Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-23
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznj
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-15
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00033406
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 534 04 14

1.5.8.) Numer faksu: 89 534 05 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b68287e-9dbf-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012495/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, oświadczenia, o których art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://gminaolsztyn.logintrade.net, Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e- maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania.2.Ofertę, oświadczenia, o których art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych takich jak: .pdf, .doc, .docx, xlsx, .odt., .txt, .rtf, a w przypadku kompresji danych, format .zip lub .7z. 3. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu :3.1.były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;3.2.umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.3.3.umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku3.4.zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.4.Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 150 MB, a wskazana skrzynka poczty elektronicznej o łącznej wielkości 100 MB. W związku z tym, większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (zip) w celu nieprzekroczenia powyższych wielkości.5. Za moment wpływu oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na Platformie zakupowej po stronie Zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego procesowania transakcji na Platformie.6.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert.7.Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.8.Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem https://gminaolsztyn.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html. 9.Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; e-mail: helpdesk@logintrade.net. 10.Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.5) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych b) prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 32410,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i kart SIM do transmisji danych dla MOPS i jednostek organizacyjnych wg szczegółowego opisu zawartego w załączniku nr 1 do SWZ.2.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy urządzeń, to określają one minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany standard i wyglądi mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze urządzenia i materiały, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 3.Wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;3.2.Wykonawca w trakcie realizacji umowy, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę minimum 1 osobę pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę zajmującą się koordynacją umowy w zakresie obsługi bieżącej. Szczegółowe wymagania, sposób weryfikacji oraz sankcje określa § 6 ust.6-12 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ). 4.Słownik zamówień CPV: 64210000-1

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert szczegółowo został opisany w Rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Krajowy pakiet danych dla 5 szt. telefonów

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Krajowy pakiet danych dla 84 szt .telefonów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców komunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne art.10 ust.1 oraz ust.2 (Dz.U.z 2019r.poz.2460).Warunki udziału w postępowaniu z zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia-jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę telekomunikacyjną (dostęp do internetu mobilnego, lub telefonia komórkowa) obejmujące aktywację co najmniej 40 kart SIM dla każdej usługi oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu tymczasowym o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 SWZ.2.Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w art.109 ust.1 pkt 4 uPzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców komunikacyjnych o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z2019r. poz.2460).2..Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są:-referencje, -inne dokumenty wystawione przed podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,-oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest stanie uzyskać tych dokumentów.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt.2-6 niniejszego Rozdziału.2.Formularz ofertowy sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ, który winien być złożony zgodnie z załączonym wzorem do SWZ. Uwaga: Wszystkie pozycje formularza ofertowego muszę być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy, tj. ceny oraz inne wyczerpujące dane techniczne wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:3.1.ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 3.2.ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy- dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3.3.Pełnomocnictwo należy złożyć:3.3.1.w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym), lub w formie cyfrowego odwzorowania dokumentu Wykonawcy lub 3.3.2.przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze-mocodawca, który poświadcza zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub 3.3.3.notarialnie poświadczonej kopii w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, który poświadcza zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 4.Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający, że Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby(na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) lub podwykonawca wskazany w ofercie (nie będący podmiotem udostępniającym zasoby), nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).5.Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi tymczasowy dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby (na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) lub podwykonawca wskazany w ofercie (nie będący podmiotem udostępniającym zasoby), które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).6.Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa Rozdziale VI pkt 6.1., o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ, które winno być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym art. 454 – 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz zmiany umowy określone w art. 455 ust. 1 pkt 4, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w tych przepisach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.W prowadzonym postępowaniu Zamawiający:1) nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względów organizacyjnych, technicznych i celowości. Brak podziału zamówienia na części pozwoli na zachowanie odpowiedzialności podmiotu realizującego usługę.2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych; 3) nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;4) nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ustawy Pzp; 5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;6) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy Pzp);7) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
2021-04-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie aplikacja webowa - Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania14-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie aplikacja webowa - połączenie serwisu z ogłoszeniami nieruchomości i programu do obsługi biura czyli oferty, opcje pracy z nimi, statystyki, użytkownicy z pracą grupową, ich rozliczenia, tutorial. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI