Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z wirtualną centralą, usługi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z wirtualną centralą, usługi telefonii mobilnej, mobilnego dostępu do sieci Internet oraz dostawę aparatów telefonicznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-07-19
 • ZamawiającyPOLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-06
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00105483
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z wirtualną centralą, usługi telefonii mobilnej, mobilnego dostępu do sieci Internet oraz dostawę aparatów telefonicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384416473

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@pana.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pana.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wraz z wirtualną centralą, usługi telefonii mobilnej, mobilnego dostępu do sieci Internet oraz dostawę aparatów telefonicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a03d8344-dd75-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011501/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa telefonii mobilnej, sieci mobilnej Internet oraz obsługa centrali wirtualnej, dostawa telefonów komórkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pana

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie się komunikował za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych: platformazakupowa.pl (zwana Platformą) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pana.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) oferta musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Platformy, w jednym z formatów danych: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf , podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
9) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”;
10) w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES;
11) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB;
12) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
13) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie następujących formatów przesyłanych danych: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
14) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip;
b) .7Z

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pana

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1;
b) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: iod@pana.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr 79/2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz zawarcia umowy;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164);
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 12 RODO względem osób fizycznych, których dane udostępnione zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 79.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180993,02 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie na rzecz Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przez okres 21 miesięcy (dalej Usługa) usług:
 telefonii mobilnej,
 telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej opartej na technologii GSM,
 mobilnego dostępu do Internetu;
b) bezpłatna dostawa kart SIM:
 dla telefonii mobilnej,
 dla telefonii stacjonarnej,
 z dostępem do Internetu.
2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług od dnia 1 stycznia 2022 r. dla:
a) 56 numerów telefonii mobilnej,
b) 30 numerów telefonii stacjonarnej,
c) 80 numerów mobilnego Internetu.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przejęcia puli 56 numerów telefonii mobilnej posiadanych już przez Zamawiającego,
b) przejęcia puli 30 numerów telefonii stacjonarnej wraz z usługą wirtualnej centrali,
c) jednorazowej dostawy w terminie do 1 listopada 2021 r.:
 56 szt. kart SIM dla telefonii mobilnej,
 30 szt. kart SIM dla telefonii stacjonarnej opartej na technologii GSM,
 80 szt. kart SIM z dostępem do Internetu.
d) sukcesywnych bezpłatnych dostaw, realizowanych od dnia podpisania Umowy, na wniosek Zamawiającego:
 30 szt. kart SIM dla telefonii mobilnej wraz z nowymi numerami telefonów,
 30 szt. kart SIM z dostępem do Internetu.
e) utworzenia grupy abonenckiej,
f) nadania uprawnień do korzystania z elektronicznego systemu Wykonawcy do zarządzania interaktywnego wszystkimi numerami znajdującymi się na koncie Zamawiającego (grupy abonenckiej),
g) zapewnienia stałego opiekuna kluczowego, konsultanta dyspozycyjnego przez cały czas trwania Umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego, dostępnego w dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8 do 16, w pozostałych przypadkach przez ogólne „Biuro Obsługi Klienta”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość GB przesyłu danych na terenie UE.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na telefon.

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fragmentacja systemu operacyjnego telefonu.

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.:
Wykażą, że zostali wpisani do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz.576) dalej ustawa Prawo telekomunikacyjne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 - 11 ustawy Prawo telekomunikacyjne(podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w Rozdz. IX SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W odniesieniu do warunku o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie danego zakresu zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pana

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-17

2021-07-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarek HP - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania09-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Mam dwie drukarki HP - nia działają. Przestały pracować. Druga drukarka jest ze skanem i kopiarką. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI