"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023r.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023r."
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-11-19
 • ZamawiającyNieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-04
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00257527
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321139821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czesława 9

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-504

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91-421-63-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@niol.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90dc1c63-3d68-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00257527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://niol.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja przekazywana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie lub faksem) nie będzie brana pod uwagę.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej musi:
a) posiadać konto na ePUAP, wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji;
b) podać adres skrzynki ePUAP na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym postępowaniem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIOL/ZP/7//2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia obejmuje:
1)świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych;
2) świadczenie usług w zakresie pakietowej transmisji danych (bezprzewodowy internet);
3) dostawę w ilości 110 sztuk kart SIM uniwersalnych tj. trzy wielkości w jednej karcie SIM: mini SIM, micro SIM, nano SIM.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia obejmuje usługi w zakresie telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem stacjonarnych łączy ISDN lub/i PSTN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia obejmuje zapewnienie stałego dostępu do sieci teleinformatycznej (internet) w obiekcie zamawiającego zlokalizowanym przy ul. E. Gierczak 32E w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia obejmuje zapewnienie stałego dostępu do sieci teleinformatycznej (internet) w obiekcie zamawiającego zlokalizowanym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia obejmuje zapewnienie stałego dostępu do sieci teleinformatycznej (internet) w obiekcie zamawiającego zlokalizowanym przy al. Wojska Polskiego 105 w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust 2 ustawy w zakresie: ( dotyczą i są jednakowe dla wszystkich części)
1 . zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
przy czym zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2021 poz. 576)
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
przy czym zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
4.zdolności technicznej lub zawodowej:
przy czym zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ust. 2 i 3 rozdziału V wykonawca składa – wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, zastrzeżeniem zapisów ust. 9 Rozdziału V SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ),
w przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 5 rozdziału V, SWZ wykonawca składa – wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Zamawiający korzystając z uprawnień o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 odstępuje od żądania pozostałych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, składające się na ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierający m.in.:
a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie wykonawcy wskazujące część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom – ze wskazaniem firmy (nazwy) podwykonawcy, o ile jest na tym etapie znana,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia stosowną informację wykonawcy są zobowiązani podać na załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to musi on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać:
1) postępowanie, którego dotyczy,
2) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika,
4) czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kierował będzie do pełnomocnika.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w Rozdziale V SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców.
7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
9. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
10. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile zabezpieczenie zostało przewidziane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art.455 ustawy Pzp. (dotyczy wszystkich części zamówienia).
2. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmian postanowień umowy dla I, II, IV i V części zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach, które szczegółowo zostały określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: składanie ofert następuje za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania wniosku lub oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniportalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu dotyczą i są jednakowe dla wszystkich części zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail- Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI