Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją urządzeń
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-06-04
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-27
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00065979
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 36 55 495

1.5.8.) Numer faksu: 52 36 55 752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06bc408f-b968-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00065979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037385/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją urządzeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 100.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub
inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel: 52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl, inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75
jest Pani Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 ,− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZZ/18/D/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz tabletów dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237450-8 - Tablety graficzne

31712112-8 - Karty SIM

32250000-0 - Telefony komórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryteriów podanych poniżej, przy czym za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę procent.
3. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Dotyczy wszystkich grup
a) Nazwa kryterium: C – Cena za abonament. Waga kryterium: 90%.
b) Nazwa kryterium: T – Nielimitowany pakiet transmisji danych w pełnej prędkości na pakietach aktywacji głosowych i pakiecie mobilny Internet. Waga kryterium: 5%.
c) Nazwa kryterium: G – Dodatkowa gwarancja na telefony/tablety. Waga kryterium: 5%.

Liczba punktów w kryteriach wskazanych powyżej będzie obliczana w następujący sposób:
a) Wskaźnik C = Cn/Cb x 90.
gdzie:
Cn – oferta z najniższą ceną brutto.
Cb – cena brutto badanej oferty.
Podstawione zostaną do wzoru: Wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SIWZ), w pkt III pn. Cena łączna (wartość).
b) Wskaźnik T = Tp/Tmax. x 5.
gdzie:
Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium „nielimitowany pakiet transmisji danych na aktywacjach głosowych”.
Tmax = 100 pkt. (maksymalna ilość punktów do otrzymania).
Sposób przyznawania punktów w ramach wskaźnika T:
• Nielimitowany pakiet transmisji danych na aktywacjach głosowych - TAK - 100 pkt.
• Nielimitowany pakiet transmisji danych na aktywacjach głosowych - NIE - 0 pkt.
c) Wskaźnik G = (Gp/Gmax) x 5
Gdzie:
Gmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium okres gwarancji. Gp - ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Gp = Gc1+Gc2+Gc3+Gc4+Gc5+Gc6+Gc7+Gc8+Gc9.
Gdzie: Gc... – gwarancja wymagana dla każdej z grupy urządzeń od 1 do 9 określonych w załączniku nr 2 do SIWZ
Dla okresu gwarancji ponad wymagany okres, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą właściwą dla danej grupy urządzeń Zamawiający przyzna 1 pkt., tzn.:
• za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.
• za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.
• za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.
• za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.
• za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.
• za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.
• za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt.
• za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt.
• za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt.
• za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.
• za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.
• za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt.
• za dodatkowy 13 miesięcy – 13 pkt.
• za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt.
• za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt.
• za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt.
• za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt.
• za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt.
• za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt.
• za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt.
• za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt.
• za dodatkowe 22 miesiące – 22 pkt.
• za dodatkowe 23 miesiące – 23 pkt.
• za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt.
W przypadku zaoferowania minimalnego (24 miesiące) okresu gwarancji wymaganego w SIWZ dla danej grupy urządzenia (w załączniku nr 2), Zamawiający przyzna 0 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowanego okresu gwarancji w ramach danej grupy urządzeń. Dla ilości wymaganej w danej grupie urządzeń należy zaproponować ten sam okres gwarancji. Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający zaokrągli ilość punktów w dół. Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 216 pkt. (24 m-ce x 9 grup urządzeń). W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 m-ce dla danej grupy urządzeń zamawiający przyzna 24 pkt.

4. Wskaźnik O = C + T + G.
Gdzie:
• O – najkorzystniejsza oferta.
• C – Abonament.
• T – Nielimitowany pakiet transmisji danych w pełnej prędkości na pakietach aktywacji głosowych i pakiecie mobilny Internet.
• G – Dodatkowa gwarancja na telefony/tablety.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Nielimitowany pakiet transmisji danych w pełnej prędkości na pakietach aktywacji głosowych i pakiecie mobilny Internet.

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja na telefony/tablety

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający uzna, że warunek jest spełnione jeżeli Wykonawca jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.);
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem w załączniku nr 5 do SWZ.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów, o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków – zgodnie z wzorem w załączniku nr 4 do SWZ
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu jeżeli zostały postawione, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2, nr 7, nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie:
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
• także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.
6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych na zasadach w niej określonych,
2) przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania wartości przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 4 lata.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podmioty zagraniczne.
1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 3 pkt.3.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w SWZ Rozdział III pkt. 3 ppkt.3.1 stosuje się.
2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa Xbox one - Włocławek
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie posiadam xbox one. Xbox włącza doslownie się na 1 sekundę i odrazu wylacza. Zasilacz jest sprawny czy jest szansa naprawy tego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI