Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (GUP), w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-06-14
 • ZamawiającyGdański Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068284
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (GUP), w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191927740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lastadia 41

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-880

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wioletta.dabrowka@gup.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gdansk.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańsk - na prawach Powiatu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (GUP), w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-916168b7-bf9e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000315/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa sprzątania Gdańskiego Urzędu Pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gdanskpraca.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej eZamawiajacy. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wskazanym niżej adresem. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym. Rejestracja trwa max. do 2 dni roboczych. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony oneplace, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Poniżej adresy stron internetowych:
https://gdanskpraca.ezamawiajacy.pl
https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gdanskpraca.ezamawiajacy.pl:

• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy, 80-880 Gdańsk, ul. Lastadia 41,inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskim Urzędzie Pracy jest Pan Zbigniew Gudyka, adres e-mail iod@gup.gdansk.pl, telefon 58 743 13 63;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Zamawiają prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO.253.2.2021.WD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (GUP), w budynku przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (dot. osób wykonujących usługę sprzątania) oraz zatrudnienia minimum 1 osoby na stanowisku kontrolera.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio zanonimizowane dokumenty finansowo-kadrowe potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie umowy.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ponieważ umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
Kryterium Cena

Cena oferty najniższej
--------------------------- x 100 %
Cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust.1 oraz spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Podmiotowe środki dowodowe składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art.125 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że nie będzie wykluczał z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej i zawodowej, gdy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie usługi (każda z nich trwającą co najmniej 12 miesięcy) sprzątania pomieszczeń wewnętrznych o powierzchni co najmniej 2000 m2, polegającą na codziennym sprzątaniu budynków takich jak szkoły, urzędy, banki, biurowce.

Podmiotowe środki dowodowe składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie, którego Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, m. in. referencje.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art.125 ustawy Pzp.
Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone powyżej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywania będzie na podstawie przedstawionych dokumentów metodą spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane są przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie, którego Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, m. in. referencje.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gdanskpraca.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę zestawów tonerów do drukarki - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę zestawów tonerów do drukarki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI