Zakup wraz z dostawą, montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup wraz z dostawą, montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego MNW oraz Oddziałów MNW
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-08-17
 • ZamawiającyMuzeum Narodowe w Warszawie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294360
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup wraz z dostawą, montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego MNW oraz Oddziałów MNW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asadowska@mnw.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą, montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego MNW oraz Oddziałów MNW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d57d4dd1-14ad-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083140/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Centrala telefoniczna – migracja łączności do standardu VOIP i połączenie wszystkich oddziałów w jedną sieć telefoniczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mnw.art.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Adres strony internetowej służącej do składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę wraz z
załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1.administratorem danych
osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495
Warszawa;2.z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez emailiodo@mnw.art.pl;3.Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4.odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy
ustawy;5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8.posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 30/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wraz z montażem i wdrożeniem centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego MNW oraz Oddziałów MNW. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego i opcjonalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

32540000-0 - Centrale

32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i konfiguracji następujących telefonów IP i bramek VOIP, w maksymalnej ilości:
l.p. Rodzaj aparatu max. ilość sztuk
1. Aparaty VOIP zaawansowany z WiFi 4
2. Aparaty VOIP zaawansowany 4
3. Aparaty VOIP standard WiFi 11
4. Aparaty VOIP standard 20
5. Konsola do aparatu VOIP 8
6. Bramka VOIP 50

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wskazanej w ofercie ceny brutto za zamówienie podstawowe, ceny brutto za zamówienia opcjonalne oraz okresu gwarancji i rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże się:
a) dysponowaniem odpowiednimi osobami, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: Eksploatacji w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV;
- co najmniej 1 osobą posiadającą ukończony kurs lub szkolenie w zakresie instalacji oraz konfiguracji central telefonicznych oferowanych przez wykonawcę; powyższy kurs/szkolenie powinno być potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta zaoferowanej centrali telefonicznej lub jego autoryzowanego partnera.
b) posiadaniem odpowiedniego doświadczenia, tj.:
- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na instalacji lub modernizacji (w tym konfiguracji) central telefonicznych, o łącznej wartości zrealizowanych usług minimum 100.000,00 zł brutto, przy czym przynajmniej jedna ze zrealizowanych usług musiała opiewać na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto. Każda z usług musiała być wykonana w budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1215).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że sprzęt oferowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia spełnia określone w Opisie przedmiotu zamówienia wymagania i cechy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kart katalogowych dot. zaoferowanej centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, konsol do aparatów oraz bramek VOIP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty katalogowe dot. zaoferowanej centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, konsol do aparatów oraz bramek VOIP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i możliwa jest w przypadkach określonych ustawą, a także
w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiana urządzenia w przypadku gdy zaoferowane w ofercie urządzenie zostało wycofane z produkcji lub nie jest dostępne na rynku, co zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Nowe urządzenie musi posiadać parametry nie gorsze niż określone
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku zmiany urządzenia wchodzącego w skład zamówienia podstawowego, cena za realizację zamówienia podstawowego nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy – dla zamówienia podstawowego. W przypadku zmiany urządzenia wchodzącego w skład zamówienia opcjonalnego, cena jednostkowa za nowe urządzenie, nie może przekraczać ceny jednostkowej brutto za urządzenie podlegające zmianie, określonej w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić tylko
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
o zaistnieniu, których Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając przyczynę i czas opóźnienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego jak i zamówienia opcjonalnego w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym plus dwa pomieszczenia poza budynkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI