Zakup skanerów do digitalizacji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup skanerów do digitalizacji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyARCHIWUM AKT NOWYCH
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418000
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup skanerów do digitalizacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM AKT NOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: HANKIEWICZA 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-103

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 264032022

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@aan.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.aan.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Archiwistyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup skanerów do digitalizacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e36f020a-591d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071813/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup skanerów do dygitalizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.aan.gov.pl/bip/p,36,zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl
https:// https://ePUaP: /AAN_PL/skrytka
lub poczty elektronicznej na adres: zp@aan.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,.odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale VIII pkt 1 i 2
SWZ
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy będącego
osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”: Administratorem danych osobowych jest Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Przemysław Dańczak, kontakt można uzyskać pod adresem: iod@aan.gov.pl;
Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Uszczegółowienie zakresu określono w rozdziale XVIII SWZ Klauzula informacyjna z art.13 RODO Zamawiającego w celu związanym z powyższym postępowaniem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.403.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa skanerów do digitalizacji - Skaner planetarny do digitalizacji materiałów archiwalnych w ilości 2 sztuk w tym instalację i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp. oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835).Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony Formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. W przypadku podmiotu, który udostępnia zasoby - oświadczenie podmiotu w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
oraz jeżeli dotyczy:
1.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego).w tym wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących wypadkach:
1) jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn obiektywnych dostępny na rynku, (tzn.; producent zakończył produkcje danego produktu i wprowadził na rynek nowszy typ lub dany produkt został wycofany z rynku jego produkcja została zakończona). Wykonawca może zaoferować inny model o parametrach nie gorszych niż złożone w ofercie. Oferowana cena nie może ulec zmianie.
2) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT;
3) w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
4) jeśli wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 z uwzględnieniem, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.
5) zmiana terminu realizacji w wypadku wystąpienia siły wyższej (niezależnej od Stron umowy) o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 15:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie naprawa Roomby - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, czy jest możliwość odebrania roomby ode mnie (Żoliborz), czy muszę ją sama wysłać? Proszę o przesłanie oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI