ZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. Śląskiego oraz Szkoły policji w Katowicach”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2021-01-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-30
 • Numer ogłoszenia774726-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 774726-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. Śląskiego oraz Szkoły policji w Katowicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
ZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. Śląskiego oraz Szkoły policji w Katowicach”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-38 Katowice ul. J. Lompy 19
Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40-038  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, , e-mail zamowienia@ka.policja.gov.pl, , faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b)powołanie komisji przetargowej, c) wybór trybu udzielenia zamówienia, d) opracowanie izatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), e) sporządzenie iprzesłanie ogłoszeń i informacji przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, f)udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do treści SIWZ, g) podejmowanie decyzji o wykluczeniuwykonawców oraz odrzuceniu ofert, h) reprezentowanie Stron w postępowaniu przed ZespołemArbitrów oraz w postępowaniu skargowym przed sądem, i) dokonanie wyboru najkorzystniejszejoferty lub podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania, j) zawarcie umowy na świadczenie usługtelekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci publicznej w łączności stacjonarnej orazkomórkowej dla jednostek policji w garnizonie śląskim. §2 1. Kierownicy jednostek organizacyjnychPolicji ustalają, że Zamawiający przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówieniapublicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach obowiązującychw kierowanej przez niego jednostce. 2. Komisję przetargową powołuje Zamawiający spośródpolicjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. Śląskiego oraz Szkoły policji w Katowicach”
Numer referencyjny: ZP-2380-453-67/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej 1.1. dla potrzeb Policji woj. Śląskiego w ilości 4300 szt. kart SIM 1.2. dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach w ilości 50 szt. kart SIM. Dla usług świadczonych w ramach telefonii komórkowej Wykonawca ma zapewnić co najmniej świadczenie usługi w zakresie łączności:-głosowej,-tekstowej (SMS),-multimedialnej (MMS)-dostępu do zasobów Internetu w technologii GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/HSPA/LTE/5G.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ2. Kod CPV: 64212000-53. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w:a. załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy,b. załączniku nr 2, 2a do SIWZ - Wzór umowy,c. załączniku nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówieniad. załączniku nr 4 do SIWZ– Oświadczenia wykonawcy e. załączniku nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.4. Zamawiający wymaga, podania ilości transmisji danych na kartach SIM rozmównych 4.1. Zamawiający wymaga aby ilość transmisji danych na kartach SIM rozmównych wynosiła minimum 30GB 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz.1800 z późn. zm.):6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania przerw w dostępie do sieci i przywracania łączności w ciągu maksymalnie 24 godzin7. Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania nielimitowanej transmisji danych prędkości transmisji danych, która nie może być w żaden sposób ograniczona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę pakietu danych innego niż nielimitowany po wyczerpaniu limitu pakietu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych (obniżenie prędkości transmisji) do poziomu umożliwiającego przeglądanie poczty elektronicznej oraz stron WWW bez dodatkowych opłat za transfer danych.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2, 2a do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 64212000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.03.2024

II.9) Informacje dodatkowe: Dokładne terminy obowiązywania umowy zostały wskazane w projekcie umowy stanowiące załącznik nr 2 i 2a do SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz.1800 z późn. zm.):UWAGA: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę może polegać jedynie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie posiadał w/w dokumentu wówczas zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, a w konsekwencji jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda:1. na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ2. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz.1800 z późn. zm.) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać w szczególności informacje opisane w Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ.3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zbada zobowiązanie. W przypadku braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności:3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dla Wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu który udostępnia swoje zasoby Wykonawcy – W przypadku, gdy na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający nie będzie mógł uzyskać tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, jeżeli odpowiedni dokument nie figuruje w e-Certis, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV B pkt 2. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV B pkt 2. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału IV B pkt 3. SIWZ stosuje się.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tym celu sprawdzi zakres udostępnienia i w przypadku braku odpowiednich informacji zażąda dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale III pkt 3 SIWZ. 8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np.: konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV lit. A pkt. 2. SIWZ i w Rozdziale IVB pkt 1 i pkt. 2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV lit. A pkt. 1 i 3-17 mogą przedstawić łącznie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.UWAGA:a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu,b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu.c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia3. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do usuwania przerwy w dostępie do sieci i przywracania łączności maksymalnie w ciągu 24 godzin. Złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferuje transmisja danych na kartach SIM rozmównych ……..... GB, z zastrzeżeniem Rozdz. I pkt 4.1 SIWZ oraz zasadami opisanymi w Rozdz. XI pkt 2.2.2 Złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku podania ilości transmisji danych na kartach SIM rozmównych, transfer danych będzie wynosił minimum 30 GB. Złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)6. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, podwykonawcy/ców który/którzy będą realizować ten zakres - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ7. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp dołączy zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w formie oryginału - złożone na odrębnym dokumencie.8. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).10. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).11. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ i zgodnie z Rozdziałem I SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).12. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i wzorem umowy, - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).13. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).14. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdziale VII SIWZ - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).15. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji- złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).16. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie - złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).17. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w Rozdz. XI SIWZ. Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. ceny), która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień dot. tylko kryterium ceny). 12.1 Uwaga! Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są (po wprowadzeniu danych z ofert Wykonawców) przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, b) w przypadku pozostałych kryteriów – do drugiego miejsca po przecinku, a następnie sumowane do trzeciego miejsca po przecinku
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w Rozdz. XI SIWZ. Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. ceny), która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień dot. tylko kryterium ceny). 12.1 Uwaga! Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są (po wprowadzeniu danych z ofert Wykonawców) przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, b) w przypadku pozostałych kryteriów – do drugiego miejsca po przecinku, a następnie sumowane do trzeciego miejsca po przecinku
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.2. Aukcja zostanie przeprowadzona w module aukcyjnym Platformy Zakupowej KWP w Katowicach dostarczonej przez firmę eB2B na stronie https://slaska-policja.eb2b.com.pl. 3. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 4. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać (poprzez zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu za pomocą e-mail lub pisemnie) najpóźniej na 24 godziny przed otwarciem aukcji. 5. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. 6. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B. 7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji. 8. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp. 9. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień. 10. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl. 11. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w rozdziale XI SIWZ 12. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej zostało określone w Rozdz. XI SIWZ. Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa (dot. ceny), która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień dot. tylko kryterium ceny). 12.1 Uwaga! Zamawiający informuje, iż punkty na platformie aukcyjnej są (po wprowadzeniu danych z ofert Wykonawców) przez system automatycznie przeliczane i zaokrąglane: a) w przypadku kryterium „cena” – do trzeciego miejsca po przecinku, b) w przypadku pozostałych kryteriów – do drugiego miejsca po przecinku, a następnie sumowane do trzeciego miejsca po przecinku 13. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji. 14. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie. Oznaczenie sprawy ZP–2380–453-67/2020 SIWZ 15. Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 10 minut w czasie podstawowym lub podczas 10 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 16. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną lub gwarantującą najkorzystniejszy bilans punktowy. 17. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.18. Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania: 18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; 18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s. 19. Wykonawca, który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie nowego formularza ofertowego w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji. 20. Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym kwota nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobligowany przy sporządzeniu formularza ofertowego po aukcji do przeliczenia każdej pozycji poprzez procentowe obniżenie ceny tak aby suma wynosiła wylicytowaną kwotę. W przypadku braku możliwości przeliczenia zgodnie z wylicytowaną kwota Wykonawca może zaoferować kwotę niższa niż wylicytowaną podczas aukcji. W przypadku błędnego przeliczenia Zamawiający dokona poprawy błędów na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp tj. zostanie poprawiona jako omyłka rachunkowa.21. Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 5000,00 zł 22. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, o czym poinformuje Wykonawców za pomocą e-mail z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zamawiający ustala wysokość minimalnego postąpienia w aukcji elektronicznej na kwotę 5000,00 zł
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika Platformy Zakupowej powinien spełniać następujące wymagania: 18.1. być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2GHz i posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM; 18.2. posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy; 18.3. posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla-Firefox 46+, Chrome 48+, Opera 5+ albo Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą; 18.4. posiadać stałe połączenie z siecią Internet o gwarantowanej szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w aukcji elektronicznej, muszą się zalogować do Platformy Zakupowej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, bliższych informacji może udzielić Operator Platformy Zakupowej firma eB2B. 7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na tydzień przed otwarciem aukcji. 8. Zamawiający zaprosi Wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę hasło i login w przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany na platformie eB2B oraz wszystkie dane wskazane w art. 91b ust. 2 ustawy Pzp. 9. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie i weryfikacji danych adresowych oraz podpisu elektronicznego. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień. 10. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z organizacją aukcji udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70, (+48) 22 258 48 61, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Aukcja jest jednoetapowa a jej podstawowy czas trwa przez 30 minut. Aukcja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu ostatnich jej 10 minut w czasie podstawowym lub podczas 10 minutowej dogrywki nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie zaakceptowane przez system na dowolną część w Aukcji. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 16. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, zwycięzcą aukcji zostanie Wykonawca, który w wyznaczonym czasie jako pierwszy złoży ofertę z najniższą ceną lub gwarantującą najkorzystniejszy bilans punktowy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
transmisja danych na kartach SIM rozmównych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.2. W myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:a) realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości usług w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny/użyczenia lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń przy czym zmiana ta nie będzie wymagać aneksu do umowy i jednocześnie nie może wpłynąć na wartość zawartej umowy.b) zmiany terminu realizacji zamówienia - W przypadku nie wyczerpania środków finansowych w okresie obowiązywania umowy tj.: 24 miesięcy może ona zostać przedłużona na okres trzech miesięcy lub do momentu wyczerpania środków wynikających z zawartej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy.c) zmiany Wykonawcy - Jeżeli zmiana wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,d) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1. stawki podatku od towarów i usług;2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r., z poźn. zm.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie usługi.e) Zmian wynikających bezpośrednio ze zmiany aktów prawnych mających wpływ na realizację zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).Informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI