Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-10-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg i Mostów w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-21
 • Numer ogłoszenia599139-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 599139-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie: Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 60778879000000, ul. Krochmalna  13j , 20-401  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 665 700, e-mail zamowienia@zdm.lublin.eu, faks 814 665 701.
Adres strony internetowej (URL): https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
gminna jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Oferty można przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać w formie pisemnej na adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9 (I piętro)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części
Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.40.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnejmasie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50austawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części: 1.1. Część I(Rejon I) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masiecałkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie I na terenie Miasta Lublin orazprowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Granica Rejonu I przebiega wzdłużdrogi wojewódzkiej nr 835, obszar rejonu I leży na zachód od drogi wojewódzkiej 835 do granicadministracyjnych Miasta Lublin. Ulice stanowiące granicę Rejonu I nie wchodzą w obszar tegorejonu. 1.2. Część II (Rejon II) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd odopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie II na tereniemiasta Lublin oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Granica Rejonu IIprzebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, obszar rejonu II leży na wschód od drogi wojewódzkiejnr 835 do granic administracyjnych Miasta Lublin. Ulice stanowiące granice rejonu II wchodzą wobszar tego rejonu. 2. Zakres zamówienia obejmuje (dla każdej części oddzielnie): 2.1. Usuwaniepojazdów z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin, na podstawie decyzji uprawnionychpodmiotów, obejmujące: załadunek, oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, transport naparking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, którychużywanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniającychprowadzenie akcji ratowniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdówpozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U.z 2011 r. nr 143, poz. 845 z późn. zm.). 2.2. Przechowywanie pojazdów w sposób zapewniającybezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2.3. Transport, na koszt własny, pojazdów przechowywanych na parkingu poprzedniego wykonawcyna własny parking (w przypadku zmiany Wykonawcy). 2.4. Prowadzenia w formie papierowej ielektronicznej dokumentacji w postaci: 2.4.1. karty ewidencji pojazdu, 2.4.2. comiesięcznychsprawozdań dotyczących parkowania usuniętych pojazdów, 2.4.3. dokumentacji fotograficznejkażdego usuniętego pojazdu wykonanej w dniu usunięcia pojazdu oraz w dniu przekazaniawłaścicielowi. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnościzwiązane z wykonywaniem wszystkich usług objętych zamówieniem wskazane i opisane w Opisieprzedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), byływykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszczególności: 3.1. przygotowywanie kart ewidencji pojazdów 3.2. przygotowywanie miesięcznychsprawozdań 3.3. prowadzenie ewidencji pojazdów przyjętych na parking 3.4. prowadzenie ewidencjipojazdów odebranych przez właścicieli lub zamawiającego 3.5. wystawianie faktur za wykonaneusługi. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć wkażdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasadydokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tegoobowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danychczynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przedzakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobowądziałalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowaneprzez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 4.Szczegółowy zakres usług określa Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 50118110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98351100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.Transport pojazdów przechowywanych na parkingu wykonawcy świadczącego usługę usuwaniapojazdów na podstawie dotychczasowej umowy z Zamawiającym na własny parking nastąpi dnia01.01.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Zamawiający żąda posiadania na czas realizacji zamówienia aktualnej licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydanej na podstawie przepisów ustawy zdnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Zamawiający żąda dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu iurządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy (dla każdej części (rejonu) oddzielnie): 1. conajmniej czterema pojazdami z platformą wraz z niezbędnym wyposażeniem, przystosowanymi doholowania i załadunku pojazdów o masie do 3,5t. UWAGA!!! Wykonawca składający ofertę nawięcej niż jedną część powinien wykazać dysponowanie odrębnymi pojazdami na każdą część, naktórą składa ofertę. 2. parkingiem strzeżonym z liczbą miejsc parkingowych – min. 40,wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną, ogrodzenie oświetlenie miejsc parkingowych wraz zcałodobowym dozorem, znajdującym się w obrębie Miasta Lublin. UWAGA!!! Wykonawcaskładający ofertę na więcej niż jedną część może wykazać dysponowanie jednym parkingiem naterenie miasta Lublin o ile minimalna ilość miejsc parkingowych będzie wynosiła 80 oraz będziewyposażony w nawierzchnię utwardzoną, ogrodzenie, oświetlenie miejsc parkingowych wraz zcałodobowym dozorem i będzie znajdować się w obrębie Miasta Lublin.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby alboosób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonychw art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotówdokumenty wymienione w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany dojednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UniiEuropejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2. Wykaz narzędzi,wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonaniazamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnienależy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertęwspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierzapowierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówieniapodwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy)podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia. 2. Zestawieniecen jednostkowych. 3. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)zawierająca: 3.1. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); 3.2. jeżeli wybór oferty będziewywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt 3.1.) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartościbez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jestrównoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzieprowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniazgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwodo występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertęnie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadkuosób fizycznych. 6. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej coWykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronieinternetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz zezłożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Termin płatności 30,00
Maksymalny czas dojazdu na miejsce wskazane przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu od otrzymania zlecenia holowania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z treścią par. 10 ust. 3 wzoru umowy: 3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunkizmiany treści umowy: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawawprowadzających zmianę stawki podatku VAT. b) zmiany stawek jednostkowych określonych w § 7 ust. 2 i ust. 4 niniejszej umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracęustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). Stawki jednostkowe ulegnązmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę wzwiązku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmianyprzepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenieprzedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, żezmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,wykaże jaką część stawki jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcierealizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracyprzedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany doprzedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkowąwraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przezWykonawcę. c) zmiany stawek jednostkowych określonych w § 7 ust. 2 i ust. 4 niniejszej umowyw przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemulub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegnązmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku zrealizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisówprawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lubwysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowychzmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana w/wprzepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże jakączęść stawki jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacjizamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzegasobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przezWykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanieZamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodamipotwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. d) zmianystawek jednostkowych określonych w § 7 ust. 2 i ust. 4 niniejszej umowy w przypadku zmiany zasadgromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie zdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przezWykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynikaze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planówkapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planachkapitałowych. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeliWykonawca: - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonaniazamówienia przez Wykonawcę, - wykaże jaką część stawki jednostkowej stanowią koszty pracyponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłyniena wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczącychwysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będziezobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się nastawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajówkosztów przez Wykonawcę. 2)zmiana pojazdów wymienionych w załączniku nr 4 do umowy (wykazpojazdów) na pojazdy o parametrach nie gorszych niż pojazdy wskazane pierwotnie w ofercie iprzedmiotowym załączniku tj. posiadające niezbędne wyposażenie, przystosowane do holowania izaładunku o których mowa w § 2 ust. 1. 3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcyokreślonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą(rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisówdotyczących Podwykonawcy. 4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja zrealizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawcapowoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, żeproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszymniż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowaniao udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonejofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunkówudziału w postępowaniu, jest:……………
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Informacje ogólne: a) Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu porozumiewanie się zZamawiającym środkami komunikacji elektronicznej, w tym dopuszcza składanie ofert, oświadczeń idokumentów w tej formie. b) Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: - wprzypadku składania oferty w formie tradycyjnej tj. w formie pisemnej – wszystkie dokumentyskładające się na ofertę muszą być złożone w tej formie. - w przypadku składania oferty w postacidokumentów w formie elektronicznej – wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą byćzłożone w tej formie. - Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której oferta zostaje złożona w formiemieszanej tj. część dokumentów stanowiących ofertę zostaje złożona w formie pisemnej, a część wformie elektronicznej. c) Zasady opisane w pkt 1 lit b nie dotyczą wniesienia wadium w formiegwarancji lub poręczenia oraz innych dokumentów, oświadczeń, wniosków i informacjiprzekazywanych w postępowaniu. d) Wszelkie dokumenty, oświadczenia i wnioski składane woryginale w postaci dokumentu elektronicznego przez Wykonawców, pełnomocników, podmioty, nazasoby których powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisemelektronicznym odpowiednio przez Wykonawców, pełnomocników, podmiotów, na zasoby którychpowołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. e)Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, oświadczenia i wnioskunastępuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. f) Szczegółowe informacje osposobie porozumiewania się w niniejszym postępowaniu zawarte są w pkt 11 SIWZ. 2. Osobamiupoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 2.1. W zakresie przedmiotu zamówienia:2.1.1. p. Marzena Kryczka – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, telefon81-466-57-32. 2.1.2. p. Marek Rydz – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, telefon81-466-57-32. 2.2. W zakresie procedury: p. Agnieszka Charachajczuk – Zarząd Dróg i Mostów wLublinie – ul. Krochmalna 13j piętro I, pokój nr 9, telefon 81-466-57-10.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I (Rejon I) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie I na terenie Miasta Lublin oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnejmasie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części - Część I (Rejon I) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie I na terenie Miasta Lublin oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Granica Rejonu I przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, obszar rejonu I leży na zachód od drogi wojewódzkiej 835 do granic administracyjnych Miasta Lublin. Ulice stanowiące granicę Rejonu I nie wchodzą w obszar tego rejonu. 2. Zakres zamówienia obejmuje : 2.1. Usuwaniepojazdów z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin, na podstawie decyzji uprawnionychpodmiotów, obejmujące: załadunek, oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, transport naparking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, którychużywanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniającychprowadzenie akcji ratowniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdówpozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U.z 2011 r. nr 143, poz. 845 z późn. zm.). 2.2. Przechowywanie pojazdów w sposób zapewniającybezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2.3. Transport, na koszt własny, pojazdów przechowywanych na parkingu poprzedniego wykonawcyna własny parking (w przypadku zmiany Wykonawcy). 2.4. Prowadzenia w formie papierowej ielektronicznej dokumentacji w postaci: 2.4.1. karty ewidencji pojazdu, 2.4.2. comiesięcznychsprawozdań dotyczących parkowania usuniętych pojazdów, 2.4.3. dokumentacji fotograficznejkażdego usuniętego pojazdu wykonanej w dniu usunięcia pojazdu oraz w dniu przekazaniawłaścicielowi. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnościzwiązane z wykonywaniem wszystkich usług objętych zamówieniem wskazane i opisane w Opisieprzedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), byływykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszczególności: 3.1. przygotowywanie kart ewidencji pojazdów 3.2. przygotowywanie miesięcznychsprawozdań 3.3. prowadzenie ewidencji pojazdów przyjętych na parking 3.4. prowadzenie ewidencjipojazdów odebranych przez właścicieli lub zamawiającego 3.5. wystawianie faktur za wykonaneusługi. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć wkażdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasadydokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tegoobowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danychczynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przedzakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobowądziałalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowaneprzez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 4.Szczegółowy zakres usług określa Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9, 98351100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Termin płatności 30,00
Maksymalny czas dojazdu na miejsce wskazane przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu od otrzymania zlecenia holowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II (Rejon II) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie II na terenie miasta Lublin oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnejmasie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50austawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) – 2 części - Część II (Rejon II) – usuwanie pojazdów (rower lub motorower, motocykl, pojazd odopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu znajdujących się w Rejonie II na tereniemiasta Lublin oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Granica Rejonu IIprzebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, obszar rejonu II leży na wschód od drogi wojewódzkiejnr 835 do granic administracyjnych Miasta Lublin. Ulice stanowiące granice rejonu II wchodzą wobszar tego rejonu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Usuwaniepojazdów z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu na terenie Miasta Lublin, na podstawie decyzji uprawnionychpodmiotów, obejmujące: załadunek, oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, transport naparking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, którychużywanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniającychprowadzenie akcji ratowniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) oraz rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdówpozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U.z 2011 r. nr 143, poz. 845 z późn. zm.). 2.2. Przechowywanie pojazdów w sposób zapewniającybezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2.3. Transport, na koszt własny, pojazdów przechowywanych na parkingu poprzedniego wykonawcyna własny parking (w przypadku zmiany Wykonawcy). 2.4. Prowadzenia w formie papierowej ielektronicznej dokumentacji w postaci: 2.4.1. karty ewidencji pojazdu, 2.4.2. comiesięcznychsprawozdań dotyczących parkowania usuniętych pojazdów, 2.4.3. dokumentacji fotograficznejkażdego usuniętego pojazdu wykonanej w dniu usunięcia pojazdu oraz w dniu przekazaniawłaścicielowi. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnościzwiązane z wykonywaniem wszystkich usług objętych zamówieniem wskazane i opisane w Opisieprzedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), byływykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszczególności: 3.1. przygotowywanie kart ewidencji pojazdów 3.2. przygotowywanie miesięcznychsprawozdań 3.3. prowadzenie ewidencji pojazdów przyjętych na parking 3.4. prowadzenie ewidencjipojazdów odebranych przez właścicieli lub zamawiającego 3.5. wystawianie faktur za wykonaneusługi. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć wkażdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasadydokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tegoobowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danychczynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przedzakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobowądziałalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowaneprzez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 4.Szczegółowy zakres usług określa Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50118110-9, 98351100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Termin płatności 30,00
Maksymalny czas dojazdu na miejsce wskazane przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu od otrzymania zlecenia holowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje nowej mapy do Pioniera F930 bt, Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, potrzebuje nowej mapy do Pioniera F930 bt. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI