Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej
 • Termin składania wniosków2021-10-01
 • ZamawiającyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-22
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100999489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 132-136

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-305

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Informatyzacja i Teleinformatyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d6282ce-17b5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00188194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011413/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na transmisji danych w technologii MPLS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne i https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie dokumentów elektronicznych oraz przekazywanie informacji (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”), odbywa się elektronicznie:1)za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego na stronie internetowej miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (formularz do komunikacji), lub2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w pkt 27 Rozdziału I SWZ - "Ochrona danych osobowych"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w pkt 27 Rozdziału I SWZ - "Ochrona danych osobowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: COI-ZAK.262.40.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych w sieci MPLS VPN”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w pkt. 20. Rozdziału I SWZ - "Opis kryteriów oceny ofert,
wrazz podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usuniecie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: 1) Wykonawca winien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576).II. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie świadczył bądź świadczy co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne MPLS o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną w ramach jednej umowy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, których wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowa wartość wykonanej
umowy będzie nie mniejsza niż 50 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt2 lit. a ustawy Pzp, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza Oferty);3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt I.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt I.1 powyżej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 8.1. SWZ - aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2. SWZ - wykazu usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt III. stosuje się .V. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 5.6.I.1 oraz 5.6.I.3-5.VI. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 5.6.I.1 oraz
5.6.I.3-5. ,dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. VII. Jeżeli oświadczenie Wykonawcy na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. VIII. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 000 zł [słownie: dwa tysiące złotych].

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w Rozdziale III SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przejęcie świadczenia usług od obecnego operatora (przełączenie), w taki sposób aby przerwa działania MPLS nie trwała dłużej niż 5 godzin, odbędzie się w reżimie czasowym od godziny 21:00 w dniu 30.11.2021 r. do godziny 6:00 w dniu 1.12.2021 r.2. Usługa utrzymania sieci w ruchu będzie świadczona od 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2024 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dołożenie pamięci RAM do laptopa i wymienienie dysku HDD na SSD- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dołożenie pamięci RAM do mojego laptopa i wymienienie dysku HDD na SSD. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Świadczenie usługi na potrzeby projektu „Monitoring Mobilny” w Straży Granicznej – część A