„KONSERWACJA WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH NR 524 W M. GRUPA GM. DRAGACZ I NR 526...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„KONSERWACJA WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH NR 524 W M. GRUPA GM. DRAGACZ I NR 526 W M. GARDEJA GM. ROGÓŹNO - sprawa 24/2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrudziądz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-05-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-24
 • Numer ogłoszenia533965-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533965-N-2020 z dnia 2020-04-24 r.

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: „KONSERWACJA WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH NR 524 W M. GRUPA GM. DRAGACZ I NR 526 W M. GARDEJA GM. ROGÓŹNO - sprawa 24/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Informacje w zakresie ochrony danych w odniesieniu do RODO znajdują się w SIWZ. Administratorem danych osobowych uczestników postępowania jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; Administrator danych osobowych (13WOG) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: 13wog.iod@ron.mil.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - w zamkniętej kopercie oznaczonej: OFERTA PRZETARGOWA: „KONSERWACJA WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH NR 524 W M. GRUPA GM. DRAGACZ I NR 526 W M. GARDEJA GM. ROGÓŹNO – sprawa nr 24/2020 nie otwierać do dnia 14.05.2020 r. do godziny 10.00”
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7 "KANCELARIA", ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „KONSERWACJA WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH NR 524 W M. GRUPA GM. DRAGACZ I NR 526 W M. GARDEJA GM. ROGÓŹNO - sprawa 24/2020
Numer referencyjny: 24/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja wojskowych bocznic kolejowych nr 524 w m. Grupa gm. Dragacz i nr 526 w m. Gardeja gm. Rogóźno.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: konserwację i naprawę wojskowych bocznic kolejowych; wywóz i utylizację odpadów, w tym:1)konserwacja wojskowych bocznic kolejowych nr 524 w m. Grupa gm. Dragacz i nr 526 w m. Gardeja gm. Rogóźno ustawienie lub przestawienie brakujące znaki W6a – 6 szt. Tor 21 – (przejazd kolejowo – drogowy w km 0,149,90- 1 szt.; km 0,308,00 – 1 szt.: km 0,567,50,50 – 4 szt.) pojedyncza wymiana zużytych podkładów drewnianych na nowe – tor nr 21 – 30 szt.dokonanie regulacji toru w planie i profilu – tor nr 21 km 0,240-0,290; 0,630-0,680 wraz z uzupełnieniem tłucznia 20 m3 pojedyncza wymiana zużytych podkładów drewnianych na nowe tor 26 – 50 szt. Wraz z uzupełnieniem tłucznia 20 m3 wymiana płyt CBP 2 kpl. (tor nr 26 – przejazd w km 0,298) – 2 Pws – 4Pz. wymiana zużytych podrozjezdnic wraz z przytwierdzeniem na pośrednie typu K – 18 szt. [Rz 201 – 10 szt. (1 szt. pod krzyżową, 3 szt. pod szynami łączącymi, 6 szt. pod zwrotnicą) i Rz 204 – 8 szt. (1 szt. pod krzyżownicą, 7 szt. pod zwrotnicą)]pojedyncza wymiana zużytych podkładów drewnianych podzłączowych – tor 23 – 1 kpl. (2 szt.)2) konserwacja wojskowych bocznic kolejowych nr 526 w m. Gardeja gm. Rogóźno  pojedyncza wymiana zużytych podkładów drewnianych na nowe – tor nr 105 w km 0,200 – 0,900 – 10 szt. Tor nr 16 w km 0,010-0,035 – 6 szt. Tor nr 102 – 14 szt. Razem 30 szt.  pojedyncza wymiana zużytych podrozjezdnic drewnianych na nowe – Rz nr 102 – 17 szt. Rz 103 – 11 szt. Rz 104 – 10szt. Rz 105 – 11 szt. – razem 49 szt.  wymiana rury przepustu betonowego fi 50 cm ( tor nr 105 w km 0,056)  odbudowanie betonowe ścianki przepustu – tor nr 105 w km 0,260 odtworzenie zasypane rowy odwadniające – tor nr 105 w km 0,000 – 0,260 ustawienie lub przestawienie brakujących znaków W6a – 6 szt. – Tor nr 105,106,107,109 (przejazdy kolejowe w km 0,936 )Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, ogrodzenie terenu robót , wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robót (w tym przedmiar robót i dokumentacja projektowa) (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz ogólne warunki umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).3.Obiekty w zakresie, których będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będą nieczynne.4.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt).Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.5.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy.6.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.7.Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach.8.W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ.9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.10.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną jak w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.11.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 12.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności.Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn.zm.). W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą podwykonawcę na zasadach określonych w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.13.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 4-osób wykonujących roboty budowlane objęte umową, w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę wszystkie osoby przeznaczone do ułożenia papy termozgrzewalnej, objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 50225000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71631470-5
45234130-6
45234114-8
90500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamówienie publiczne będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30 i w piątki od godz. 7.00 do 13.00) w terminie do 100 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 2.Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty (wizja lokalna nie jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy warunkującym złożenie oferty): o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego pisemnie lub/i faksem lub/i e-mail – sprawa numer 24/2020, Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej; osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego; dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć okazaniu obiektu robót budowlanych. Zakazuje się dokonywania podczas wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.) oraz firmy tych podwykonawców. Zamawiający żąda (o ile dotyczy) przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (o ile są już znane) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że podwykonawca, na którego się powołuje nie podlega wykluczeniu na zasadach i warunkach określonych dla Wykonawcy. Wymagane informacje o podwykonawcach (o ile dotyczy) Wykonawca przedstawia w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy na etapie składania ofert do przedkładania umów lub ich projektów z podwykonawcami. W przypadku gdy Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż obowiązki w zakresie określonym art. 143b – 143d, w szczególności w zakresie terminów związanych z wniesieniem sprzeciwu lub zastrzeżeń, akceptacji tego rodzaju umów będą podjęte i liczone od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszych podwykonawców Zamawiającemu, z zastrzeżeniem OWU, umów z podwykonawcami lub ich projektów dotyczyć będzie umów, projektów na dostawy i usługi wykonywanych w ramach robót budowlanych o wartości wyższej niż 0,5% wartości umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega wobec art. 143b w zw. z art. 36 ust. 2 pkt. 11 b) Ustawy PZP, iż powyższe nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł w przedmiocie związanym z podwykonawstwem na utylizację odpadów, transport i przechowywanie odpadów oraz umów o dzieło i zleceń osobom fizycznym nie będącymi przedsiębiorcami. W przypadku, gdy mimo tej informacji Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż w związku z niewymagalnością takich dokumentów, podwykonawca Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie będzie mógł domagać się zapłaty od Zamawiającego tytułem wykonania usług lub/i dostaw w ramach zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 11a) wskazuje, iż umowy na podwykonawstwo z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą (jeżeli Wykonawca takowe przewiduje) winny zawierać co najmniej następujące elementy: 1) zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (w powierzonej części nie wykraczający poza zakres przedmiotu umowy); 2) termin wykonania zakresu zamówienia przez podwykonawcę (jako gwarantujący realizację całości zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym umową Stron), 3) kwotę wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż kwota ta co do zasady nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 4) termin zapłaty - wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, usługi (art. 143b ust. 2 Ustawy PZP). Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP). 4.Zamawiający nie przewiduje: składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. (art. 36 ust.2 pkt. 9 p.z.p.).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków udziału.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków udziału.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego następująco:1)Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy; 2)Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1 pkt. 2) p.z.p. w następującym zakresie:a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub naprawie i/lub konserwacji i/lub remoncie dróg kolejowych. Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 70.000 zł brutto.W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą budowlaną obejmującą większy zakres niż wymagany przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie robót wskazać wartość odrębnie dla rodzaju robót wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie może być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego jak powyżej).b)Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej:jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym do kierowania robotami w zakresie kolei w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe bez ograniczeń, należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 j.t.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.1)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji:zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;2)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 p.z.p.3)Jeżeli zdolności zawodowe, innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1 SIWZ.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 Ustawy):odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz pkt. 16–20 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w zakresie zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy) oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 Ustawy):1)wykaz robót budowlanych (według treści Załącznika nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją robót budowlanych Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.2)oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót celem wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.Zamawiający wymaga wykazania osoby określonej przez Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: ►Kosztorys ofertowy; ►Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie). ►Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. ►Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie – o ile dotyczy. ►Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy: oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w tym z Wykonawcami ujawnionymi wraz z otwarciem ofert. Na Wykonawcy w takiej sytuacji będzie ciążyć obowiązek zaktualizowania oświadczenia jeżeli jego sytuacja uległa zmianie na dzień składania i otwarcia ofert. Oświadczenie stanowiące o nowym stanie faktycznym Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie 3-dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. Nie złożenie nowego oświadczenia lub informacji w tym zakresie w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie utrzymaniem w mocy jako aktualnym treść oświadczenia złożonego wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
sekcja IV.1.6) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
sekcja IV.1.7) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
sekcja IV.1.7) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje dodatkowe:
sekcja IV.1.7) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
sekcja IV.1.8) nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
termin realizacji (80 lub 100 dni roboczych od dnia protokolarprzekazania terenu robót) 20,00
gwarancja: 24-miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 36-miesięcy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje dodatkowe
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Wstępny harmonogram postępowania:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym sekcja
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym

Informacje dodatkowe:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
sekcja IV.3). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
sekcja IV.4). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
sekcja IV.4). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
sekcja IV.4). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
sekcja IV.4). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
sekcja IV.4). nie ma zastosowania w postępowaniu przetargowym

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera dokumentacja SIWZ - załącznik do SIWZ stanowiący projekt ogólnych warunków umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (art. 147 Ustawy). 2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w dokumentach, o których mowa w pkt. 2-5, Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego co do poprawności jego wniesienia (np. przesłanie projektu dokumentu wskazanego w pkt. 1–4 pod numer faksu 261 48 32 22 lub e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl, z dopiskiem Komisja przetargowa oraz wskazaniem numeru sprawy, w której zabezpieczenie zostanie ustanowione). Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej winno wynikać – bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 88 1010 1078 0105 5913 9120 1000. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres co najmniej od dnia obowiązywania umowy do 30 dnia po dacie zakończenia jej realizacji. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę, nastąpi na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a Ustawy).

Informacje dodatkowe:
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 1, pom. 202, poziom kondygnacyjny „2” - w dniu 14.05.2020 r. o godz. 10.00.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust.1 p.z.p. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (art. 36ba ust. 1 p.z.p.). 2) zmiany podwykonawcy na innego lub rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki przetargowe w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (art. 36ba ust. 1 p.z.p.). 3. zmiany zakresu podwykonawstwa. 4) zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba ta jest uprawniona: minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz należy w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; lub minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz należy w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem (w zakresie pkt. 1 Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dodatkowo oświadczenie podwykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust.1). W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 4 wystarczającym będzie zgłoszenie pisemne Wykonawcy, zaakceptowane zwrotnie przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn.zm.) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ;Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 6. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty. ;Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport ciągnika rolniczy - Toruń - Mszczonów
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ciągnika rolniczy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI