Usługa dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych dla połączenia typu ring na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych dla połączenia typu ring na okres 36 miesięcy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-07-15
 • ZamawiającySąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00100152
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych dla połączenia typu ring na okres 36 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005965788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Energetyczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 512737836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych dla połączenia typu ring na okres 36 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e805d4c5-d7e9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Platformę zakupową zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl, nie dotyczy składania ofert.
2. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w Postępowaniu, w szczególności w zakresie przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach Postępowania, odbywa się za pośrednictwem posiadanych w Platformie kont użytkowników.
3. Komunikacja Stron odbywa się w Platformie za pośrednictwem zakładki „Komunikacja”.
4. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
4. Korzystanie z Platformy, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
4.1. oprogramowania zewnętrznego (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera (zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek),
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
4.2. oprogramowania wbudowanego w SmartPZP,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Portalu.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wro-cławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy, która zawarta została z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych), tj.:
a. umożliwienie realizacji i rozliczenie wykonanych prac wynikających z umowy (m.in. nadanie dostępów do systemów teleinformatycznych, zapewnienie rozliczalności działań w tych systemach, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji);
b. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
c. potrzeba posiadania kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy,
przy czym z chwilą podjęcia czynności w ramach zawarcia lub wykonywania umowy, które podlegają obowiąz-kowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momen-tu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Zakres da-nych wynika ze specyfiki przedmiotu umowy, może również wynikać z procedur oraz regulaminów obowiązują-cych u administratora danych, a udostępnianych wykonawcy umowy w celu jej realizacji (np. Regulaminu Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego).
6. Posiadają Państwo prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
d. prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-bowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Nie przysługuje Państwu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na pod-stawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profi-lowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na jego rzecz.
13. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z prze-pisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-2502-15/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi dzierżawy łączy światłowodowych jednomodowych (ciemne włókno 2J) dla połączenia typu ring dla lokalizacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz dodatkowego łącza relacji Namysłowska 8 - Komandorska 16 na okres 36 miesięcy. Wszystkie włókna światłowodowe muszą być udostępnione i zestawione jako tzw. „ciemne włókna” bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.
2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy w Załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64214400-3 - Wynajem kablowych łączy telefonicznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryterium: cena — waga kryterium 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na dzierżawie łącza światłowodowego do przesyłu danych o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. i okresie wykonywania przez co najmniej 12 miesięcy. Wykonywana usługa powinna trwać nie krócej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Niewymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, określonych w rodz. V ust. 2 SWZ , Wykonawca najwyżej oceniony złoży na wezwanie Zamawiającego:
 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez pod-miot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr rachunku 13 1130 1017 0021 1001 8990 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Z-2502- 15/21 ” oraz NIP Wykonawcy.
5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium w pieniądzu za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4. za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz będzie zawierało co najmniej następujące elementy:
6.1 nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela;
6.2 przedmiot zamówienia;
6.3 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.4 okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 2 w formie określonej w ust. 3, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie wskazanego terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) – do wykorzystania Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w DUUE, D.U., M.P. lub D.U. odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, konieczności zmiany:
i. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym w tym w szczególności zmiany lokalizacji łącza, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji;
ii. zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy;
d) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową dotyczącą niniejszego postępowania, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie nie ulegnie podwyższeniu;
e) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych, technicznych.
3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia w Umowie należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na podst. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
e) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi w danej umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-13

2021-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę PS4 - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Sprawa dotyczy PlayStation 4 po uruchomieniu włącza się komunikat że trzeba zaktualizować dysk poprzez pamięć USB i konsola działa tylko w trybie bezpiecznym, próbowałam zgrać wymagana aktualizacje 8.52 ale nie przygotowałam odpowiednio do tego pendriva. Dodatkowo interesuje mnie czyszczenie konsoli ponieważ "buczy "wiatrak przy korzystaniu z niej. Jaki był by czas realizacji takiej naprawy i koszt? Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI