Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-31
 • Numer ogłoszenia617566-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 617566-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Uniwersytet Medyczny: Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny, krajowy numer identyfikacyjny 47307330800000, ul. al. Kościuszki  4 , 90-419  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 725 937, , e-mail biurozp@umed.lodz.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.umed.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_publiczne/SitePages/lista.aspx

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_publiczne/SitePages/lista.aspx

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta w formie pisemnej
Adres:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-41 Łódź, Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, pok. 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Numer referencyjny: ZP/105/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczegółowy opis został zawarty w Przedmiocie zamówienia – w załączniku nr 2.1 (Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) i 2.2 (Świadczenie usługi dostępu do mobilnego Internetu wraz z dostawą urządzeń mobilnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) do SIWZ. Miejsce realizacji: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający poniżej określa ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk oraz dla zamówienia objętego prawem opcji podając maksymalną liczbę sztuk. • W Pakiecie I: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w liczbie jak niżej: a) 222 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 35 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); c) 10 nieaktywnych kart SIM do telefonów komórkowych. 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 12 szt. b) model B – 2 szt. c) model C – 5 szt. d) model D – 67 szt. e) model E – 137 szt. Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w ilości jak niżej: a) 20 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 5 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 1 szt. b) model B – 1 szt. c) model C – 1 szt. d) model D – 5 szt. e) model E – 10 szt. • W Pakiecie II: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 124 aktywne karty SIM; b. – 25 tabletów multimedialnych Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 20 aktywnych karty SIM; b. – 10 tabletów multimedialnych.

II.5) Główny kod CPV: 64212000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64215000-6
64210000-1
31712112-8
32250000-0
72400000-4
30213200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-02-01   lub zakończenia: 2022-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-02-01 2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Pakiet I: - co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia, polegające na świadczeniu usługi telefonii komórkowej wraz z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej i dostawą min. 100 kart SIM i min. 100 aparatów komórkowych dla co najmniej 100 użytkowników w ramach jednej umowy trwającej min. 24 miesiące KAŻDA i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pakiet II: - co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia, polegające na świadczeniu usługi dostępu do mobilnego Internetu i dostawą min. 50 kart SIM dla co najmniej 50 użytkowników w ramach jednej umowy trwającej min. 24 miesiące KAŻDA i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w ust. 5.3. pkt 3) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) Wypełnionego i podpisanego Przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenia wymienione w ust. 8.1 – 8.3. SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4) Pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet I: 9.000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100. Pakiet II: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100. W zależności od ilości Pakietów, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych Pakietów, na które składa ofertę Wykonawca. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3. pkt 2) – 5) (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI 21 10501461 1000 0022 8237 8799 - z zaznaczeniem Wadium ZP/105/2019 – Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń. Pakiet … Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 3. pkt 2) – 5) (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, sposób zapłaty wynagrodzenia, termin i sposób realizacji gwarancji, przedmiotu umowy, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzenia, zakresu dostawy, sposobu odbioru towaru. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku: a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca realizacji umowy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.); b) zmiana po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; c) konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących; d) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; e) w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w SIWZ, o parametrach nie gorszych niż model wskazany w ofercie. Powyższa kwestia uregulowana zostanie aneksem do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej przy zawieraniu aneksu dokumentów dla nowego modelu, tożsamych jak dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ i złożone dla zaoferowanego modelu na etapie składania ofert. f) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. g) W przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych w zakresie świadczenia usług internetowych, polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych usług internetowych albo nowego sposobu świadczenia tychże usług, skutkującej dla Zamawiającego możliwością pozyskania korzystniejszych warunków świadczenia usług, niż określone niniejszą umową, dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy. Zmiana zostanie dokonana na podstawie aneksu podpisanego przez Strony; h) gdy konieczność zmiany spowodowana jest wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania. 4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający poniżej określa ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk oraz dla zamówienia objętego prawem opcji podając maksymalną liczbę sztuk. • W Pakiecie I: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w liczbie jak niżej: a) 222 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 35 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); c) 10 nieaktywnych kart SIM do telefonów komórkowych. 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 12 szt. b) model B – 2 szt. c) model C – 5 szt. d) model D – 67 szt. e) model E – 137 szt. Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w ilości jak niżej: a) 20 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 5 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 1 szt. b) model B – 1 szt. c) model C – 1 szt. d) model D – 5 szt. e) model E – 10 szt. • W Pakiecie II: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 124 aktywne karty SIM; b. – 25 tabletów multimedialnych Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 20 aktywnych karty SIM; b. – 10 tabletów multimedialnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczegółowy opis został zawarty w Przedmiocie zamówienia – w załączniku nr 2.1 do SIWZ (Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający poniżej określa ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk oraz dla zamówienia objętego prawem opcji podając maksymalną liczbę sztuk. • W Pakiecie I: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w liczbie jak niżej: a) 222 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 35 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); c) 10 nieaktywnych kart SIM do telefonów komórkowych. 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 12 szt. b) model B – 2 szt. c) model C – 5 szt. d) model D – 67 szt. e) model E – 137 szt. Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim w ilości jak niżej: a) 20 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych; b) 5 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego); 2. Dostawa nowych telefonów komórkowych nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną. Telefony muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w ilości łącznej: a) model A – 1 szt. b) model B – 1 szt. c) model C – 1 szt. d) model D – 5 szt. e) model E – 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64212000-5, 64215000-6, 64210000-1, 31712112-8, 32250000-0, 72400000-4, 30213200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-02-01
data zakończenia: 2022-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Możliwość korzystania z Internetu i połączeń głosowych w krajach UE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Świadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczegółowy opis został zawarty w Przedmiocie zamówienia – w załączniku nr 2.2 do SIWZ (Świadczenie usługi dostępu do mobilnego Internetu wraz z dostawą urządzeń mobilnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający poniżej określa ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk oraz dla zamówienia objętego prawem opcji podając maksymalną liczbę sztuk. • W Pakiecie II: Zamawiający zamówi minimum (w ramach zamówienia podstawowego): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 124 aktywne karty SIM; b. – 25 tabletów multimedialnych Do końca 2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia (w ramach zamówienia objętego prawem opcji): 1. Dostawa i aktywacja kart SIM wykonanych w technologii nano/micro/sim umożliwiających dostęp do Internetu oraz nowych tabletów multimedialnych (wraz z etui), nieposiadających blokady SIM-LOCK oraz posiadających oryginalne, niemodyfikowane przez Operatora oprogramowanie w ilości i zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną jak niżej: Tablety muszą spełniać wymagania zgodne z oceną zgodności wynikające z obowiązujących przepisów prawa. a. – 20 aktywnych karty SIM; b. – 10 tabletów multimedialnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64212000-5, 64215000-6, 64210000-1, 31712112-8, 32250000-0, 72400000-4, 30213200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-02-01
data zakończenia: 2022-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Możliwość korzystania z Internetu mobilnego w krajach UE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję wymienić pamięci na 1tb - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję wymienić pamięci na 1tb. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI