Naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-12-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-15
 • Numer ogłoszenia767064-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 767064-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi: Naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47075497600000, ul. ul. Lutomierska 108/112  , 91-048  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 652 295, e-mail zampub@ld.policja.gov.pl, faks 426 652 080.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, papierowa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego.
Numer referencyjny: FZ-2380/61/20/SS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie ograniczono


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są naprawy pojazdów służbowych Policji garnizonu łódzkiego, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego - Kod CPV 50112100-4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania usług zostały określone w załączniku Nr 4 do SIWZ stanowiącym Wzór umowy. 2.Przez pojęcie naprawy rozumie się czynności związane z usunięciem usterki, powstałej w wyniku bieżącej eksploatacji lub w wyniku awarii, przywracające pełną sprawność techniczną i eksploatacyjną samochodu.3.Z napraw wyłączone zostają czynności i usługi związane z:1)Przeglądami technicznymi wynikającymi z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdu2)Powypadkowymi pracami blacharsko-lakierniczymi3)Instalacją łączności i sprzętem audio – video4)Zakupem ogumienia5)Wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych6)Wymianą filtrów oleju, paliwa i powietrza7)Kosmetyką pojazdu4.Miejscem wykonywania usługi musi być stacja obsługi znajdująca się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby jednostki Policji.5.Odległość będzie weryfikowana w oparciu o wyszukiwarkę internetową https://www.google.pl/maps - w zakładce wyznaczanie trasy - jazda samochodem od siedziby jednostki Policji, na rzecz której będą wykonywane usługi, do zakładu naprawczego wskazanego przez Wykonawcę.6.Usługi będą realizowane dla niżej wymienionych jednostek:1)Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 52)Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 143)Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F4)Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Aleja Dąbrówki 15)Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 6)Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 7)Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 568)Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A9)Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 277.Przedmiotem zamówienia będą tylko takie naprawy, których ogólny koszt (robocizna i materiały) w ramach jednego zlecenia nie przekracza: a)984,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w: Pajęcznie i Wieruszowie,b)861,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w: Kutnie, Opocznie i Radomsku,c)738,00 zł brutto dla pojazdów użytkowanych przez KPP w: Brzezinach, Koluszkach, Pabianicach i Zduńskiej Woli.8.W przypadku dokonywania naprawy w samochodzie objętym gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego pojazdu.9.Naprawy pojazdów muszą być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. 10.W przypadku, gdy zakres czynności naprawczych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda taka odbędzie się wyłącznie za zgodą Zamawiającego w obecności użytkownika pojazdu. 11.Wykonawca będzie stosował normy czasowe za wykonane operacje, które nie mogą być większe od norm czasowych operacji naprawczych zawartych w aktualnym katalogu Infotech lub innym oprogramowaniu serwisowym zawierającym normy czasochłonności dla usług serwisu i naprawy pojazdów.12.Liczba pojazdów podlegających usługom będzie zależna od gospodarki transportowej jednostek Policji oraz od ilości występujących awarii.13.Zamawiający wymaga, aby części zamienne, które zostaną zamontowane w pojazdach były częściami nowymi, niedopuszczalne jest montowanie części używanych i pozyskanych z innych pojazdów.14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 14 dni od daty odbioru pojazdu. Po upływie powyższego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich utylizacji.15.Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000,00 zł.16.Art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) przez cały okres trwania umowy osoby/osób wykonujących czynności związane z realizacją usługi. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.17.W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca/podwykonawca przekaże do Wydziału Transportu KWP w Łodzi wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w przypadku, kiedy Wykonawca będzie osobiście wykonywał czynności o których mowa w pkt 3.16, oświadczenie o osobistym wykonaniu usługi. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do umowy.18.O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w wykazie osób Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego wykazu osób.19.Zmiany w Wykazie osób nie wymagają zmian umowy.20. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany w terminie 10 dni do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno potwierdzać fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wskazanych w wykazie osób. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę/ podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie.21.Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. usunięcia z umów o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników). Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zweryfikowania.22.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3.16 SIWZ i zostanie naliczona kara umowna, zgodnie z zapisami wzoru umowy.23.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie osób Zamawiający ma możliwość zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 50112100-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz - zwanej dalej platformą, pod nazwą wskazaną w tytule postępowania.Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) - wg załącznika nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany oraz ich zakres określono w załączniku nr 4 do SIWZ-wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:a) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego– FZ-2380/61/20/SS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).a) w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi napraw pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 1 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Brzezinach: FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2009, HYUNDAI i-30 2019, HYUNDAI KONA 2019, KIA CEE’D 2009-2018, NISSAN PATHFINDER 2008, OPEL ASTRA 2014-2017, OPEL COMBO 2018, RENAULT MEGANE 2010, SKODA YETI 2016, VW T6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - 2) Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 2 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Kutnie: FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2008-2013, HYUNDAI i20 2014, KIA CEE’D 2008-2019, KIA VENGA 2014, NISSAN PATHFINDER 2009, OPEL ASTRA 2013-2015, OPEL CORSA 2014-2016, OPEL INSIGNIA 2013-2014, OPEL MOKKA 2017, VW T6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 3 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP Łódź-Wschód w Koluszkach: BMW 330i 2017, FIAT DUCATO 2008-2009, FORD FOCUS 2004, HYUNDAI i-20 2014-2015, HYUNDAI i-30 2019, KIA CEE’D 2008-2016, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2018, OPEL INSIGNIA 2013, SKODA RAPID 2014, SKODA YETI 2016, VW TRANSPORTER T-6 2016.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczegoo 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Aleja Dąbrówki 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 4 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Opocznie:DACIA DUSTER 2015, FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2008-2009, HYUNDAI i-30 2019, HYUNDAI i-35 2013, KIA CEE’D 2008-2018, KIA SPORTAGE 2010-2014, OPEL ASTRA 2015-2018, OPEL INSIGNIA 2013-2015, OPEL VIVARO 2015, SKODA YETI 2016, TOYOTA COROLLA 2019, VW T-6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 5 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Pabianicach CITROEN BERLINGO 2016, FIAT BRAVO 2008-2009, FIAT DUCATO 2008-2010, HYUNDAI i-20 2018, HYUNDAI i-30 2019, KIA CEE’D 2008-2018, KIA SORENTO 2008, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2006, OPEL CORSA 2015, RENAULT MEGANE 2010, VW CADDY 2019, VW T-6 TRANSPORTER 2016.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 6 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Pajęcznie:CITROEN C3 2017, FIAT DUCATO 2009, HYUNDAI i-30 2019, ISUZU D-MAX 2015, KIA CEE’D 2012-2019, KIA SPORTAGE 2014, OPEL ASTRA 2015, OPEL CORSA 2015, OPEL MOKKA 2017, RENAULT MEGANE 2010, SKODA YETI 2016.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 7 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Radomsku: FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2008-2009, HYUNDAY i-30 2019, KIA CEE’D 2009-2018, KIA SORENTO 2008, KIA SPORTAGE 2019, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2006-2018, OPEL CORSA 2014-2016, RENAULT MEGANE 2010, RENAULT TRAFIC 2007, TOYOTA COROLLA 2019, VW T-6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Usługi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 8 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Wieruszowie:DACIA DUSTER 2015, FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2009, HYUNDAI CONA 2019, KIA CEE’D 2009-2019, KIA VENGA 2014, OPEL ASTRA 2004, PEUGOUT-307 2005, RENAULT TRAFIC 2007, SKODA OCTAVIA 2001, VW T-6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Usugi naprawy pojazdów służbowych - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ Nr 9 – naprawy następujących pojazdów będących w użytkowaniu KPP w Zduńskiej Woli:CITROEN C-3 2017, FIAT BRAVO 2008, FIAT DUCATO 2008-2009, HYUNDAI i-30 2019, HYUNDAI CONA 2019, KIA CEE’D 2007-2018, OPEL ASTRA 2014-2019, OPEL CORSA 2016, SKODA FABIA 2004, VW CADDY 2019, VW T-6 TRANSPORTER 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 50,00
Odległość zakładu naprawczego 40,00
Ilość stanowisk wyposażonych w podnośniki dozorowane przez UDT 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników do współpracy - Zgierz
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania25-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukujemy kierowców oraz Przewoźników dysponującymi autami: Firana Pow 3,5 DMC Bus tylko międzynarodówka Praca od poniedziałku do piątku Obsługa stałych klientów Baza na ul. Sadowa, 95-100 Zgierz Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI