Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-09-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Zawodowych Nr 2
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia585064-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585064-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2: Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nabywca/BeneficjentMiasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966 211 72 20Odbiorca/RealizatorZespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiegoz siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 1, kod 15-082
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 40514500000000, ul. Świętojańska  1 , 15-082  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 416 143, e-mail zsz2@zsz2.bialystok.pl, faks 857 329 444.
Adres strony internetowej (URL): zsz2.h2.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zsz2.h2.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 1, kod 15-082, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazdy edukacyjne dla uczniów i opiekunów
Numer referencyjny: 01/WY/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: • Część I – Warszawa: wyjazd edukacyjny do Warszawy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ;• Część II – Kielce: wyjazd edukacyjny do Kielc na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASPOL zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ;• Część III – Poznań: wyjazd edukacyjny do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM Industry Europe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ;• Część IV – Gdynia: wyjazd edukacyjny do Gdyni do firmy PPHU Maj Plast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ;• Część V – Poznań Boral: wyjazd edukacyjny do Poznania do firmy PPHU Boral zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1e do SIWZ;• Część VI – Pniew: wyjazd edukacyjny do Pniewa do firmy Wobit EKJOBER s.c zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ;• Część VII – Raszyn: wyjazd edukacyjny do Raszyna do firmy Festo Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ.Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Zamawiający przez ofertę częściową rozumie realizację przedmiotu zamówieniaw zakresie Części I lub Części II lub Części III lub Części IV lub Części V lub Części VI lub Części VII. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca może złożyć ofertęw odniesieniu do każdej jak i wszystkich części postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63510000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-24

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA • Część I – Warszawa: 15-18.03.2021 r.• Część II – Kielce: 05-08.10.2020 r.• Część III – Poznań: 03-06.11.2020 r.• Część IV – Gdynia: 02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.• Część V – Poznań Boral: 02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.• Część VI – Pniew: 02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.• Część VII – Raszyn: 02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażąi udowodnią, że spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnieńdo wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznychi powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2019 poz. 548).W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy mogą spełniać wymagany warunek łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4.1. w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisudo rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.2. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziałuw odpowiedniej części postępowania:a) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: tj. zaświadczenieo wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, lub wydrukz Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, ze strony internetowej ministra właściwego do spraw turystyki, zawierające dane objęte wpisem oraz datę dokonania tego wydruku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IX. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zamiast dokumentów: a) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit a) SIWZ: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinien być wystawione zgodnie z pkt 2 oraz pkt 3. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikaz okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub opisie przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunkudo treści oferty w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji niniejszej umowy z powodu działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności takich jak zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy w łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnościza niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacjii nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń. W powyższym przypadku Zamawiający będzie miał prawo do wyznaczenia nowego terminu realizacji umowy odpowiedniego do zaistniałych okoliczności.4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I – Warszawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Warszawy na Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:15-18.03.2021 r.


Część nr: 2 Nazwa: Część II – Kielce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Kielc na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASPOL zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:05-08.10.2020 r.


Część nr: 3 Nazwa: Część III – Poznań
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM Industry Europe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:03-06.11.2020 r.


Część nr: 4 Nazwa: Część IV – Gdynia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Gdyni do firmy PPHU Maj Plast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.


Część nr: 5 Nazwa: Część V – Poznań Boral
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Poznania do firmy PPHU Boral zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1e do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.


Część nr: 6 Nazwa: Część VI – Pniew
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Pniewa do firmy Wobit EKJOBER s.c zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.


Część nr: 7 Nazwa: Część VII – Raszyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wyjazd edukacyjny do Raszyna do firmy Festo Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63511000-4, 63510000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - emisja spalin 20,00
Wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:02.11.2020 r. – 24.06.2021 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonie zadaszenia na przybudówce domu - Wojaszówka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania29-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonie zadaszenia na przybudówce domu. Wymiary: 3,5 x 6,5 m . Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Turystyka, sport i rekreacja: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH (III)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI