Naprawa ciągników siodłowych i naczepy niskopodwoziowej, sprawa nr 05/Sam/U/20.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawa ciągników siodłowych i naczepy niskopodwoziowej, sprawa nr 05/Sam/U/20.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-08-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDowództwo 1 Brygady Logistycznej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-18
 • Numer ogłoszenia575585-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 575585-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej: Naprawa ciągników siodłowych i naczepy niskopodwoziowej, sprawa nr 05/Sam/U/20.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, krajowy numer identyfikacyjny 93171090000000, ul. ul. Powstańców Warszawy  2 , 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261411640, e-mail 1blog.zampub@ron.mil.pl, faks 261411234.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/1blog
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą poczty lub kuriera albo osobiście do kancelarii zamawiającego.
Adres:
ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa ciągników siodłowych i naczepy niskopodwoziowej, sprawa nr 05/Sam/U/20.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Część I zamówienia – Naprawa bieżąca ciągnika siodłowego IVECO EUROTRAKER MP720E 48WT o numerze rejestracyjnym UE 02192, VIN WJMF3TST06C156324, rok produkcji. 2005. Pojazd nie posiada aktualnego przeglądu technicznego. 2) Część II zamówienia – Naprawa bieżąca ciągnika siodłowego IVECO TRAKKER AT720T 48WT o numerze rejestracyjnym UE 04057, VIN WJMF3TST29C220382, rok produkcji 2008. Pojazd posiada aktualne badania techniczne do dnia 14.03.2021 r.3) Część III zamówienia – Naprawa bieżąca naczepy NS-600 o numerze rejestracyjnym UJ 03813, VIN SY9NS600WD1AH1108, rok produkcji 2013. Pojazd (Naczepa) nie posiada aktualnego przeglądu technicznego.

II.5) Główny kod CPV: 50100000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50114100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:1) Wszystkie użyte do naprawy części, zespoły, podzespoły i akcesoria powinny być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty odbioru usługi. Wyroby powinny być fabrycznie nowe i kompletne oraz muszą należeć do jednej z nw. grup:a) oryginalne - przedmiot wyposażenia lub części – rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdów dla produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, którego to dotyczy, oraz przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej; b) zamienniki - przedmiot wyposażenia lub część, dla których ich producent zaświadczy, że ten przedmiot wyposażenia lub część odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub części, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy, i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu;c) gabaryty produktu równoważnego muszą umożliwiać jego montaż w danym typie pojazdu, do którego są przeznaczone.2) Wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z przepisami ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155 z późn. zm.). 3) Używane do naprawy części, zespoły i podzespoły zgodnie z Dyrektywą Nr 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 05 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE L 2007 r., nr 263 poz. 1 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015 r., poz. 148) podlegają obowiązkowi homologacji jeżeli mogą stworzyć znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdów lub jego oddziaływania na środowisko. 4) Nie dopuszcza się bez zgody Zamawiającego, możliwości użycia do naprawy części regenerowanych. Do naprawionych urządzeń, zespołów i podzespołów należy dołączyć karty gwarancyjne.2. Naprawa powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami fabrycznymi napraw. Naprawione podzespoły (urządzenia) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wszystkie parametry techniczne danego podzespołu, zespołu określone przez producenta oryginalnych podzespołów, zespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu podzespołu na awaryjność całego zespołu lub układu, w którym pracują.3. W przypadku awarii naprawionych urządzeń i podzespołów Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z maks. 2 dniowym (dni robocze) terminem przystąpienia do naprawy w miejscu stacjonowania uszkodzonego przedmiotu zamówienia, liczonym od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii nastąpi telefonicznie i e-mailem. 4. W związku z niemożliwością precyzyjnego przewidzenia zakresu niektórych prac kosztorysowych, który jest możliwy do określenia dopiero w czasie wykonywania prac naprawczych, zostanie przyjęty dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty w opisie przedmiotu zamówienia jednakowy dla wszystkich wykonawców zakres prac w postaci podania jednakowej ilości roboczogodzin (dalej „rg.”), przewidzianych do naprawy. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach w toku prac będzie mógł dokonać za zgodą Zamawiającego weryfikacji właściwego zakresu napraw kosztorysowych oraz ilości roboczogodzin po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorysu naprawy w oparciu o cenę 1 rg. wynikającej z umowy. W takim przypadku cena umowy może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys powykonawczy zawierający ceny jednostkowe użytych materiałów oraz koszty robocizny i przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu przed wystawieniem faktury VAT. W związku z powyższym, w razie obiektywnej konieczności, na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić termin wykonania usługi o czas niezbędny na wykonanie nowego zakresu prac. 5. W przypadku, gdy zakres napraw ryczałtowych przewyższałby zakres ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, a nie można było tego przewidzieć (dotyczy ukrytych wad materiału, niewidocznych pęknięć, wyłamań, wżerów itp. ujawnionych w czasie wymiany elementów lub wymienianych części), co uzależniałoby realizację naprawy zgodnie z opisem od wykonania rozszerzonego zakresu, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia takiej informacji Zamawiającemu, który podejmie decyzję, co do dalszej realizacji usługi. Kolejna usługa będzie osobnym zamówieniem publicznym, a sposób postępowania będzie zgodny z ustawą. W takim przypadku w razie obiektywnej konieczności, na wniosek Wykonawcy Zamawiający może przesunąć termin wykonania usługi o czas niezbędny na usunięcie ukrytych wad. 6. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie „stare części”, które zostały wymienione.7. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni całodobowy nadzór, monitorowany przez 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu, nad przekazanym mu do naprawy przedmiotem zamówienia.8. Gwarancja na usługę naprawy nie może być krótsza niż 20 000 km przebiegu i nie może być dożywotnia.9. Odbiór techniczny (ilościowo – jakościowy): Odbioru ilościowo – jakościowego usługi dokonywać się będzie w siedzibie Wykonawcy. Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Odbiór zostanie dokonany komisyjnie. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Z czynności odbioru usługi sporządzony zostanie Protokół odbioru usługi, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 10. Termin wykonania zamówienia:1. Część I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy;2. Część II – do 15 dni od dnia zawarcia umowy;3. Część III – do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wraz z ofertą, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu wykonawca składa:1) Oświadczenie w formie oryginału, aktualne na dzień składania ofert o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W oświadczeniu wykonawca zamieszcza również informację, gdy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasoby, których się nie powoływał (podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie, każdy oddzielnie).2) Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci szczegółowej specyfikacji cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ).2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca (podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na którego zdolnościach lub sytuacji nie polega, zwanego dalej podwykonawcą) zgodnie z § 5 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), złoży aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2) jeżeli wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą.4) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolności polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Brak oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie każdy oddzielnie.4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja na usługę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie z treścią oferty według ogólnych warunków umowy przedstawionych w załączniku nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej w części I i II zamówienia. W części III zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1- 5 ustawy. Zabezpieczenie należy wnieść oddzielnie za każdą I lub II część zamówienia. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: 1) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy wykonawca:a) odmówi wykonywania umowy,b) nie wykonuje umowy w terminach,c) wykonuje przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w szczególności nie przestrzega przepisów regulujących jego wykonywanie przez Wykonawcę,d) spowoduje przez swoje działanie powstanie szkody w mieniu lub zdrowiu.2) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1 ustawy.3) Zamawiający na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie pozostawi żadnej kwoty.4. Gwarancja jest bezwarunkowa wtedy, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji, a gwarant nie może badać podstaw, tj. zasadności takiego żądania. Jest on zobowiązany dokonać zapłaty jedynie w oparciu o oświadczenie zamawiającego, iż zaistniały okoliczności uzasadniające taką wypłatę.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt. 1- 3 ustawy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 08 1010 1078 0059 3313 9120 0000 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, naprawa ciągników siodłowych i naczep niskopodwoziowych, część ….. zamówienia (wpisać) – nr sprawy 05/Sam/U/20.7. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wartości ZNWU, które zostanie zwrócone Wykonawcy najpóźniej 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.8. Zasady przechowywania i zwrotu zabezpieczenia regulują przepisy art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1 i 3.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy:1) w zakresie zmian zakresu prac kosztorysowych i ryczałtowych: a) w zakresie przesunięcia terminu naprawy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac lub koniecznością zwiększenia zakresu naprawy w sytuacjach opisanych w pkt. III.8 i III.9 SIWZ. - warunkiem dokonania zmiany umowy będzie bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, przedstawienie dokumentów obiektywnie potwierdzających powyższe fakty oraz komisyjne sprawdzenie przez Zamawiającego przywołanych okoliczności,2) Pozostałe istotne dla stron postanowienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólne warunki umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwa.3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog, za pośrednictwem kancelarii zamawiającego poprzez operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu nr 261 411 234.4. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1blog z zastrzeżeniem pkt. 2. Powyższe winno być załączone do wiadomości e-mail w formie skanu. W przypadku utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację faksem na nr 261 411 234. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.5. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania – 05/Sam/U/20.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.13. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy (podwykonawcy) i innych podmiotów, na których sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Inne dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:Przewodniczący komisji przetargowej: mgr inż. Agnieszka Piórkowska za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog lub fax. nr 261 411 234.16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.Blog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600; 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 640, email: 1blog.ido@ron.mil.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 05/Sam/U/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawą”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. II. Opis sposobu przygotowania ofert:1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim na wszystkie lub daną część/części, napisaną w sposób trwały na maszynie lub komputerze. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na każdą część zamówienia oddzielnie.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim i złożona w formie oryginału na formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie. 3. Dokumenty i oświadczenia wspólne, dotyczące wszystkich części mogą być składane tylko w jednej części. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, spełniać wymogi w niej określone, być zgodna z ustawą oraz musi być podpisana.4. Wraz z ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i uchwały SN z dnia 21.10.2005 r. III CZP 74/05, należy w kopercie złożyć:a) Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ; b) Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania i do zawarcia umowy.5. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.6. Zamawiający zaleca, aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte).7. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Podmioty występujące wspólnie przedstawią pełnomocnictwo do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ oraz oświadczenia powinny być składane w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Zapis za zgodność z oryginałem umieszczony na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego powinien zawierać informacje, jakie numery stron potwierdza.10. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ, jako nadal aktualne. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.12. Poprawki, podkreślenia i podkolorowania powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować.13. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy i nr faksu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg pod nazwą: Naprawa ciągników siodłowych i naczepy niskopodwoziowej, sprawa nr 05/Sam/U/20, część …… zamówienia, z dopiskiem: nie otwierać przed 27.08.2020 r. godz. 10:00.14. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. 15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy jest małym czy średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.16. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto dokumenty przesyłane na żądanie zamawiającego należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać: Dokumenty sprawa 05/Sam/U/20. III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:1. Ofertę wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz szczegółową specyfikacją cenową należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy, w kancelarii w budynku nr 8 na parterze (otwarta w godz. od 07.00 do 15.30, w piątki od 07.00 do 13.00), wejście przez biuro przepustek po wystawieniu przepustki.2. Termin składania ww. ofert i oświadczeń upływa dnia 27.08.2020 r. o godz. 09.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.3. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, budynek nr 1, p. 110-111 (pomieszczenia sekcji zamówień publicznych).4. Wykonawcy, którzy wyrażają chęć udziału w czynności otwarcia ofert, zobowiązani są do przybycia na Biuro Przepustek Dowództwa 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, odpowiednio wcześniej, celem wystawienia dokumentu upoważniającego do wejścia na teren jednostki wojskowej. Wykonawcy zostaną odebrani 10 min. przed terminem otwarcia ofert i doprowadzeni, przez osobę upoważnioną, na miejsce otwarcia ofert.5. W przypadku, gdy wykonawca, lub osoba delegowana przez wykonawcę, nie posiada obywatelstwa polskiego, wejście na teren jednostki wojskowej możliwe będzie zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, tj. na podstawie Pozwolenia Jednorazowego wydanego przez Dowódcę jednostki wojskowej poprzedzonego pozytywną opinią Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Naprawa ciągnika siodłowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa bieżąca ciągnika siodłowego IVECO EUROTRAKER MP720E 48WT o numerze rejestracyjnym UE 02192, VIN WJMF3TST06C156324, rok produkcji. 2005. Pojazd nie posiada aktualnego przeglądu technicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50100000-6, 50114100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja na usługę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce postoju przedmiotu zamówienia: część I zamówienia - JW 4580, ul. Pomorska 2, 77-330 Czarne;


Część nr: 2 Nazwa: Naprawa ciągnika siodłowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa bieżąca ciągnika siodłowego IVECO TRAKKER AT720T 48WT o numerze rejestracyjnym UE 04057, VIN WJMF3TST29C220382, rok produkcji 2008. Pojazd posiada aktualne badania techniczne do dnia 14.03.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50100000-6, 50114100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja na usługę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce postoju przedmiotu zamówienia: część II zamówienia - JW 4580, ul. Pomorska 2, 77-330 Czarne;


Część nr: 3 Nazwa: Naprawa naczepy niskopodwoziowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa bieżąca naczepy NS-600 o numerze rejestracyjnym UJ 03813, VIN SY9NS600WD1AH1108, rok produkcji 2013. Pojazd (Naczepa) nie posiada aktualnego przeglądu technicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50100000-6, 50114100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Gwarancja na usługę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce postoju przedmiotu zamówienia: część III zamówienia - JW 1381, ul. 27 Lutego 1, 77-330 Czarne.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport ciągnika rolniczy - Toruń - Mszczonów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ciągnika rolniczy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie operatów szacunkowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Dostawę sprzętu komputerowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Dostawa przedmiotów odzieży specjalnej strażaka
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Modernizacja sygnalizacji świetlnych w Gdańsku
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI