Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-08-27
 • ZamawiającyMIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-17
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320933250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-456

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mjog.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mjog.szczecin.pl/chapter_145000.asp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5304eeeb-fb5b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027856/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi telekomunikacyjne – centrala telefoniczna na lata 2022 – 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”).
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie zostanie uznana za skutecznie przekazaną/złożoną!
3) Adres Platformy https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzenia i przekazania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl/elearning
4) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
5) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
7) Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
8) Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
9) Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
10) Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”.
11) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. Z uwagi na limit znaków, pozostałe wymagania zawarte są w rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MJOG-ZP.171.3.2021.MG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. usług telekomunikacyjnych, do 20 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego powiększonej o podatek VAT. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie wymagane powyżej uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi. Za jedną usługę zamawiający uzna świadczenie, na podstawie jednej umowy, usług telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, zapewniających funkcjonowanie przez okres co najmniej 1 roku, minimum 2 traktów ISDN typu PRA (30B + D) oraz cyfrowej centrali abonenckiej o pojemności nie mniejszej niż 1000 NN.

Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca przedstawi usługi (umowy) będące w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługi te muszą być wykonywane przez okres nie krótszy niż 1 rok oraz na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł brutto.

Przez usługę realizowaną przez okres 1 roku Zamawiający uzna także usługę, która została zakończona dzień wcześniej niż w dniu, który swoją datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (np. usługę realizowaną w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.).

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi aktualne certyfikaty przyznane przez producenta oprogramowania systemu łączności zaproponowanego przez Wykonawcę, o najwyższych stopniach kompetencji do wersji oprogramowania zaproponowanej przez Wykonawcę.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków, z uwagi na limit znaków, zawarte są w rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 11 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
b) oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, w którym wykonawca potwierdzi, że w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service), działającym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji na miejscu nie dłuższym niż 4 godziny oraz wsparciem osób posiadających aktualne certyfikaty producenta oprogramowania systemu łączności zaproponowanego przez wykonawcę. Centrum musi posiadać procedury gwarantujące rozwiązanie bardziej złożonych problemów (w tym problemów wynikających z błędów działania systemu);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.
c) w przypadku deklaracji świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową – oświadczenie o świadczeniu usługi w licencjonowanym paśmie radiowym oraz o posiadaniu przez Wykonawcę, co najmniej na okres realizacji zamówienia, decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwolenia radiowego wydanego w oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 11 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
b) oświadczenie dotyczące centrum zgłaszania problemów, w którym wykonawca potwierdzi, że w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponować centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service), działającym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina oraz czasem reakcji na miejscu nie dłuższym niż 4 godziny oraz wsparciem osób posiadających aktualne certyfikaty producenta oprogramowania systemu łączności zaproponowanego przez wykonawcę. Centrum musi posiadać procedury gwarantujące rozwiązanie bardziej złożonych problemów (w tym problemów wynikających z błędów działania systemu);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.
c) w przypadku deklaracji świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą radiową – oświadczenie o świadczeniu usługi w licencjonowanym paśmie radiowym oraz o posiadaniu przez Wykonawcę, co najmniej na okres realizacji zamówienia, decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwolenia radiowego wydanego w oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) kalkulacja cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3;
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców.
6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; przykładowy wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
8) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, dotyczące zamiaru świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia drogą radiową,
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.
9) wykaz elementów stanowiących system telekomunikacyjny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, w którym Wykonawca jednoznacznie określi zaoferowane w ofercie produkty, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, wskazanie typu/rodzaju, określenie marki/znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie cen, o których mowa
w ust. 1 par. 6 wzoru umowy, w przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na przedmiotową usługę.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie cen, o których mowa w ust. 1, także w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy.
3.W przypadku zmiany stawki od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ustawy, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4.W przypadku zmiany podatku akcyzowego, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ustawy, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na wykonanie Umowy w związku ze zmianą stawki podatku akcyzowego.
5.W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji, o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6.W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret trzecie ustawy, wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
7.W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b tiret czwarte ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
8.Z zastrzeżeniem pkt 3, zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 10.
9.Zmiana, o której mowa w pkt 3, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10.Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 3, wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt 4-7 na wynagrodzenie Wykonawcy.
11.Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmiany umowy w zakresie cen, o których mowa w ust. 1 par. 6 wzoru umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1-5 ustawy.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe zapisy dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mjog.szczecin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące licząc od dnia 01.01.2022 roku,
z zastrzeżeniem §3 ust. 3 projektu umowy. Przez jeden miesiąc realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się miesiąc kalendarzowy (liczony od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail- Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie hasła do konta e-mail. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI