Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych w technologii VOIP dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-14
 • ZamawiającyZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00406593
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych w technologii VOIP dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 614158800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych w technologii VOIP dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e540bf36-5378-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z platformy
zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZKZL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ZKZL informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000483352, posiadającym: NIP: 2090002942, Regon: 302538131. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57; e-mail: iod@zkzl.poznan.pl.
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP oraz przepisów wykonawczych. Administrator prowadzi zarówno w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZ. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność. Jeżeli jednak okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako zamawiający będzie przechowywał protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingu strony internetowej i poczty internetowej działający na zlecenie Administratora jako Podmiot przetwarzający;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) radcowie prawni i pozostałe podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
5. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.83.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych w technologii VOIP dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
Świadczenie usług transmisji danych oraz telefonii VOIP:
- łącza IP VPN MPLS dla 7 lokalizacji odległych;
- łącze dostępu do Internetu;
- obsługa telefonii w technologii VOIP;
- kolokacja serwera backupu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena brutto oferty: 85 %
- Przepustowość łącza – łącze IP VPN: 10 %
- Przepustowość łącza – dostęp do sieci Internet: 5 %
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przepustowość łącza – łącze IP VPN

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przepustowość łącza – dostęp do sieci Internet

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
5) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Polska Kasa Opieki S.A. nr konta: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835. W tytule przelewu prosimy dodatkowo powołać się na nr przedmiotowego postępowania „Wadium dot. ZP.201.83.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym pełnomocnika Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert). W przypadku wpłacania wadium w formie pieniężnej, prosimy o podanie w ofercie numeru konta, na które ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu!
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
− nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu powinien być: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań.
− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
− kwotę gwarancji/poręczenia,
− termin ważności gwarancji/poręczenia,
− bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
UWAGA: Zamawiający zaleca by, w przypadku gdy z treści dokumentu wadium wynika, iż wypłata kwoty następuje na pisemny wniosek, okres ważności wadium był wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres ważności wadium powinien być wydłużony o co najmniej o 1 dzień.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia,
b) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w PPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Szczegółowe uregulowania w zakresie zmian umowy opisane są w § 14 PPU.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 48 miesięcy, począwszy od dnia uruchomienia Usługi w pierwszej lokalizacji, które to nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).

3. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. W wizji lokalnej mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, potencjalni Wykonawcy. O terminie wizji lokalnej Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolokacje 2 towerów - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania16-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry. Proszę o wycenę kolokacji 2 towerów. Synology 1918 Dell Optiflex Wysokość około 4-6 U. Moc 1kW Łączę symetryk 1Gb wystarczy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI