Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021 z podziałem na części: Część 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2021 roku Część 2 - Utrzymanie, konserwacja i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKleszczów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kleszczów
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-15
 • Numer ogłoszenia767008-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 767008-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Gmina Kleszczów: Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021 z podziałem na części: Część 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2021 roku Część 2 - Utrzymanie, konserwacja i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczów, krajowy numer identyfikacyjny 59064798300000, ul. ul. Główna  47 , 97-410  Kleszczów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 731 66 10, , e-mail annar@kleszczow.pl, , faks 44 731 31 30.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kleszczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kleszczow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego
Adres:
UG Kleszczów, ul. Główna 47, 97 - 410 Kleszczów - kancelaria ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021 z podziałem na części: Część 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2021 roku Część 2 - Utrzymanie, konserwacja i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021
Numer referencyjny: ZP.271.31.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021. Postępowanie zostało podzielone na dwie niezależne części:Część 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2021 roku.Część 2 - Utrzymanie, konserwacja i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności faktyczne w trakcie realizacji zamówienia:Dla części 1osoby wykonujące czynności konserwacji oświetlenia ulicznegoDla części 2osoby wykonujące pomiary elektryczne i konserwacje elektrycznejeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).4. W każdym czasie w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym dodatek do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50232200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: część 1 i 2 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: część 1 i 2 - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ 1A) Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia.Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał i prawidłowo zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego , która była wykonywana nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy o zakresie minimum 500 szt. opraw oświetleniowych.B) Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami prawa, tj.: a) pracownikiem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, spełniającego wymagania ustawy o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów;b) pracownikiem nadzoru posiadającym aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. 1kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci);c) co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. 1kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) posiadającymi dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). UWAGA:1. Wskazane osoby, o których mowa w punkcie 5.2.3.B) – część 1, powinny posiadać uprawnienia budowlane/świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.2. Dopuszcza się połączenie funkcji opisanej w punkcie a) z funkcją opisaną w punkcie b) pod warunkiem wykazania się posiadaniem wymaganych kwalifikacji.3. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.4. Obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.5. Obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do podejmowania lub wykonywania działalności wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności – uznaje się te kwalifikacje, na zasadach określonych w tej ustawie, o ile w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy odrębne uzależniają podejmowanie lub wykonywanie tych działalności od spełnienia wymagań określonych w tych przepisach.6. Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamieszkali na terytorium jednego z tych państw, których kwalifikacje zostały uznane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, mają prawo podjęcia lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności, o których mowa w punkcie 5, na takich samych zasadach jak osoby, które kwalifikacje do ich podjęcia lub wykonywania uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej.CZĘŚĆ 2A) Minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanego doświadczenia.Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykonał i prawidłowo zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:co najmniej jedną usługę polegającą na pracach elektrycznych związanych z konserwacją lub budową lub przebudową sygnalizacji świetlnych na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto jedna usługa.UWAGA: Przez drogi publiczne należy rozumieć drogi publiczne w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.B) Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami prawa, tj.: a) pracownikiem nadzoru posiadającym aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci);b) co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. 1kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).UWAGA:1. Wskazane osoby, o których mowa w punkcie 5.2.3.B) – część 2, powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.2. Nie dopuszcza się łączenia funkcji opisanej w punkcie a) z funkcją opisaną w punkcie b) – funkcje te powinny pełnić różne osoby.3. Obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.4. Obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do podejmowania lub wykonywania działalności wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności – uznaje się te kwalifikacje, na zasadach określonych w tej ustawie, o ile w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy odrębne uzależniają podejmowanie lub wykonywanie tych działalności od spełnienia wymagań określonych w tych przepisach.5. Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamieszkali na terytorium jednego z tych państw, których kwalifikacje zostały uznane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, mają prawo podjęcia lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności, o których mowa w punkcie 4, na takich samych zasadach jak osoby, które kwalifikacje do ich podjęcia lub wykonywania uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty w formie pisemnej.3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 lub innych dokumentów musi wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.7. Nie jest dopuszczalne, by Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie składania ofert, na późniejszym etapie (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego (stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.8. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoła się na doświadczenie w wykonaniu zamówienia jako członek konsorcjum, zobowiązany jest wykazać zakres udziału w realizacji zamówienia, do którego powołano to konsorcjum. Niewystarczające będzie powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania, jaką część (zakres usług) – zrealizował Wykonawca (występujący poprzednio w konsorcjum). Zamawiający do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie brał pod uwagę wyłącznie wskazany przez Wykonawcę zakres usług wykonywanych w ramach konsorcjum.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do każdej części zamówienia, mogą oni spełniać łącznie warunek udziału w postępowaniu opisany w punkcie 5.2.3. A) SIWZ z warunkiem opisanym w 5.2.3 B) SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania dla części 1 i 2 nie są wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla części 1 i 2:1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wymagane potwierdzenie wykonania usług określonych pkt 5.2.3 A) SIWZ - odpowiednio dla części 1 i 2 zamówienia - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagane potwierdzenie doświadczenia osoby określone pkt 5.2.3 B) SIWZ – odpowiednio dla części 1 i 2 zamówienia - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty wraz z następującymi dokumentami:1) formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym dodatek do SIWZ, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną; (w przypadku części 2 dodatkowo z ofertą należy złożyć zastawienie cen jednostkowych stanowiące załącznik do oferty).2) zobowiązanie lub inne dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);3) pełnomocnictwo, w przypadku składania oferty wspólnej;4) dla części 1 – dowód wniesienia wadium;5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dotyczy;6) oświadczenie na temat powierzenia części zamówienia podwykonawcom, jeżeli dotyczy.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dokument składa się w odniesieniu do każdej części, na którą złożono ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część 11. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w punkcie IV.6.2).3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie:Nr rachunku: 93 8978 0008 0000 0244 2000 0040z dopiskiem: ZP.271.31.2020Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021 z podziałem na części – część 1.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2)-5) wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria ogólna w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ZP.271.31.2020 - Wadium: Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji na terenie Gminy Kleszczów w roku 2021 z podziałem na części – część 1.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.Część 2Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorach umowy - odpowiednio dla części 1 i części 2 - stanowiących dodatek do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów w 2021 roku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczów z materiałów własnych konserwatora, w celu utrzymania urządzeń oświetlenia w należytym stanie technicznym i zapewnienia ciągłości działania oświetlenia zgodnie z ustalonymi czasami załączania i wyłączania. Gmina Kleszczów położona jest na obszarze 125 km2. Oprawy rozmieszczone są w 10 sołectwach tj. Antoniówka, Czyżów, Dębina, Kamień, Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Rogowiec, Wolica, Żłobnica. Liczba opraw na terenie Gminy Kleszczów na 1 stycznia 2021 r.: 2969 szt. Typy zainstalowanych opraw na terenie gminy to m.in.: oprawy sodowe OUS-150, OUS-250, OUS-400, OUSd-70, OUSd-150, OUSc-70, OUSc-150, oprawy sodowe z autonomicznym układem redukcji mocy OUSh-70, OUSh-100, OUSh-150, OUShc-100, OUShc-150, SL-100.150, SL-100.250, SL-100.100/70, ACRON 100, ACRON 200, oprawy metalohalogenkowe parkowe 70W, oprawy oświetlenia iluminacyjnego 400W, 70W, 35W, oprawy LED TECEO 1, TECEO S, o mocach 36W, 38W, 47W, 55W, 70W 71W, 90W, Rolle – T3 42W, I-TRON, I-TRON Zero, MOD 2.0 Urban, PERLA LED 73W oraz inne. Przewidywane jest w okresie trwania konserwacji podwieszenie nowych opraw LED. Liczba szafek pomiarowo-sterowniczych: 68 szt. 2. Zakres prowadzenia konserwacji, zasady prowadzenia konserwacji, zasady współpracy z innymi podmiotami oraz inne szczegółowe wymagania zostały zawarte w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin usunięcia awarii pojedynczych opraw 20,00
termin usunięcia awarii całego obwodu oświetleniowego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część 1 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że:- Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych dla wszystkich szafek - do 31.05.2021 r.- Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych dla słupów, kabli, przewodów, opraw i uziemień oświetlenia ulicznego kablowego - do 31.05.2021 r.- Wykonanie czyszczenia i mycia zabrudzonych kloszy opraw - do 30.09.2021 r.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - Utrzymanie, konserwacja i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie, konserwację i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na sieci dróg w gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów w roku 2021.2. Wykaz sygnalizacji i znaków aktywnych objętych zamówieniem:a) Sygnalizacja nr SI skrzyżowanie gminnej obwodnicy, ul. Ogrodowej i DP1921E - sygnalizacja stałoczasowa,b) Sygnalizacja nr SIII skrzyżowanie DP1900E, DP1921E, DG101373 (ul. Sportowa) - sygnalizacja stałoczasowa, c) Sygnalizacja nr SV DP3915E (Łękińsko - Kamieńsk) - sygnalizacja pulsacyjna, d) Sygnalizacja nr SVI skrzyżowanie DP1500E, DP3915E(u. Modrzewiowa) - sygnalizacja pulsacyjna,e) Sygnalizacja nr SVII DP3915E (ul. Długa przy domu kultury) -sygnalizacja pulsacyjna, f) Sygnalizacja nr SVIII DP3915E (ul. Długa przy skrzyżowaniu z DP1900E) - sygnalizacja pulsacyjna,g) Sygnalizacja nr SIX DP3915E (przedłużenie ul. Długiej, granica Gminy) - sygnalizacja pulsacyjna, h) Sygnalizacja nr SX skrzyżowanie DG 101403E „dukt leśny i DP 3915E przedłużenie ul. Szkolnej w Łękińsku – sygnalizacja pulsacyjnaUwaga: Sygnalizacje SII i SIV zostały zlikwidowane.3. Na przedmiot zamówienia składa się m.in.:a) Zadanie I - Aktualizacja istniejących książek dla sygnalizacji;b) Zadanie II - Przegląd comiesięczny i stała konserwacja;c) Zadanie III - Przegląd coroczny okresowy w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;d) Zadanie IV - Naprawa i wymiana;e) Zadanie V - Okresowa konserwacja elementów konstrukcji, gondoli i obudów;f) Zadanie VI - Zabezpieczenie sygnalizatorów w przypadku zdarzeń losowych.4. Szczegółowy opis wszystkich zadań został zawarty w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość objazdów 20,00
termin przystąpienia do naprawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część 2 - od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. z zastrzeżeniem, że:- Wykonanie zadania I – do 01.03.2021 r.- Wykonanie zadania III – do 30.09.2021 r.- Wykonanie zadania V – do 30.04.2021 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam możliwości jazdy czołgiem T-34, Radomsko
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania28-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Chciałbym sprawić niespodziankę swojemu synowi i dziadkowi ( który był czołgistą-t34) i kupić przejażdżkę na tym czołgu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam Adam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI