Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dzierżawą sprzętu i systemu telekomunikacyjnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Termin składania wniosków2023-11-24
 • ZamawiającyWielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-13
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00491135
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dzierżawą sprzętu i systemu telekomunikacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 850 60 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dzierżawą sprzętu i systemu telekomunikacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cff4c72e-81f5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318164/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia .
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy. Numer kontaktowy infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 to: +48 22 25 72 223. Wykonawcy mogą też korzystać z kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj. instrukcję zamieszczoną w zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych” na Platformie.
Pytania do Specyfikacji należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl.
Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.
Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawców przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością.
2) Rejestracja Wykonawcy może trwać około 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
2) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dzierżawą sprzętu i systemu telekomunikacyjnego; Postępowanie numer: NFZ15-WAG-ZP.251.11.2023.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ15-WAG-ZP.251.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonicznych na rzecz Zamawiającego w zakresie zapewnienia stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej oraz dzierżawy central telefonicznych (serwerów telekomunikacyjnych), instalacji i parametryzacji infrastruktury sprzętowej i systemowej, świadczenia kompleksowych usług telefonicznych oraz świadczenia serwisu, zwanych dalej "usługami", na zasadach oraz zgodnie z warunkami określonymi w następujących załącznikach do umowy:
a. załączniku nr 1 – Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonicznych z dzierżawą serwerów telekomunikacyjnych (central telefonicznych), obsługą i serwisem dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
b. załączniku nr 2 – Opis wymagań, funkcjonalności i parametrów technicznych serwerów telekomunikacyjnych,
c. załączniku nr 3 – Obsługa i serwis Zamawiającego,
d. załączniku nr 4 – Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa,
e. załączniku nr 5 – Schemat połączeń sieci WAN,
f. załączniku nr 6 – Umowa o zachowaniu poufności,
g. załączniku nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
h. załączniku nr 8 – Klauzula informacyjna RODO,
które stanowią integralną część umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64211000-8 - Publiczne usługi telefoniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku zmiany ze względów organizacyjnych lokalizacji Oddziału, Delegatury lub POU Zamawiającego w danym mieście Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia i instalacji dostarczonych przez siebie łączy i urządzeń wraz z infrastrukturą techniczną do nowej siedziby oraz do uruchomienia połączeń w terminie określonym przez strony. Wysokość wynagrodzenia za przeniesienie i uruchomienie połączeń w nowej lokalizacji zostanie określona przez strony na etapie zlecania usługi, w oparciu o ceny rynkowe, z zastrzeżeniem poniższych postanowień umowy.
A. Dla zaplanowanego na II kwartał 2024 r. przeniesienia siedziby z lokalizacji przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu na do lokalizacji przy ul. Arcybiskupa Baraniaka 88e w Poznaniu (kompleks „Malta Office Park”):
a) Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do przeniesienia i instalacji dostarczonych przez siebie łączy i urządzeń w tym będących własnością Zamawiającego wraz z infrastrukturą techniczną do nowej siedziby oraz do uruchomienia połączeń w terminie określonym przez strony,
b) Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do przeniesienia i instalacji oprogramowania systemu telekomunikacyjnego w nowej siedzibie oraz udzielenia wsparcia w procesie uruchomienia i konfiguracji systemu w nowej lokalizacji w terminie określonym przez strony.
c) Wykonawca dokona przeniesienia w cenie zaoferowanej w Formularzu Ofertowym stanowiącym Zał. nr 4 do niniejszej umowy. (Formularz ofertowy, poz. Nr 4).
d) Zamawiający dokona we własnym zakresie instalacji aparatów telefonicznych i faksów.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania konfiguracji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zmian w konfiguracji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy zostali wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie działalności: świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648) i art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania doświadczenia w przedmiocie tożsamym z niniejszym zamówieniem. Tożsamość przedmiotu polega na tym, iż Wykonawca świadczył lub świadczy kompleksowe usługi telefoniczne w zakresie zapewnienia stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej, połączenia przynajmniej pięciu modułów lub central w różnych lokalizacjach łączami światłowodowymi oraz wydzierżawia lub dostarcza centrale telefoniczne (serwery telekomunikacyjne). Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli Wykonawca prowadzi działalność krócej, to w tym okresie, że należycie zrealizował (lub realizuje) przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej dwa zamówienia tożsame z niniejszym przedmiotem zamówienia polegające na tym, iż Wykonawca świadczył lub świadczy kompleksowe usługi telefoniczne w zakresie zapewnienia stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej, połączenia przynajmniej pięciu modułów lub central w różnych lokalizacjach łączami światłowodowymi oraz wydzierżawia lub dostarcza centrale telefoniczne - centrale muszą być tego samego producenta, typu i modelu, co oferowana w niniejszym postępowaniu. Każde z zamówień musi opiewać na kwotę brutto co najmniej 400.000,00 zł.
OFERTA WSPÓLNA, KORZYSTANIE Z UDOSTĘPNIONYCH ZASOBÓW
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w odniesieniu do postępowania lub jego części polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie lub inny podmiotowy środek dowodowy Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącym doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu oddającego zasób przesłanki wykluczenia z postępowania (podmiot udostępniający zasób składa oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby).
7. W przypadku oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień muszą spełniać te podmioty, które zgodnie z przedłożonym oświadczeniem będą realizować usługi do których uprawnienia są wymagane.
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
9. W odniesieniu do warunku doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w całości warunek doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania, że ten podmiot spełnia w całości warunek posiadania wymaganego doświadczenia samodzielnie oraz weźmie udział w realizacji zamówienia w taki sposób, który umożliwi Wykonawcy realne korzystanie z użyczanego zasobu podczas realizacji zamówienia.
11. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający wymaga wykazania, że ten podmiot spełnia w całości warunek posiadania wymaganego doświadczenia samodzielnie oraz weźmie udział w realizacji zamówienia w taki sposób, który umożliwi Wykonawcy realne korzystanie z użyczanego zasobu podczas realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o wpisaniu go do rejestru operatorów telekomunikacyjnych w zakresie działalności: świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) i art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzonych przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że usługi zamieszczone w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych dowodami są referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych w postaci: dokumentacji technicznej producenta dostarczanego rozwiązania w języku polskim, w szczególności kart katalogowych zawierających opis oraz parametry serwerów telekomunikacyjnych wraz z peryferiami, systemu taryfikacji oraz łączy zastosowanych przez Wykonawcę dla realizacji zamówienia, potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączonej dokumentacji zapisy potwierdzające spełnienie każdego ze wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów lub wymagań, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia – w szczególności w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do umowy.
3. Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwości złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków, za wyjątkiem przedmiotowych środków dowodowych służących do potwierdzenia zgodności z kryteriami oceny ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji), Zamawiający wymaga złożenia tego formularza oraz wypełnienia formularza systemowego na Platformie Zakupowej. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy formularzem ofertowym a formularzem systemowym na Platformie Zakupowej, której Zamawiający nie może poprawić zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy, Zamawiający przyjmie treści oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
2) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Opis i parametry techniczne oferowanych łączy dostępowych z podziałem na łącza,
3) Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego - Opis i parametry techniczne urządzeń,
4) Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego – Kalkulacja cenowa
5) przedmiotowe środki dowodowe
6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);
7) oświadczenie o przesłankach wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ);
8) pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (o ile dotyczy);
9) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
10) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) w wyodrębnionym pliku, opisanym jako tajemnica przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium.
2. Wysokość wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011 z dopiskiem „Wadium – NFZ15-WAG-ZP.251.11.2023 Telefonia stacjonarna”. Prawidłowe wniesienie wadium w pieniądzu potwierdza faktyczny wpływ środków zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Dowodem wniesienia wadium w formie niepieniężnej będzie dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium, zawierający bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień muszą spełniać te podmioty, które zgodnie z przedłożonym oświadczeniem będą realizować usługi do których uprawnienia są wymagane.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w całości warunek doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania, że ten podmiot spełnia w całości warunek posiadania wymaganego doświadczenia samodzielnie oraz weźmie udział w realizacji zamówienia w taki sposób, który umożliwi Wykonawcy realne korzystanie z użyczanego zasobu podczas realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) i pkt 1ppkt 2): Załącznik nr 3 do specyfikacji oraz Załącznik nr 4 do specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Poświadczenia za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy odpowiednim zastosowaniu art. 439 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia precyzują zapisy par. 6 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolokacje 2 towerów - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania16-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry. Proszę o wycenę kolokacji 2 towerów. Synology 1918 Dell Optiflex Wysokość około 4-6 U. Moc 1kW Łączę symetryk 1Gb wystarczy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI