Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń .

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-11-10
 • ZamawiającyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00252262
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-031

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 537 59 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umcs.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f60022e-38bb-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.umcs.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z pkt 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://pzp.umcs.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym: https://pzp.umcs.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/200-2021/DZP-p

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych w standardzie GSM, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 576) dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z dostawą aparatów telefonicznych, dostawą urządzeń pakietowej transmisji danych (modemy GSM 5G) oraz kart SIM do wind (bez urządzenia) na zasadzie abonamentu.
2. Świadczone usługi telekomunikacyjne będą obejmowały:
1) nielimitowane połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych i stacjonarnych (w ramach opłaty abonamentowej);
2) nielimitowane SMS, MMS do wszystkich sieci telefonii komórkowych (w ramach opłaty abonamentowej);
3) dostęp do Internetu wraz z transmisją danych 5G(w ramach opłaty abonamentowej);
4) realizacja przez Wykonawcę bez ograniczeń w ramach opłaty abonamentowej połączeń głosowych pomiędzy istniejącymi, nowymi oraz przeniesionymi do jego sieci aktywacjami Zamawiającego.
3. Zamawiający użytkuje obecnie 118 kart SIM wraz z telefonami komórkowymi, 5 szt. samych kart SIM do rozmów głosowych, 26 kart SIM z urządzeniami pakietowej transmisji danych LTE oraz 39 kart SIM do wind (bez urządzenia).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ:
1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2) załącznik nr 1a do OPZ – Zestawienie oferowanych urządzeń,
3) załącznik nr 1b do OPZ – biling elektroniczny dla telefonii komórkowej,
4) załącznik nr 1c do OPZ – wykaz numerów aktualnie posiadanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

32250000-0 - Telefony komórkowe

32552410-4 - Modemy

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441. ust. 1. ustawy.
Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30% usług (samych kart SIM) przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
1. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:
1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w czasie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
3) ceny jednostkowe usług asortymentu objętego opcją będą takie same, jak określone w ofercie Wykonawcy;
4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz oferty (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SWZ. W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferty, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza oferty.
2) Wypełniony formularz – zestawienie oferowanych urządzeń (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodny ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik do SWZ.
3) Wypełnione oświadczenie wskazane w pkt 6.1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszczalna jest elektroniczna kopia notarialnie potwierdzona przez notariusza.
5) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, zgodnie z pkt 6.3 ppkt 5) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Formularz oferty oraz zestawienie oferowanych urządzeń są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) - 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo wymienione w pkt 6.2 ppkt 4) SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma SmartPZP: https://pzp.umcs.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oferujący rozwiązania równoważne muszą udowodnić równoważność, dla zdefiniowanego przez Zamawiającego zamkniętego katalogu kryteriów oceny równoważności w dokumentach zamówienia. Dowody równoważności stanowią treść oferty i Zamawiający wymaga ich złożenia wraz z ofertą, tym samym Zamawiający nie dopuszcza ich uzupełniania po złożeniu ofert.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję wzmocnić sygnał telefoniczny w mojej firmie - Jastków
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję wzmocnić sygnał telefoniczny w mojej firmie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI