Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBolesławiec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-11-14
 • Zamawiający"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418011
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZGKBC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230478960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 6

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757346271

1.5.8.) Numer faksu: 757346271

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52799020-591f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114677

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.usp.gov.pl/https://www.mzgk.com.pl/EPUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.usp.gov.pl/https://www.mzgk.com.pl/EPUAP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=114677

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/RZP/SWZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
UBEZPIECZENIE MIENIA w zakresie:
1) Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD),
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
3) Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM).

2.1.1 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia” zwany - dalej (OPZ), który stanowi integralną część niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60%;
Warunek dodatkowy - fakultatywny - 35%
Warunek dodatkowy - serwisu posprzedażowego - 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunek dodatkowy - fakultatywny

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunek dodatkowy - serwisu posprzedażowego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.2 spełniają następujące warunki określone w art.112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
4.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie,
4.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia;
4.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
4.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
4.3 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj.
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z póź.zm.) tj:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o który mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z póź.zm.) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z póź.zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzenia 765/2006 i rozporządzenia 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
4.4 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4.5 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: epuap MZGKBC

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pożyczka - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania30-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry Potrzebuję pożyczki na spłatę komorników. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Zakup skanerów do digitalizacji
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bolesławiec: Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI