Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Kunowice w ciągu DW 137 w km 3+926 - 4+2

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Kunowice w ciągu DW 137 w km 3+926 - 4+216
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-09-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia585077-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585077-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Kunowice w ciągu DW 137 w km 3+926 - 4+216
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 60928200000000, ul. Al. Niepodległości  32 , 65-042  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 280 300, e-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl, faks 683 280 332.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zdw.zgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
elektronicznie za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 65 -042Al. Niepodległości 32, pokój nr 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Kunowice w ciągu DW 137 w km 3+926 - 4+216
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-75/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze- odwodnienie korpusu drogi- roboty ziemne- podbudowy- nawierzchnie- roboty wykończeniowe- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu- elementy ulicSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233253-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 180 000,00 zł.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej o wartości min. 150 000,00 zł brutto.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów 2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. - kierownika robót, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.4.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu dotych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.3.1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o których mowa w pkt 6 Instrukcji w SIWZ: 3.1. 1) ppkt 2.3.1. - składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszono upadłości. 3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1) powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Jeżeliw kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którychmowa w pkt 3.1.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przedorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcylub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2.stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniudotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następującychdokumentów: 1.1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1.B)b) Instrukcji w SIWZ. 2. W celupotwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniudotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następującychdokumentów: 2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawabudowlanego i prawidłowo ukończone, 2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcędo realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanierobotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację opodstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składaniaofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ - załącznik nr 1 doformularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępnepotwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celuwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, wjakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszczainformacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca,który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celuwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniuzamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie októrym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału wpostępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawcówwykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymizasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego orazoceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostępdo ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresdostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobówinnego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresi okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czypodmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziałuw postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzórzałącznik nr 2 do formularza oferty w SIWZ). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawypzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz zezłożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia. 1.7. Oferta SKŁADANA ZA POŚREDNICTWEM OPERATORAPOCZTOWEGO, OSOBIŚCIE, ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA winna zawierać: 1)oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty, 2) wypełniony formularz ofertowy, 3)zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawcapolega na zasobach innego podmiotu) 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwodo podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadkupodpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przezosobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej wykonawcy lub w przypadku gdy oferta jest SKŁADANAELEKTRONICZNIE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 1)oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów -zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3)wypełniony f. cenowy 4) pełnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentuelektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub welektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznym przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego; b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby; d) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; e) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania f) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą; g) wykonania przewidzianych umowa robót budowlanych przed terminem umownym 2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu, sposobu realizacji, itp.): a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie wysokości tego podatku; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; d) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; e) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; f) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 8 powyżej, g) zmiany danych rejestrowych, h) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, i) zmiany numeru rachunku Wykonawcy, j) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace ogólnobudowlane - Szprotawa
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania29-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace ogólnobudowlane. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie woj. Lubelskiego. (Szprotawa, Trzebieszów)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI