Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci niepełnosprawnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSitkówka-Nowiny
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych w Nowinach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-17
 • Numer ogłoszenia768029-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 768029-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Nowinach, krajowy numer identyfikacyjny 36602506000000, ul. Gimnazjalna  1 , 26-052  Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 197, , e-mail cuw@nowiny.com.pl, , faks 413 667 094.
Adres strony internetowej (URL): bip.cuw@nowiny.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: CUW.271.2.P.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:2.1. Świadczenie usługi polegającej na przewozie (dowóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia roku szkolnego 2020/2021 z wyłączeniem ferii zimowych oraz świąt (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) z miejsca zamieszkania osób przewożonych do szkół i przedszkoli, a następnie powrót do miejsca zamieszkania poszczególnych osób przewożonych. Dowóz i odwóz musi być dokonywany przynajmniej 1 autobusem rano i w godzinach popołudniowych. Wykonawca zapewni minimum 1 kierowcę posiadającego stosowne uprawnienia.2.1 Przewozy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 25.06.2021 r., w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej. 2.2 Dzieci niepełnosprawne odbierane będą z miejsca zamieszkania, a po odbyciu zajęć szkolno-edukacyjnych odwożone do miejsca swojego zamieszkania. Przewóz osób niepełnosprawnych obejmuje trasę: Nowiny Gimnazjalna 1- Kowala - Sitkówka –Wola Murowana- Bolechowice – Zgórsko- Zawada - Kielce Słowik - Kielce ul. Kryształowa - Kielce ul. Piekoszowska. Wykaz adresów zamieszkania dowożonych osób i adresy placówek/ośrodków stanowi załącznik nr 1 do umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę. 2.3 Usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych (tj, odwóz i przywóz) będą odbywały się w godzinach 7.30 – odwóz z miejsca zamieszkania do placówki szkolno-edukacyjnej, g. 14.00 przewóz z placówki szkolno-edukacyjnej do miejsca zamieszkania. Planowana liczba kilometrów w ramach przewozów dzieci niepełnosprawnych w trakcie realizacji zamówienia wynosi około 12 600 km.2.4 Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności niezbędne do należytego przewozu osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zapewnienia bezpieczeństwa nad powierzonymi dziećmi.2.5 Zamawiający zastrzega, że wykaz dowożonych osób, adresy zamieszkania, adresy placówek, a także rozkład zajęć przewożonych osób mogą ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany nie będą stanowić zmian umowy w sprawie zamówień.Dowożenie i odwożenie uczniów będzie się odbywało w dni nauki szkolnej dzieci i młodzieży. Dowóz i odwóz uczniów będzie wykonywany z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych, który zostanie ustalony przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Przed rozpoczęciem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, najpóźniej w dniu przypadającym przed dniem wykonania tej usługi po raz pierwszy, Wykonawca otrzyma ostateczny harmonogram przewozu

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
01.01.2021 25.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych ustalanym przez dyrektorów szkół i przedszkoli.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie lub licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów lub przynajmniej ten wykonawca, który czynnie będzie realizował zamówienie w zakresie usług przewozowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest:wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług przewozowych oraz szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000.00 zł (pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest:Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje dwie usługi polegającą na przewozie osób, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 150 000,00 zł.Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.a) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 (jednym) kierowcą, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania autobusem oraz aktualne badania lekarskie. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykaz autobusów/pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie należy złożyć :Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada co najmniej:1) Co najmniej jeden autobus o liczbie miejsc siedzących min. 7 + 2 miejsca dla kierowcy i opiekuna.Zamawiający wymaga aby autobus którym świadczona będzie usługa był nie starszy niż 4 lata. Autobus winien być oznakowany zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm).Zamawiający ponadto wymaga: 1. Wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera. 2. Wyposażenie miejsc dla dzieci mających mniej niż 150 cm wzrostu w foteliki bezpieczeństwa lub inne urządzenia przytrzymujące dzieci, zgodne z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110). W przypadku przewożenia dzieci poniżej 5 roku życia bezwzględnie należy wyposażyć miejsca w foteliki bezpieczeństwa (posiadające siedzisko, prowadnicę pasów, oparcie dla pleców, osłony boczne i zagłówek). 3. W przypadku tras przewozu obejmujących przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być wyposażony w elektryczną windę bądź najazdy (jeżeli Zamawiający dopuszcza ich stosowanie na danej trasie przewozu), posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy służące do mocowania wózków. 4. Pojazd winien być przeszklony również w części pojazdu w której znajdują się przewożeni uczniowie. 5. Pojazd winien być oznakowany zgodnie z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110). 6. Wykonawca winien zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, który posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późń. zm.),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,c) skarbowe,d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214)11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy, tj.:- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019r, poz.242,326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Dokument, o którym mowa w pkt. 9.1. lit. a. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Dokument, o którym mowa w pkt 9.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.9.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.9.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 ustawy jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie lub licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów lub przynajmniej ten wykonawca, który czynnie będzie realizował zamówienie w zakresie usług przewozowych.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest:wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług przewozowych oraz szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000.00 zł (pięćset tysięcy złotych). 3) zdolności technicznej lub zawodowejNa potwierdzenie tego warunku wymagane jest:Wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje dwie usługi polegającą na przewozie osób, wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła minimum 150 000,00 zł.Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.a) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 (jednym) kierowcą, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania autobusem oraz aktualne badania lekarskie. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykaz autobusów/pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie należy złożyć :Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada co najmniej:1) Co najmniej jeden autobus o liczbie miejsc siedzących min. 7 + 2 miejsca dla kierowcy i opiekuna.Zamawiający wymaga aby autobus którym świadczona będzie usługa był nie starszy niż 4 lata. Autobus winien być oznakowany zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm).Zamawiający ponadto wymaga: 1. Wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera. 2. Wyposażenie miejsc dla dzieci mających mniej niż 150 cm wzrostu w foteliki bezpieczeństwa lub inne urządzenia przytrzymujące dzieci, zgodne z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110). W przypadku przewożenia dzieci poniżej 5 roku życia bezwzględnie należy wyposażyć miejsca w foteliki bezpieczeństwa (posiadające siedzisko, prowadnicę pasów, oparcie dla pleców, osłony boczne i zagłówek). 3. W przypadku tras przewozu obejmujących przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być wyposażony w elektryczną windę bądź najazdy (jeżeli Zamawiający dopuszcza ich stosowanie na danej trasie przewozu), posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy służące do mocowania wózków. 4. Pojazd winien być przeszklony również w części pojazdu w której znajdują się przewożeni uczniowie. 5. Pojazd winien być oznakowany zgodnie z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110). 6. Wykonawca winien zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, który posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, zgodnie art. 22a ustawy, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (załącznik nr 9 do SIWZ)2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy, wskazane w SIWZ i ogłoszeniu.2.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.3. SIWZ.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.2.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 2.6.1. Określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego nazwy. 2.6.2. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 2.6.3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. 2.6.4. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy).2.6.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstaw wykluczenia wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.2.6.7.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.Za zgodą zamawiającego wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.5. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale IV pkt. 1.3., ppkt. 2 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:a) Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale IV pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:7.2.1. Wykazania posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 1.3. ppkt 1).7.2.2. Wykazania się przez wykonawcę należytym wykonaniem usług przewozowych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi przewozowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości min. 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa przewozowa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa przewozowa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (Załącznik nr 7 do SIWZ). 7.2.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 1.3 ppkt 3) lit. a) należy przedstawić wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.7.2.4. Wykazu autobusów zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 1.3 ppkt 3) lit. b)należy przedstawić wg wzoru- załącznik nr 8 do SIWZ.. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 2 do SIWZ).3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3 do SIWZ).4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.5. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 5 do SIWZ).6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8. 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, jak również w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, które składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.8.3. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona, każdy z nich będzie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V pkt. 6 SIWZ.8.4. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie najwyżej oceniona, będą oni wezwani do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 7.1 oraz 7.2 SIWZ. Dokumenty na potwierdzenie danego warunku składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który ten warunek spełnia.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, zgodnie art. 22a ustawy, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (załącznik nr 9 do SIWZ)2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy, wskazane w SIWZ i ogłoszeniu.2.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.3. SIWZ.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.2.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 2.6.1. Określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego nazwy. 2.6.2. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 2.6.3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. 2.6.4. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy).3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Dokument wadialny należy złożyć w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikamiWykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy według wzoru- załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:I. pieniądzu,II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;III. gwarancjach bankowych;IV. gwarancjach ubezpieczeniowych;V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Dokument wadialny należy złożyć w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 46 8493 0004 0040 0471 2167 0002, z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: CUW.271.2.P.2020.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę, w formie pisemnego oświadczenia woli, na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:I. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;III. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.IV. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii przy możliwości parkowania taboru służącego do realizacji usługi na parkingu ZSP w Nowinach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,2) zaistnienia siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport opon - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport opon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI