Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyPowiat Opolski -Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209700
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski -Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Książąt Opolskich 27

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-005

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340a24a1-cf2a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007497/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-340a24a1-cf2a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zdp.opole.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały szczegółowo opisane w pkt. 12 SWZ - Tom I Instrukcja Dla Wykonawców.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-340a24a1-cf2a-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDP w Opolu przy ul. Ks. Opolskich
27, 45–005 Opole, tel. 0774414069, zwany dalej Administratorem, email: sekretariat@zdp.opole.pl. IODO: iod@zdp.opole.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 3. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7. Posiada Pan/Pani:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a tak że nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.261.1.3.2024.EW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 (zadanie A+B) - Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
Zadanie A obejmuje świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
Zadanie B obejmuje świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w tym:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (zniszczenie mienia niepozostające w związku z kradzieżą lub włamaniem),
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia określonego w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, które polegać będzie na powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres kolejnych 2 miesięcy po realizacji pierwotnej usługi (jednokrotne wznowienie).
2. Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa.
3. Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.
4. Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia.
5. Wznowienie zamówienia stanowi zmianę warunków umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 10 Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wartości określone w Tomie III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – KARTY RYZYKA, i zostanie sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1.
2. W Formularzu ofertowym, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca wyliczy cenę dla poszczególnej oferty brutto. Wykonawca w ofercie poda cenę, na wybrane części, za całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w SWZ oraz ponadto dla każdego z proponowanych ubezpieczeń poda, cenę obejmującą cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj ubezpieczenia.
3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Wyliczone w Formularzu ofertowym na wybrane części (Formularz 2.1. )wartości brutto za ubezpieczenie na 36 miesięcy należy umieścić
w Ofercie, przy czym dla części 1 należy zsumować cenę dla zadania A oraz dla
zadania B.
Wyliczone w Formularzach ofertowych, o których mowa powyżej, na poszczególne części ceny brutto stanowią zakres gwarantowany.
Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia zamówienia na okres kolejnych 2 miesięcy, stanowiący zakres dodatkowy zamówienia, który Wykonawca wyliczy zgodnie z zapisami w Ofercie na wybrane części.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem przypadków określonych w Tomie II SWZ (PPU dot. części 1 - Zadanie A+B). Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularzy ofertowych (Formularz 2.1. ). Wszystkie błędy ujawnione w dokumentach zamówienia Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
5. Stawki jednostkowe wynikające z Formularzy ofertowych na wybrane części zamówienia ustalone będą na okres obowiązywania umowy i będą obowiązywać przy rozliczaniu usług zlecanych w ramach niniejszego zamówienia oraz nie będą podlegały zmianom w okresie realizacji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Tomie II SWZ (PPU dot. części 1 - Zadanie A+B ).
6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór zamieszczony został w Tomie II SWZ, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w pkt. 5 oraz w Tomach II-V niniejszej SWZ.
7. Cena oferty jak i ceny jednostkowe powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają się w treści oferty należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w polskiej walucie. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 (zadanie C) - Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
Zadanie C - obejmuje świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w tym:
- ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie Auto Casco oraz Assistance,
- ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia określonego w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, które polegać będzie na powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres kolejnych 2 miesięcy po realizacji pierwotnej usługi (jednokrotne wznowienie).
2. Wznowione zamówienie realizowane będzie na tych samych warunkach co usługa podstawowa.
3. Decyzja o wznowieniu jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego i z powodu jego nie zrealizowania nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.
4. Warunkiem skorzystania ze wznowienia będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu ze wznowienia.
5. Wznowienie zamówienia stanowi zmianę warunków umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 10 Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wartości określone w Tomie III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – KARTY RYZYKA,
i zostanie sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi - Formularz 2.2.
2. W Formularzu ofertowym, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca wyliczy cenę dla poszczególnej oferty brutto. Wykonawca w ofercie poda cenę, na wybrane części, za całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w SWZ oraz ponadto:
1) dla każdego z proponowanych ubezpieczeń poda, cenę obejmującą cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj ubezpieczenia;
2) dla części 2 (zadanie C) Wykonawca poda cenę bez uwzględniania w obliczeniu ceny wyrównania okresów ubezpieczenia w Tabeli wyliczenia ceny;
3) dodatkowo dla części 2 (zadanie C) Wykonawca poda składki / stawki za ubezpieczenie rodzajów pojazdów / grup pojazdów.

3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Wyliczone w Formularzu ofertowym na wybrane części (Formularz 2.1.) wartości brutto za ubezpieczenie na 36 miesięcy należy umieścić
w Ofercie.
Wyliczone w Formularzu ofertowym, o którym mowa powyżej ceny stanowią zakres gwarantowany.
Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia zamówienia na okres kolejnych
2 miesięcy, stanowiący zakres dodatkowy zamówienia, który Wykonawca wyliczy zgodnie z zapisami w Ofercie na wybrane części.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem przypadków określonych w Tomie II SWZ (PPU dot. części 2 - Zadanie C). Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularzy ofertowych (Formularz 2.2.). Wszystkie błędy ujawnione w dokumentach zamówienia Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
5. Stawki jednostkowe wynikające z Formularzy ofertowych na wybrane części zamówienia ustalone będą na okres obowiązywania umowy i będą obowiązywać przy rozliczaniu usług zlecanych w ramach niniejszego zamówienia oraz nie będą podlegały zmianom w okresie realizacji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Tomie II SWZ (PPU dot. części 2 - Zadanie C).
6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór zamieszczony został w Tomie II SWZ, w tym należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w pkt. 5 oraz w Tomach II-V niniejszej SWZ.

7. Cena oferty jak i ceny jednostkowe powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają się w treści oferty należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w polskiej walucie. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia takiego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 656, z późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia takiego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia takiego warunku.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.a w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podwykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
- zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004 roku) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem,
albo
- potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 roku,
albo
- odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Wykonawca przedłoży Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – KARTY RYZYKA.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – KARTY RYZYKA, Wykonawca przedłoży Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Formularz 3.4), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Przedmiot zamówienia nie wymaga wniesienia wadium.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.6 IDW, przy czym:
1) środki dowodowe o których mowa w pkt. 9.6.2 IDW składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 7.2 IDW;
2) środki dowodowe o których mowa w pkt. 9.6.1 IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo zawarty w proponowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy - osobno na część 1 - zadanie A+B oraz na część 2 - zadanie C).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty opisany został w pkt. 12.2 IDW oraz w pkt. 17 IDW.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania tychże okoliczności (na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o której mowa powyżej).
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI