„Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiekoszów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-03-19
 • ZamawiającyGMINA PIEKOSZÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-10
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00015806
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A

1.5.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52d1d08f-819e-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004277/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług sprzętowych w zakresie bieżących remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.piekoszow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1123&bsc=N oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl orazhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz http://www.piekoszow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1123&bsc=N

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piekoszów, 26-065 Piekoszów ul. Częstochowska 66a;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piekoszów jest Pan Dariusz Padała, e-mail: inspektor@cbi24.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie Gminy Piekoszów”;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawą – PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRO.271.2.2.2021.PK.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług transportowych i sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg tłuczniowych na terenie gminy Piekoszów, takich jak: uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg, prace remontowe infrastruktury drogowej, ścinka i uzupełnienie nawierzchni poboczy, czyszczenie rowów, poprzez:a) usługi transportowe materiałów sypkich (kruszywo drogowe, piasek, destrukt asfaltowy) wraz z kierowcą, na terenie Gminy Piekoszów, samochodem samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton, cena jednostkowa usługi transportu samochodem ciężarowym jednej tony materiału – prognozowana ilość usług: około 8200 ton;b) usługi maszyną do robót ziemnych - równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM wraz z obsługą operatorską, na terenie Gminy Piekoszów, czas liczony jako roboczogodzina pracy przy robotach sprzętu na terenie Gminy Piekoszów (liczony od czasu dysponowania sprzętem w miejscu wskazanym wykonania robót do czasu ich zakończenia); od czasu pracy odliczony będzie czas awarii i niesprawności sprzętu bądź obsługi, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z miejsca pracy – prognozowana ilość usług: około 402 roboczogodziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43221000-8 - Równiarki drogowe

60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji: czas rozpoczęcia usługi po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą, wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile taki wpis jest obowiązkowy.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SWZ. c) sytuacji ekonomicznej i finansowejOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SWZ. d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowejOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Doświadczenie:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SWZ. Potencjał techniczny:W celu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym sprzętem mechanicznym: co najmniej jednym (1) samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton; co najmniej jedną (1) maszyną do robót ziemnych – równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM.Potencjał kadrowy:W celu wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym, tj. co najmniej trzema (3) osobami, w tym: co najmniej jednym kierowcą samochodu ciężarowego, posiadającym prawo jazdy kat. C zgodnie z ustawą z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 ze zm.); co najmniej jednym operatorem maszyny do robót ziemnych – równiarki drogowej samojezdnej i zagęszczarki płytowej, posiadającym odpowiednie uprawnienia do kierowania i obsługi równiarki drogowej oraz umiejętności obsługi zagęszczarki płytowej;UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby do więcej niż jednego zadania (roli).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w Sekcji VI SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy – PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy – PZP;b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SWZ.c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP;d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji V SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:a) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – minimum: - jednym samochodem ciężarowym o ładowności nie mniejszej niż 12 ton, jedną równiarką drogową samojezdną o mocy nie mniejszej niż 75 KM, wraz z załączonymi kserokopiami dokumentów: ważnego ubezpieczenia OC, ważnego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ;b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia minimum: jednym kierowcą samochodu ciężarowego prawo jazdy kat. C, jednym operatorem koparki kołowej, jednym operatorem równiarki drogowej i zagęszczarki płytowej, wraz z załączanymi kserokopiami dokumentów: prawo jazdy kat. C, uprawnieniami do kierowania i obsługi koparki i równiarki, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,wrazzofertą należy złożyć pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem umocowaniedozłożeniaoferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinnozostaćzłożone wformie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lubpodpisemosobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopiidokumentupoświadczonejza zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanympodpisemelektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 2.zobowiązanie podmiotu,o którym mowa w art. 118 ustawy-PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 2 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika,którybędzieupoważniony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienialubdoreprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznegowich imieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienieprzezWykonawcówoświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy-PZP składa każdyzWykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, tj. w razie:a) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, o czas występowania tych okoliczności, tj.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach); wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas na wykonanie robót dodatkowych i/lub zamiennych; wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas wydłużenia postępowania przetargowego (czas jest liczony w dniach); wydłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym, które wpłynęło na późniejsze zawarcie z wykonawcą umowy (o czas liczony od końca dnia ustawowego terminu związania ofertą wykonawcy do dnia podpisania umowy);(Zamawiający i wykonawca ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała);b) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie więcej niż 50% w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku konieczności zwiększenia ilości i zakresu usług objętych zamówieniem wynikających z potrzeb Zamawiającego, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji usług i osiągnięcie zamierzonego celu Zamawiającego, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiana ilości i zakresu usług będzie miała wpływ na zwiększenie tego wynagrodzenia; wówczas wynagrodzenie oblicza się przy zachowaniu zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie cen jednostkowych;c) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów;d) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy/ robót – z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta może nastąpić na inną osobę, która spełnia wymagania zawarte w SWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17

2021-03-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport opon - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport opon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI