Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-01
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Zespolony
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-15
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00017612
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-736

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41/ 30-33-517

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rafal.iwan@wszzkielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszzkielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-480737ee-8581-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006085/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Transport sanitarny ambulansem typu N, R, S pacjentów do innych podmiotow leczniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.wszzkielce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portaladres e-mail do korespondencji zZamawiającym: rafal.iwan@wszzkielce.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę zapośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody zwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Informacje w tym zakresie określono w pkt 25 SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt 42 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ/ZP/36/2021/RI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 234000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzeczWojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 w następującymzakresie:a) całodobowy we wszystkie dni tygodnia w tym także niedziela i święta specjalistycznytransport sanitarny pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego w celu zachowania ciągłościleczenia lub natychmiastowego podjęcia leczenia u innego świadczeniodawcy, ambulansemtypu „P” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisamiwydanymi na podstawie art. 31d Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opiekizdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) wzakresie ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznychświadczeń zdrowotnych, w zależności od zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb, zwanydalej „zespołem R”,b) całodobowy we wszystkie dni tygodnia w tym także niedziela i świętaspecjalistyczny transport sanitarny pacjentów hospitalizowanych u Zamawiającego w celuzachowania ciągłości leczenia lub natychmiastowego podjęcia leczenia u innegoświadczeniodawcy, ambulansem typu „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym zobowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 31d Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 1373 z późn. zm.) w zakresie ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przezpłatnika publicznych świadczeń, zwany dalej „zespołem S”,c) całodobowy we wszystkie dnitygodnia w tym także niedziela i święta specjalistyczny transport sanitarny noworodkówhospitalizowanych u Zamawiającego w celu zachowania ciągłości leczenia lubnatychmiastowego podjęcia leczenia u innego świadczeniodawcy, karetką typu „N” ze składemosobowym i wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art.31d Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w zakresie ratownictwamedycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych świadczeń, zwany dalej„Zespołem N”Usługi transportu sanitarnego będą definiowane zgodnie z treścią art. 5 pkt 33austawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), który stanowi, iż transport sanitarny toprzewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielaniaświadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia określa załączniki: nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załącznik nr 2 doSWZ – formularz asortymentowo - cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję,że sposób oceny ofert określono w pkt 36 SWZ "Kryteria oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów rozumiane jako:• Wykonawca posiada aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.). lub inne zezwolenie, decyzję administracyjną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego Wykonawca świadczy, usługi w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może wykazać jeden wykonawca spełniający samodzielnie warunek udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunek udziału w postępowaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego z wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji dostawy/usługi/roboty budowlane przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych.2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej jako:• Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną min 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł).Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa 200.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty 200.000,00 zł.3) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:a) zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują usługę której przedmiotem było/jest świadczenie przez okres minimum 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) usługi transportu sanitarnego o wartości (umowy) brutto minimum 100.000,00 zł w skali jednego roku, (może być kilka umów, ale na rzecz różnych Zamawiających ale w tożsamym okresie 12 miesięcy).b) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi (środkami transportu) :• minimum jednym pojazdem ambulans typu „P” posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.) oraz wyposażeniem zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych,• minimum jednym pojazdem ambulans typu „S” posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.) wyposażeniem zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych,• minimum jednym pojazdem ambulans typu „N” posiadający wpis w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd przeznaczone do transportu sanitarnego spełniającymi wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.) wyposażeniem zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych świadczeń zdrowotnych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniuustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samejgrupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.pUwaga: W przypadku wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółkicywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którymmowa w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ(wzór oświadczenia stanowi zał nr 6 a) do SWZ, o których mowa:• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6u.p.z.p.,• art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółkicywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.6) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118u.p.z.p. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw dowykluczenia podmiotów udostepniających zasoby w następującym zakresie:,a) oświadczenia podmiotuudostepniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzóroświadczenia stanowi zał nr do SWZ 6b), o których mowa:• w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6 u.p.z.p.,•art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 u.p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używaniepojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w związku z ratowaniem życialub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo oruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.). lub inne zezwolenie, decyzję administracyjnąwydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego Wykonawca świadczy,usługi w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia.4) wykaz wykonanych a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przedupływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)usług wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługizostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających, czy teusługi zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie usługi w celupotwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Do wykazu Wykonawca winien załączyćdowód, iż usługi są wykonywane lub zostały wykonane wykonywane należycie tj. referencje bądź innedokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Gdy Wykonawca z przyczyn niezależnychod niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy, w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumentypotwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzechmiesięcy.Uwaga: W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość umowyzrealizowanej przed upływem terminu składania ofert w okresie 12 miesięcy.4) wykaz środkówtransportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją opodstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału wpostępowaniu w zakresie zdolności technicznych zawodowych Wykonawcy określonych w SWZ.5)opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oferta Wykonawcy winna zawierać:•wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 o SWZ) •wypełniony i podpisany szczegółowy formularz asortymentowo - cenowy, (załącznik nr 2 do SWZ).b) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:•oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 i spełnia warunki udziału wpostępowaniu określone w SWZ (załącznik nr 4a i 4b do SWZ),•oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118 u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu zpostepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawcapowołuje się na ich zasoby (załącznik nr 5a i 5b do SWZ)•w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych wart. 118 ust 1 u.p.z.p. w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymizasobami tych podmiotów. Zobowiązanie winno określać w szczególności:-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,-sposób i okres udostępnianiaWykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przywykonywaniu zamówienia, -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą-czy i wjakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazanezdolności dotyczą,c) pozostałe dokumenty które winien Wykonawca załączyć do oferty:•aktualnydokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnychelektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał. W przypadkuwskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski,Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczeniadokumentu na język polski,•w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokumentpotwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,•w przypadku oferty składanejprzez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególnościczłonków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) – aktualnydokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców wpostępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotówwystępujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:-wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. -określenie zakresu pełnomocnictwa,-podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:a) zmiany osóbodpowiedzialnych za realizację umowy,b) zmiany danych teleadresowych,c) zmianypodwykonawców na zasadach określonych w umowie,d) zmiany przywoływanych wprzedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogówszczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),e) zmiany warunków transportu orazharmonogramu realizacji usługi określonego w § 2 umowy,a) zmiany postanowień niniejszejumowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust 2 u.p.z.p 2. Zmiany wysokości należnegowynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:a) ustawowejzmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową.,-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposóbobiektywny udowodni ich wielkość.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ichdokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu)pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust 1 a-d dla którychskuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30

2021-03-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport opon - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport opon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI