Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz jej jednostek położonych na terenie woj. lubelskiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-08-30
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-18
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz jej jednostek położonych na terenie woj. lubelskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Szeligowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-883

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 4522300

1.5.8.) Numer faksu: 81 4522306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz jej jednostek położonych na terenie woj. lubelskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-001b9ac3-ff1f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015143/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące użycia podpisu elektronicznego zawarte są w rozdziale X oraz rozdziale XIII ust. 6-9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.40.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiego w okresie od dnia
01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) W ramach wykonywania usługi telekomunikacyjnej wykonawca zapewni zamawiającemu, w 45 lokalizacjach jednostek/urzędów zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, stały dostęp do sieci telefonii stacjonarnej i umożliwi realizowanie przychodzących i wychodzących połączeń krajowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych), międzynarodowych, z siecią telefonii komórkowej oraz połączeń faksowych.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący w szczególności posiadanych przez zamawiającego łączy telekomunikacyjnych, adresów jednostek/urzędów (adresów instalacji), central telefonicznych, rodzajów dostępów, numeracji telefonów, operatora świadczącego obecnie usługi telekomunikacyjne oraz innych szczegółowych rozwiązań i wymagań
zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii usług telekomunikacyjnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.
1) Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 576).
2) Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, tzn. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz podmiotów biznesowych*, o wartości** minimum 120.000 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda w ramach odrębnych umów z zastrzeżeniem, że: w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, które nie zostały jeszcze ukończone, zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wykonawca faktycznie zrealizował usługi na wartość** minimum 120.000 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda w ramach odrębnych umów na rzecz podmiotów biznesowych*.
* Pod pojęciem „podmiot biznesowy” należy rozumieć każdy podmiot nie będący konsumentem, z którym zawierane są umowy konsumenckie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej - tj. posiadający nr REGON.
** Wymagana przez zamawiającego wartość usługi telekomunikacyjnej zakresie telefonii stacjonarnej obejmuje wyłącznie opłaty abonamentowe oraz opłaty za wykonane połączenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym
mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 576);
2. wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 lit. b) SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ;
3. dowody określające, czy usługi telekomunikacyjne wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 2 zostały wykonane należycie lub są nadal wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
telekomunikacyjne zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług telekomunikacyjnych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony tylko na Platformie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. Oświadczenia wykonawcy, z którego będzie wynikać, które usługi telekomunikacyjne wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
3. Zobowiązanie podmiotu (trzeciego) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie rzeczywiście dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów) - jeżeli
wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i
przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego wykonawcy, co w niniejszym postępowaniu oznacza, że każdy uczestnik wspólnej oferty powinien udokumentować brak podstaw wykluczenia z postępowania, natomiast warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, przy czym odpowiednie dokumenty składa wykonawca spełniający warunek;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi telekomunikacyjne wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy nie dotyczące treści oferty, będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Pzp oraz w przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, tj.:
1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.;
2) zmian w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 13 w zał. nr 1 do umowy,
3) zmian cen/stawek, usług telekomunikacyjny nie ujętych w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 11 pkt 10 w zał. nr 1 do umowy, na korzystniejsze dla Zamawiającego, niż te z dnia zawarcia umowy,
4) zmiany lub wprowadzenia osób i podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
5) zmiany warunków płatności,
6) zmiany wartości przedmiotu umowy związanej ze zmianą cen jednostkowych opłat abonamentowych za łącze,
7) zmiany wysokości wynagrodzenia za okres rozliczeniowy,
8) zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) ÷ 4) i ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wartość przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za okres rozliczeniowy z tytułu realizacji postanowień umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wartość przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie za dany i kolejne okresy rozliczeniowe ulegnie zmianie w następujących okolicznościach i na zasadach określonych w § 11 ust. 3-10 zał. nr 7 do SWZ - wzór umowy.
8. Wszystkie powyższe post. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje programisty do współpracy nad trzema stronami opartymi na wordpress - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje doświadczonego programisty do stałej współpracy nad trzema stronami opartymi na wordpress.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI