Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMilejów-Osada
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-16
 • ZamawiającyGmina Milejów
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00293949
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzancka 13a

1.5.2.) Miejscowość: Milejów-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-020

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814787610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9d3eac3-149a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038795/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej - z zastrzeżeniem pkt 11.15.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Ewelina Czapkowska tel. 814787638 email. zamowienia@milejow.pl
11.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie.
11.4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Milejów; https://milejow.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
11.16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.23. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.15) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) Platformy zakupowej
W przypadku wskazanym w pkt a) wykonawca przekazuje dokumenty za pośrednictwem polecenia „Korespondencja”
b) poczty elektronicznej:
W przypadku wskazanym w pkt b) wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego zamowienia@milejow.pl. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejów w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Pozostała treść znajduje się w rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.271.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.1. część 1 zamówienia – „Transport uczniów z terenu Gminy Milejów do i z SP w Łańcuchowie, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, SRW w Łęcznej i SOSW w Świdniku”, której zakres rzeczowy obejmuje:
1) Dowóz uczniów w dniach nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) do Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie z klasami integracyjnym, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (ul. Bogdanowicz 9), Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej (ul. Litewska 16), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku
(ul. Norwida 4) oraz odwóz po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania.
2) Usługa będzie świadczona od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej na następującej trasie:

DOWÓZ (7 uczniów)
Klarów (1 dziecko) - Milejów (3 dzieci) – Jaszczów
(1 dziecko) – Białka (1 dziecko) – Ostrówek-Kolonia (1 dziecko) – Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie (wysiada 2 dzieci) - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ( wysiada 1 dziecko) – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej (wysiada 3 dzieci) – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (wysiada 1 dziecko)

RAZEM 7 DZIECI + 1 OPIEKUN + 1 KIEROWCA= 9 OSÓB (w tym 3 dzieci na wózku)
długość trasy dowozu – około 65 km

ODWÓZ (7 uczniów)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku (1 dziecko) – Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie (2 dzieci) – Milejów (wysiada 1 dziecko) – Jaszczów (wysiada 1 dziecko) – Ostrówek-Kolonia (wysiada 1dziecko) - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej (3 dzieci) - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (1 dziecko) – Klarów (wysiada 1 dziecko) – Milejów (wysiada 2 dzieci) – Białka (wysiada 1 dziecko)

RAZEM 7 DZIECI + 1 OPIEKUN + 1 KIEROWCA = 9 OSÓB (w tym 3 dzieci na wózku)
długość trasy odwozu – około 81 km
Uwaga:
2 dzieci porusza się na wózkach inwalidzkich,
1 dziecko porusza się na wózku RICO buggy,
4 dzieci porusza się samodzielnie.

3) Transport będzie realizowany pojazdem dostosowanym do jednoczesnego przewozu dwojga dzieci niepełnosprawnych na wózkach i jednego dziecka na specjalistycznym wózku dziecięcym (pojazd wyposażony w rampę lub windę),
4) Wykonawca będzie świadczył usługę przy użyciu samochodu posiadającego minimum 8 miejsc siedzących nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, wyposażonego w pasy bezpieczeństwa, przystosowanego do przewozu dzieci na wózku inwalidzkim
i specjalistycznym wózku dziecięcym, zgodnie z pkt 3), mającego możliwość zamontowania siedzisk (fotelików) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepełnosprawności.
5) Szacowana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy wynosi 26 100. Zamawiający informuje, że powyższa wartości jest wartością szacunkową. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za ilość rzeczywiście przejechanych km w okresie realizacji umowy. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość kilometrów w miesiącu wynosi: 1 490.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii (T) 40


Zamawiający dokona oceny ofert, odrębnie dla każdej z części zamówienia, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3 Punkty za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii" zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
− czas podstawienia autobusu do 30 minut (włącznie) – 40 pkt.,
− czas podstawienia autobusu do 45 minut (włącznie) – 20 pkt.,
− czas podstawienia autobusu do 60 minut (włącznie) –0 pkt.,

Uwaga:
W przypadku braku zaoferowania Czasu podstawienia pojazdu zastępczego lub zaoferowania czasu podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii dłuższego niż 60 minut – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + T

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.2. część 2 zamówienia – „Transport uczniów z terenu Gminy Milejów do i z Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie, SOSW Nr 1 w Lublinie, SOSW w Bystrzycy”, której zakres rzeczowy obejmuje:
a) Dowóz uczniów do Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie, SOSW Nr 1 w Lublinie ul. Spółdzielczości Pracy 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.

DOWÓZ (6 uczniów)
Klarów (1 dziecko) – Milejów (2 dzieci) – Starościce (1 dziecko) – Białka (2 dzieci) - Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie (wysiada 4 dzieci) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy (wysiada 1 dziecko) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie (wysiada 1 dziecko)

RAZEM 6 DZIECI + 1 OPIEKUN + 1 KIEROWCA = 8 OSÓB
długość trasy około 75 km

ODWÓZ (6 uczniów)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie (1 dziecko) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy (1 dziecko) - Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie (4 dzieci) – Białka (wysiada 2 dzieci) – Starościce (wysiada 1 dziecko) – Milejów (wysiada 2 dzieci) – Klarów (wysiada 1 dziecko)

RAZEM 6 DZIECI + 1 OPIEKUN + 1 KIEROWCA = 8 OSÓB
długość trasy około 75 km


1) Transport będzie realizowany pojazdem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
2) Wykonawca będzie świadczył usługę przy użyciu samochodu posiadającego minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna, wyposażonego w pasy bezpieczeństwa, mającego możliwość zamontowania siedzisk (fotelików) samochodowych dostosowanych do wzrostu dziecka i jego niepełnosprawności.
3) Szacowana ilość kilometrów w okresie obowiązywania umowy wynosi 23 606 Zamawiający informuje, że powyższa wartości jest wartością szacunkowymi. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za ilość rzeczywiście przejechanych km w okresie realizacji umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii (T) 40


Zamawiający dokona oceny ofert, odrębnie dla każdej z części zamówienia, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3 Punkty za kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii" zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
− czas podstawienia autobusu do 30 minut (włącznie) – 40 pkt.,
− czas podstawienia autobusu do 45 minut (włącznie) – 20 pkt.,
− czas podstawienia autobusu do 60 minut (włącznie) –0 pkt.,

Uwaga:
W przypadku braku zaoferowania Czasu podstawienia pojazdu zastępczego lub zaoferowania czasu podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii dłuższego niż 60 minut – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + T

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
w zakresie 1 i 2 części postępowania:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, która:
 polegała na wykonywaniu usługi transportu w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych i trwała przez okres co najmniej 6 miesięcy.

UWAGA:
1. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert realizacja usługi trwała co najmniej 6 miesięcy.
2. Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres usług, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2 części) to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać te same usługi dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę - o ile dane usługi spełniają wymogi wskazane w warunkach przewidzianych dla obu części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ :
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ wraz z załącznikami.
21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.
§ 12
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w sytuacji takiej konieczności związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP w sposób dostosowujący realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi wymagań sanitarnych wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności niewchodzących z zakres umowy lub dodatkowych przewozów.
3) Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ust. 1 i ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) zmiana harmonogramu dowożenia i przebiegu tras.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://milejow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy przewoźników posiadających zestawy 13. 60 / 24 T (firanka) - Lublin, Bełchatów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania29-11-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukujemy przewoźników posiadających zestawy 13. 60 / 24 T (firanka). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI