Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-06
 • ZamawiającyPolskie Radio - Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-23
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00362702
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 645 9110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

produkcja programów wraz z ich nadawaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d294f59-3b3c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.polskieradio.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Polskiego Radia S.A. dostępna pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: elektronicznej Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A. dostępnej pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”). Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustwowe.html
2. Komunikacja ustna, telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, tj. w przypadku konieczności uzyskania informacji technicznych lub porządkowych związanych z niniejszym postępowaniem. Treść i przebieg rozmów będzie dokumentowany przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagana jest komunikacja przy wykorzystaniu Platformy. Z wyjątkiem wskazanym w pierwszym zdaniu, Platforma służyć będzie do wymiany wszelkich pism, zawiadomień i informacji związanych z niniejszym postępowaniem, w szczególności wyjaśnień treści SWZ, modyfikacji treści SWZ, dotyczących przedłużenia terminu składnia ofert, wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, dotyczące dokonania poprawy omyłek, wyboru oferty najkorzystniejszej, przedłużenia terminu związania ofertą i innych wymaganych ustawą.
3. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie.
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie, co najmniej, przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego kierowane w toku badania i oceny ofert.
6. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
7. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składnia, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcji korzystania Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A., stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest p. Paweł Pańkowski – Biuro Zamówień Publicznych, tel.: 22 645 33 03.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.B5.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Pozostałe warunki wykonania zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60120000-5 - Usługi taxi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o poniższe kryteria i ich wagę, przy czym 1% = 1 pkt:
1) „C1 – cena za jeden kilometr w pierwszej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 20% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 20,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
C1 = (C1min / C1b) x 20
gdzie,
C1 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w pierwszej taryfie,
C1min – cena najniższa spośród badanych ofert w pierwszej taryfie,
C1b – cena badanej oferty w pierwszej taryfie.
2) „C2 – cena za jeden kilometr w drugiej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 20% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 20,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
C2 = (C2min / C2b) x 20
gdzie,
C2 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w drugiej taryfie,
C2min – cena najniższa spośród badanych ofert w drugiej taryfie,
C2b – cena badanej oferty w drugiej taryfie.
3) „C3 – cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 20% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 20,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
C3 = (C3min / C3b) x 20
gdzie,
C3 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie,
C3min – cena najniższa spośród badanych ofert w trzeciej taryfie,
C3b – cena badanej oferty w trzeciej taryfie.
4) „C4 – cena za jeden kilometr w czwartej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 20% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 20,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
C4 = (C4min / C4b) x 20
gdzie,
C4 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w czwartej taryfie,
C4min – cena najniższa spośród badanych ofert w czwartej taryfie,
C4b – cena badanej oferty w czwartej taryfie.
5) „T – ilość taksówek” – waga 10% - w kryterium tym punktu przyznawane będą za każdą liczbę pojazdów (taksówek) przekraczającą minimum wymagane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 10,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
T = (Tb / Tn) x 10
gdzie,
T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ilość taksówek,
Tb – ilość taksówek oferty badanej,
Tn – najwyższa ilość taksówek spośród badanych ofert.
UWAGA: W przypadku wskazania minimalnej floty 300 pojazdów punkty nie będą przyznawane.
6) „Op – opłata początkowa” – waga 10% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 10,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Op = (Opmin / Opb) x 10
gdzie,
Op – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium opłata początkowa,
Opmin – najniższa opłata początkowa spośród badanych ofert,
Opb – wysokość opłaty początkowej badanej oferty.
Ilość punktów uzyskana przez ofertę będzie liczona zgodnie ze wzorem:
C1 + C2 + C3 + C4 + T + Op

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C2 - cena za jeden kilometr w drugiej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C3 - cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C4 - cena za jeden kilometr w czwartej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T - ilość taksówek

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Op – opłata początkowa

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w pkt VIII.1.5) [w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp], o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę, poza oświadczeniem, o braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo– w przypadku, gdy:
a) wykonawca ustanawia pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentowania go w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W pełnomocnictwie należy określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W celu wykazania podstaw do wykluczenia, wskazanych w pkt VIII.1 wraz z oferta, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt X.1, załącza do oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ i wytycznymi zawartymi w pkt X.1 oraz złożone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają dokumenty wymienione w pkt X.2 – w zakresie i sytuacjach tam określonych.
4. W przypadku, gdy najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed wyborem tej oferty Zamawiający w terminie wskazanym w pkt X.3, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymienionego w pkt X.3.
Postanowienia pkt X.4 – X.6 mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach i zakresie:
1) gdy Zamawiający w terminie 24 miesięcy nie wykorzysta kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Na realizację przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, jednak nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy;
2) w zakresie wysokości opłaty początkowej oraz wartości netto i cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach podanych w Załączniku nr 2 do Umowy – w przypadku, gdy zmiana cen urzędowych za korzystanie z taksówek osobowych w m. st. Warszawa ustalonych przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, jako cen maksymalnych, skutkować będzie zmianą obowiązującego u Wykonawcy cennika opłat według wskazań taksometru, z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości opłaty początkowej oraz wartość netto i cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach nie może przekroczyć 50% pierwotnej ich wysokości i pod warunkiem, że na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz uzasadni w jaki sposób zmiana cen urzędowych wpłynęła na jego cennik,
3) w zakresie wysokości udzielnego rabatu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy – Zamawiający wymaga dostosowania wysokości rabatu wskazanego w Złączniku nr 2 do Umowy, gdy zmiana obowiązującego u Wykonawcy cennika opłat według wskazań taksometru, skutkująca zmianą opłaty początkowej oraz cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach nastąpi w każdej innej sytuacji, poza określonymi w ust. 2 pkt 1) oraz § 15. Rabat ma być dostosowany proporcjonalnie tak, by opłata początkowa i ceny za 1 kilometr w poszczególnych taryfach po rabacie nie były wyższe od cen pierwotnych, podanych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana wysokości rabatu będzie obowiązywać od dnia wprowadzenia nowego cennika, pod warunkiem, że na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego,
4) w zakresie podwykonawstwa – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania usług z udziałem Podwykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zaistnienia ww. konieczności świadczenia usług z udziałem Podwykonawcy:
a) wykaże powody, dla których świadczenie usług wymaga udziału Podwykonawcy,
b) wskaże część przedmiotu Umowy, która zostanie przekazana Podwykonawcy do wykonania,
c) poda nazwy (firmy) Podwykonawcy,
5) przypadku zmiany Podwykonawców, wskazanych w § 6 ust. 3 pod warunkiem wskazania, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, powodu dla którego konieczna jest przedmiotowa zmiana oraz podania nazwy (firmy) Podwykonawcy.
6) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa,
7) w przypadku wystąpienia w okresie realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, zdarzeń Okoliczności Siły Wyższej innych niż wskazane w § 13, poprzez dostosowanie postanowień i warunków wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i celu umożliwiającym wykonane Umowy w warunkach będący następstwem wystąpienia Okoliczności Siły Wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Przetargowa Polskiego Radia S.A. dostępna pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net. Platforma uniemożliwia złożenie oferty po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukamy przewoźników z solówkami do transportu krajowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukamy do współpracy przewoźników z autami typu solówka, 5-10t ładowności. Prowadzimy auta przez cały rok w ruchu krajowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa oświetlenia LED wraz montażem ul. Młynarska 43/45
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: „Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dowóz szkolny dzieci niepełnosprawnych w latach 2022/2023
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI