Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza w 2021 r.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza w 2021 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSieradz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Sieradz
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-18
 • Numer ogłoszenia768962-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 768962-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Gmina Miasto Sieradz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza w 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sieradz, krajowy numer identyfikacyjny 73093433500000, ul. plac Wojewódzki  1 , 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 826 61 28, e-mail zamowienia@umsieradz.pl, faks 43 822 30 05.
Adres strony internetowej (URL): www.sieradz.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.umsieradz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.umsieradz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferty były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową lubkurierską.
Adres:
Urząd Miasta Sieradza, 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza w 2021 r.
Numer referencyjny: WOR-Z.271.54.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Na przedmiotzamówienia składają się czynności konserwacyjno-eksploatacyjne istniejących na terenie Miasta Sieradzapunktów oświetlenia, wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie szczegółowych zasadeksploatacji oświetlenia drogowego. Szacunkowa ilość punktów oświetlenia wynosi 4.531, zgodnie zzałącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. W ramach umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: a)usuwania w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 120 godzin od momentuzgłoszenia, pojedynczych nieprawidłowości w oświetleniu ulicznym, stwierdzonych w wyniku oględzinhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f676ccea-ff78-44f1-9e4d-df839faa82c64/189.12.2020https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f676ccea-ff78-44f1-9e4d-df839faa82c6planowych i kontrolnych oraz na skutek przyjętych zgłoszeń o uszkodzeniach (dotyczy między innymi:źródeł światła, opraw, wysięgników, słupów oświetleniowych, układów zasilania i sterowania, dławików,kondensatorów, tyrystorów, bezpieczników, kabli zasilających, przewodów napowietrznych, szaf zasilającychwraz z wyposażeniem, usuwania gałęzi kolidujących z oprawami i liniami) oraz do sporządzaniadokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy wykaz wykonanych czynności konserwacyjnych, b)usuwania w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 72 godziny od momentuzgłoszenia, niesprawności obwodów oświetleniowych powstałych w wyniku awarii oraz do sporządzaniadokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy wykaz wykonanych czynności konserwacyjnych, zwyjątkiem usterek obwodów oświetleniowych lub awarii mających istotny wpływ na bezpieczeństwo, którenależy usunąć niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po dniu zgłoszenia. c) składania raportówdziennych z wykonanych czynności konserwacyjnych, d) składania raportów miesięcznych do każdej fakturyz wykonanych czynności konserwacyjnych, e) planowych przeglądów: tras obwodów oświetleniowychnapowietrznych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń), stanu czystości oprawoświetleniowych, stanu źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz ich urządzeń, kolizji zgałęziami drzew co najmniej 2 razy w roku, f) kontrolnych przeglądów: stanu technicznego opraw, słupów,wysięgników i źródeł światła oraz informowanie o wynikach kontroli Zamawiającego co najmniej raz wmiesiącu, g) planowych przeglądów tablic układów pomiarowo-rozdzielczych i przekaźnikowo-sterujących,obejmujących sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działania urządzeńzmierzchowych, włączników, zegarów sterujących wraz z regulacją tych urządzeń co najmniej 2 razy w roku,h) przeprowadzania z własnej inicjatywy inspekcji oświetlenia ulicznego i zgłaszania Zamawiającemustwierdzonych w ich trakcie usterek, i) montażu i demontażu elementów oświetlenia świątecznego, m.in.: -elementów montowanych na słupach oświetlenia ulicznego – 45 kpl., - elementów montowanych na dachuprzed wejściem do budynku Urzędu Miasta Sieradza – 1 szt., - elementów dekoracyjnych montowanych namasztach przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza – 4 kpl., - sznurów świetlnych na choinkach – 20 kpl., -podłączenie i odłączenie choinki sztucznej o wysokości ok. 6-10 m na płycie Rynku – 1 kpl., - innedodatkowe podłączenia pojedynczych elementów oświetlenia świątecznego. 3. W zakres prac dotyczącychoświetlenia świątecznego wchodzi m.in.: - pobranie elementów oświetlenia świątecznego z miejscawskazanego przez Zamawiającego, - przegląd elementów oświetlenia świątecznego, - wymiananiesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego oraz wykonanie napisu „2022” z wężyLED wykonanych przez Wykonawcę, - zainstalowanie elementów oświetlenia świątecznego w miejscachwskazanych przez Zamawiającego do dnia 6 grudnia 2021 r., - bieżące utrzymywanie elementów oświetleniaświątecznego w stanie sprawności, - demontaż elementów oświetlenia świątecznego do dnia 1 lutego 2021 r, - magazynowanie i konserwacja elementów oświetlenia świątecznego należącego do Zamawiającego. 4.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji powykonawczej oraz protokołówprzeprowadzonych kontroli. 5. Wszystkie prace konserwacyjno-eksploatacyjne powinny być wykonywane wuzgodnieniu z Zamawiającym oraz zostać przez niego potwierdzone (potwierdzenie dotyczy zakresuwykonywanych prac oraz wykazu zużytych materiałów). 6. Za wykonanie czynności konserwacyjnej uważasię usunięcie zgłoszonej w terminie wskazanym w umowie usterki i potwierdzenie jej naprawy w raporciedziennym. 7. Przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dobezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych PGE Dystrybucja ŁódźTeren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz i ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie zdarzeniapowstałe w związku z wykonywaniem prac. 8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania lubzorganizowania na terenie Miasta Sieradza lub w odległości maksymalnie 20 km od Sieradza bazyprzedsiębiorstwa, w celu sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego usuwania usterek inieprawidłowości. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni zagospodarowanie(transport, odzysk, unieszkodliwianie) wytworzonych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (np. lampyrtęciowe, sodowe) zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami). 10. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa siędokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, obejmująca m.in. przedmiary i specyfikacjętechniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja określająca zasady postępowaniaprzetargowego. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawieumowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegająna wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320): a) wymiana źródeł światła, opraw, wysięgników, słupów oświetleniowych,układów zasilania i sterowania, dławików, kondensatorów, tyrystorów, bezpieczników, kabli zasilających,przewodów napowietrznych, szaf zasilających wraz z wyposażeniem, usuwanie gałęzi kolidujących zoprawami i liniami, b) usuwanie niesprawności obwodów oświetleniowych powstałych w wyniku awarii, c)montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających napowtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, na skutek zwiększenia ilości usług w stosunku do określonychw kosztorysie ofertowym. Zamówienie może zostać udzielone na takich samych warunkach, jak zamówieniepodstawowe i w zakresie wykonywania wszystkich czynności konserwacyjnych objętych zamówieniempodstawowym, z wyłączeniem oświetlenia świątecznego oraz wykonywania planowanych przeglądów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 200.000,00złotych (suma gwarancyjna). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z nich samodzielnie, niektórzy z nich wczęści bądź łącznie wykażą się posiadaniem polisy na kwotę minimum 200.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca wykaże, że wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w każdym rokupolegającą na wykonaniu konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości minimum 100.000,00 złotychbrutto. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości usługdotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminuskładania ofert). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanieuznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem usługi w wymaganymzakresie.Wykonawca wykaże, że dysponuje: samochodem montażowym – podnośnikiemhydraulicznym 1 szt., żurawiem samochodowym 1 szt., amperomierzem cęgowym do pomiaru prąduobciążenia linii oświetleniowych 1 szt. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą siędysponowaniem wymaganymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi.Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 3 elektrykami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjneuprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony,gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga złożenia: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, b) wykazu usług wykonanych, a w przypadkuświadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychsą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz usług należy sporządzić wg załącznika nr 4, c)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celuwykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy sporządzić wg załącznika nr 4a.d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego należy sporządzić wg załącznika nr 4b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 złotych (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100).2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) - dalej u.p.a.r.p.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sieradza w 2021 r.4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.6.Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
łączna cena ofertowa brutto 60,00
czas usunięcia pojedynczych nieprawidłowości 20,00
czas usunięcia nieprawidłowości obwodów oświetleniowych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy:a) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),b) zmiany stosunków prawnych, parametrów technicznych obiektów drogowych ograniczających lub uniemożliwiających transport i komunikację do miejsca wykonywania usług,5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego:a) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy:a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania usług, b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty.8. W przypadku konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ i wskazanych przez Wykonawcę w ofercie oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jeżeli dotyczy osób wymienionych w treści umowy.8. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.9. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi zostać napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam możliwości jazdy czołgiem T-34, Radomsko
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania28-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Chciałbym sprawić niespodziankę swojemu synowi i dziadkowi ( który był czołgistą-t34) i kupić przejażdżkę na tym czołgu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam Adam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI