 50112100-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 337398,37
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 16.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, rozszerzoną o odpowiedzialność od zaboru mienia i szkody całkowitej, na kwotę minimum: •dla zadania 1 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,•dla zadania 2 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,•dla zadania 3 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,•dla zadania 4 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,•dla zadania 5 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł,•dla zadania 6 – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż suma przypisanych kwot dla zadań na które składa ofertę.W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania robót budowlanych na kwotę stanowiącą sumę w/w zadań tj. np.: nr 1 - 2 nie mniejszą niż 100.000,00 złotych słownie złotych : sto tysięcy ( zadanie nr 1 = 50.000,00 zł + zadanie nr 2 = 50.000,00 zł )RAZEM dla zadań nr 1 - 6 (300.000,00 zł trzysta tysięcy ) Wykonawca zobowiązany będzie także do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.:- naprawy pojazdów osobowych lub/i osobowo-terenowych lub/i dostawczych (dla zadań nr 1,2,3)- naprawy pojazdów ciężarowych lub/i autobusów lub/i pozostałych pojazdów (dla zadań nr 4, 5, 6)z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. W przypadku usług nadal realizowanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich należyte wykonanie w kwocie, o której mowa w poniższej tabeli. Wartość każdej (pojedynczej) usługi winna być nie mniejsza niż: Nr zadania Przedmiot zamówienia Wartość brutto w złZadanie 1 Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Tomaszów Mazowiecki i Nowy Glinnik 30 000Zadanie 2 Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź 31 000Zadanie 3 Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksu Kutno 2 500Zadanie 4 Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Tomaszów i Nowy Glinnik 72 000Zadanie 5 Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź 87 000Zadanie 6 Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksu Kutno. 7 500Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie usług na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań, czyli jeżeli Wykonawca składa ofertę np.:-na zadania nr: 1 i 2 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 61 000 zł; -na zadania nr: 4 i 5 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 159 000 zł;-na zadania nr: 1 i 4 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł i co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 72 000 zł.2. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują minimum dwoma pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę posiadających kwalifikacje w zawodzie mechanik lub/i elektromechanik.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 Ustawy) Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 3 lit. c – Załącznik Nr 5 do SIWZ. b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zgodnie z warunkiem postawionym w rozdz. V ust.1 pkt. 3 lit c niniejszej SIWZ, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 6 do SIWZ.c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, rozszerzoną o odpowiedzialność od zaboru mienia i szkody całkowitej, zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 3 lit. b. 2. W przypadku polisy, której suma gwarancyjna wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu NBP na dzień upływu terminu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto za jedną roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników -wykształcenie 20,00
ilośc miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów sobowych , osobowo- terenowych , dostawczych , ciężarowych , autobusów , pozostałych pojazdów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku gdy, pomimo zachowania należytej staranności, Wykonawca lub Zamawiający nie będzie mógł wykonać umowy w sposób należyty (przez co rozumie się również brak możliwości wykonania umowy), na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy z powodu występowania COVID-19, strony mogą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następującym zakresie:1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części,2) czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,3) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy,4) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Tomaszów Mazowiecki i Nowy Glinnik.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 39024,39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów osobowych, osobowo - terenowych i dostawczych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62601,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowskowych do naprawy pojazdów osobowych, osobowo - terenowych i dostawczych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i dostawczych dla kompleksu Kutno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4065,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów osobowych, osobowo - terenowych i dostawczych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Tomaszów i Nowy Glinnik.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 134146,34
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów ciężarowych , autobusów i pozostałych pojazdów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksów Leźnica Wielka, Zgierz, Łódź.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 93495,93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów ciężarowych , autobusów i pozostałych pojazdów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 – Naprawa bieżąca pojazdów ciężarowych, autobusów i pozostałych pojazdów dla kompleksu Kutno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4065,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 16.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za 1 roboczogodzinę 60,00
kompetencje pracowników - wykształcenie 20,00
ilość miejsc stanowiskowych do naprawy pojazdów ciężarowych , autobusów i pozostałych pojazdów 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukamy przewoźników do współpracy
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania24-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Colian Logistic należy do Colian S.A. zrzeszającej takie uznane marki jak Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku, Jutrzenka, Goplana, Hellena, Appetita, Siesta. Zatrudniamy obecnie ponad 2000 pracowników w 5-ciu zakładach produkcyjnych na terenie Polski. Codziennie wytwarzamy blisko 250 rodzajów słodyczy, przypraw, bakalii i herbat. W ramach dalszego rozwoju poszukujemy Przewoźników, którzy posiadają własny tabor transportowy (ciągnik + naczepa 13,6m): firana; plandeka; chłodnia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI