Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-08-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-29
 • Numer ogłoszenia579421-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 579421-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. ul. Mogilska  109 , 31-571  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
Adres strony internetowej (URL): http://malopolska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu
Numer referencyjny: ZP.83.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu na warunkach wskazanych w SIWZ. 2. Wykonawca zapewni poprawne działanie usług objętych umową na obszarze nie mniejszym niż 91% powierzchni Polski, a we wszystkich budynkach zajmowanych przez Zamawiającego (jednostki Policji) na terenie województwa małopolskiego, na poziomie umożliwiającym swobodną realizację transmisji głosu (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe) oraz realizację usług transmisji danych: łączność tekstowa (SMS), multimedialna (MMS), dostępu do Internetu. 3. Przedmiotowe Usługi muszą być dostępne 24 godziny/dobę w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną liczbę zadań. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 64212000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32250000-0
31712112-8
72400000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie wszystkich zadań, stanowiących nie więcej niż 10% wartości danego zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia Warunek, jeżeli jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP 3. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 2) wywierającej bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiany obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Policji (zarządzenia, decyzje i wytyczne KGP/MSWiA), 3) stawki podatku od towarów i usług, 4) przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób odpowiedzialnych za realizację umowy w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe, 5) ustalonego wynagrodzenia w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 6) przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia w przypadku zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1: Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz dostawą sprzętu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakup maksymalnie 2100 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM w abonamencie: a. Zamawiający wymaga aby Wykonawca z dniem 1 października 2019 r. uruchomił 1818 szt. aktywacji wraz z usługą zachowania numerów abonenckich. Lista numerów zostanie przekazana na etapie realizacji Umowy. b. Pozostałe 282 szt. kart SIM może zostać aktywowana w dowolnym terminie obowiązywania Umowy na wniosek Zamawiającego. c. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w okresie od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. 2. Dostawa 450 szt. aparatów komórkowych (z akcesoriami oferowanymi przez producenta jako standardowe ukompletowanie do danego sprzętu oraz ochronnymi etui) dla aktywacji z pkt. 1 ppkt. a wg następującego podziału: a. Aparaty typ I – 9 szt. b. Aparaty typ II – 441 szt. UWAGA! Szczegółowy opis techniczny ww. aparatów znajduje się w załączniku Nr 3 do SIWZ 3. Wymaga się aby zaoferowane karty SIM spełniały co najmniej poniższe warunki: a. będą uniwersalne z możliwością „wyłamania” do formatu SIM/microSIM/nanoSIM b. zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109 Wydział Łączności i Informatyki w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzeniem do chwili ich przekazania i odbioru przez Zamawiającego w wskazanej powyżej lokalizacji. c. na kartach SIM lub na kopertach z kartą SIM nadrukowany zostanie przez Wykonawcę numer abonencki oraz numer karty SIM. d. dostarczone karty SIM będą podzielone na osobne paczki dla każdego subkonta zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego. e. karty SIM zostaną dostarczone w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w godzinach 09:00-14:00 w dni robocze. 4. Poza ilościami wskazanymi w pkt. 1, Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia puli 200 sztuk nieaktywnych kart SIM spełniających co najmniej poniższe warunki: a. będą uniwersalne z możliwością „wyłamania” do formatu SIM/microSIM/nanoSIM. b. zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109 Wydział Łączności i Informatyki w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzeniem do chwili ich przekazania i odbioru przez Zamawiającego w wskazanej powyżej lokalizacji. Odpowiedzialność za karty spoczywa po stronie Wykonawcy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. c. na kartach SIM lub na kopertach z kartą SIM nadrukowany zostanie przez Wykonawcę numer karty SIM. d. karty SIM zostaną dostarczone w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w godzinach 09:00-14:00 w dni robocze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2: Zakup usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakup maksymalnie 250 usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE wraz z dostawą kart SIM (bez modemów) wg. następującego podziału: a. 140 kart bez limitu transferu danych ze stałym IP b. 110 kart z miesięcznym limitem 50 GB c. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w okresie od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca z dniem 1 października 2019 r. aktywował 198 kart wskazanych w pkt. 1., w tym: a. 102 kart bez limitu transferu danych ze stałym IP, b. 96 kart z miesięcznym limitem 50 GB 3. Pozostałe 52 karty SIM wskazane w pkt. 1 mogą zostać aktywowane w dowolnym terminie obowiązywania Umowy na wniosek Zamawiającego. 4. Wymaga się aby zaoferowane karty SIM spełniały co najmniej poniższe warunki: f. będą uniwersalne z możliwością „wyłamania” do formatu SIM/microSIM/nanoSIM g. zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109 Wydział Łączności i Informatyki w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzeniem do chwili ich przekazania i odbioru przez Zamawiającego w wskazanej powyżej lokalizacji. h. na kartach SIM lub na kopertach z kartą SIM nadrukowany zostanie przez Wykonawcę numer abonencki oraz numer karty SIM. i. dostarczone karty SIM będą podzielone na osobne paczki dla każdego subkonta zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego. j. karty SIM zostaną dostarczone w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w godzinach 09:00-14:00 w dni robocze. 5. Poza ilościami wskazanymi w pkt. 1, Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia puli 30 sztuk nieaktywnych kart SIM spełniających co najmniej poniższe warunki: a. będą uniwersalne z możliwością „wyłamania” do formatu SIM/microSIM/nanoSIM. b. zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109 Wydział Łączności i Informatyki w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzeniem do chwili ich przekazania i odbioru przez Zamawiającego w wskazanej powyżej lokalizacji. Odpowiedzialność za karty spoczywa po stronie Wykonawcy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. c. na kartach SIM lub na kopertach z kartą SIM nadrukowany zostanie przez Wykonawcę numer karty SIM. d. karty SIM zostaną dostarczone w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w godzinach 09:00-14:00 w dni robocze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64212000-5, 31712112-8, 72400000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie konta na facebooku - Mogilany
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania13-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie konta na facebooku. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI