„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków w Sieci Badawczej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z podziałem na 2 części”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
 • Termin składania wniosków2021-06-10
 • ZamawiającySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068123
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z podziałem na 2 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000056377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-983

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 683 79 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z podziałem na 2 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-555a9daf-bf9b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005544/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Łukasiewicz - ICIMB Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

1.3.5 Świadczenie usług sprzątania obiektu i odśnieżania terenu wokół budynków Łukasiewicz - ICIMB Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow- unijnych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/11,Przetargiponizejprogow-
unijnych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@icimb.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.22RODO;
• Posiada Pan/Pani:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.261.15.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 755587,30 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 616028,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – usługa utrzymania czystości w budynku Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 oraz usługa sprzątania terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ dla części 1

4.2.5.) Wartość części: 310638,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-01 do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: najniższa cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – usługa utrzymania czystości w budynkach Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie zlokalizowanych w dwóch miejscach przy ul. Postępu 9 i ul. Kupieckiej 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ dla części 2.

4.2.5.) Wartość części: 305390,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-08-08 do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: najniższa cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
• 350.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 1
• 350.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 2

W przypadku składania oferty na kilka części, Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na kwotę stanowiącą sumę kwot wskazanych powyżej w zakresie ww. części (np. w przypadku składania oferty na części 1 i 2 Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 700.000,00 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca musi wykazać się co najmniej dwoma wykonanymi należycie usługami
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia o wartości poniżej:
• 266.000,00 złotych brutto przy składaniu oferty na część 1
• 263.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 2

b) Osoby realizujące Przedmiot Umowy muszą być niekarane oraz posiadać aktualne wyniki badań lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zastrzega, że pierwszą zmianę w wykazie pracowników wykonawca może wprowadzić najwcześniej po upływie jednego miesiąca od rozpoczęcia realizacji usług. Dopuszczenie do pracy pracownika, może nastąpić tylko po pisemnej informacji ze strony Wykonawcy i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 wykaz powinien zawierać wartość przedmiotu, daty wykonania i nazwy podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączniki w postaci dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w celu wykazania, że Wykonawca spełnia wymogi określone w klauzuli zastrzeżonej w art. 94 ust.1 pkt.1 żąda przedstawienia dokumentów określonych w art.94 ust.2 tj:
a) statusu Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy lub potwierdzających prowadzenie działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób społecznie marginalizowanych – Załącznik nr 5 - Informację o statusie prawnym Wykonawcy
b) minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w pkt. a) -Załącznik nr 8 do SWZ

Uwaga! Zamawiający korzystający z usług Wykonawcy będzie miał prawo do ulg przy dokonywaniu wpłat na PFRON w wysokości i na zasadach określonych w art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w okresach miesięcznych pisemnej informacji o możliwej kwocie obniżenia wpłat na PFRON (w wysokości minimum 20% wynagrodzenia za świadczoną usługę) przez Zamawiającego (art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c) wykaz osób, określony w pkt.2 rozdziału XIX, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (ostateczny wykaz należy złożyć wraz z podpisaną umową)– stanowi Załącznik nr 6 do SWZ .
d) oświadczenie o zatrudnieniu osób niekarnych – Załącznik nr 7
e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca najwyżej oceniony w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni złoży podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca najwyżej oceniony w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert:
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dowód, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
• 350.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 1
• 350.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 2
2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych
a) wykaz co najmniej dwóch wykonanych należycie usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości minimum:
• 266.000,00 złotych brutto przy składaniu oferty na część 1
• 263.000,00 złotych przy składaniu oferty na część 2
Zgodnie z załącznikiem nr 10 wykaz powinien zawierać wartość przedmiotu, daty wykonania i nazwy podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączniki w postaci dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Dowody te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w celu wykazania, że Wykonawca spełnia wymogi określone w klauzuli zastrzeżonej w art. 94 ust.1 pkt.1 żąda przedstawienia dokumentów określonych w art.94 ust.2 tj:
a) statusu Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy lub potwierdzających prowadzenie działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób społecznie marginalizowanych – Załącznik nr 5 - Informację o statusie prawnym Wykonawcy
b) minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w pkt. a) -Załącznik nr 8 do SWZ
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c) wykaz osób- stanowi Załącznik nr 6 do SWZ .
d) oświadczenie o zatrudnieniu osób niekarnych – Załącznik nr 7
e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale XVII wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i
przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
3) w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale XX ust. 2 pkt. 4a) SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług. 6. W zakresie
nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych. tj. zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji w zakresie określonym w § 7 pkt 6 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://icimb.bip-e.pl/icm/zamowienia-publiczne/aktualnepostepowania/ 11,Przetargi-ponizejprogow-unijnych.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie materiałów promocyjnych na targi międzynarodowe - Zator
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie materiałów promocyjnych na targi międzynarodowe: - bluza 120 sztuk po 30 sztuk każdego rozmiaru (s, m, l, xl) - długopis 800 sztuk, długopis metalowy - brelok 800 sztuk, brelok metalowy - magnes 600 sztuk, wypukły 3D - notes A5 200 sztuk, twarda oprawa - USB pendrive 200 sztuk - mini-paletki 400 sztuk notesy papierowe 120x75mm - ulotki w języku niemieckim (1600 sztuk) i angielskim (400 sztuk) ulotki A3 po złożeniu w C, druk kreda mat lub błysk - linijka 600 sztuk, drewniana - bombonierka 200 sztuk - stacja pogody 100 sztuk wielofunkcyjna (zegar, temperatura, wilgotność powietrza) - pudełka prezentowe 200 sztuk pudełko pełne wymiar około (130x180x250mm) - kalkulator 120 sztuk 8 cyfrowy - kalendarz biurkowy 200 sztuk biuwar A2 Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI