Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-07-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-26
 • Numer ogłoszenia555374-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 555374-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 97792414700000, ul. ul. Licealna  9 , 65-417  Zielona Góra , woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3282318, 3282275, e-mail bzp@uz.zgora.pl, faks 68 3282275.
Adres strony internetowej (URL): www.adm.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres: Uniwersytet Zielonogórski, Kancelaria Ogólna, pok. 010, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Numer referencyjny: RA-ZP-23/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mobilnego internetu oraz telefonii stacjonarnej na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego.

II.5) Główny kod CPV: 64200000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 - w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje: kontynuację usług będących przedmiotem zamówienia podstawowego i/lub dodanie nowych numerów.3. zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, zostanie udzielone na warunkach tożsamych jak dla zamówienia podstawowego.4. zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin Wykonania Zamówienia:1) Część 1 zamówienia: Usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora;2) Część 2 zamówienia: Usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora;3) Część 3 zamówienia:usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego.Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 aktualnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171 poz. 1800, ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający fakt, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 aktualnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171 poz. 1800, ze zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentówWykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć:1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;2) dokument potwierdzający fakt, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 aktualnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171 poz. 1800, ze zm.).2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć:1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wystawione (sporządzone) zgodnie z odpowiednimi terminami wskazanymi w pkt. 3. Stosowne oświadczenia muszą mieć terminy sporządzenia odpowiadające terminom wymaganym od dokumentów, które zastępują.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu (o którym mowa powyżej w pkt. 3 i 4) złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ci składają:1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1 powyżej, 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 powyżej – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1 powyżej - odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2 powyżej - w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,5) dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3 – odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych urzędowych baz danych, Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dostępnych w tych bazach. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli Zamawiający żąda któregoś z tych dokumentów, znajdują się w posiadanych przez Zamawiającego dokumentach przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie korzystał z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne, a Wykonawca wskaże postępowanie, w którym zostały złożone.9. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykluczenia, o których mowa w §2 i §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.) – jeśli Zamawiający żąda powyżej któregoś z tych dokumentów.10. UWAGA! W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą składa WYŁĄCZNIE oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 oraz pkt. 2 ppkt 1 powyżej. 11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 i pkt. 2 ppkt 2 powyżej, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia pkt. 7 lub pkt. 8 powyżej. 12. UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, to jest oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy składa oddzielnie każdy z nich. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do SIWZ .13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- ten z nich, którego dokumenty te dotyczą. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.18. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów podczas wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy (jeśli Zamawiający stawia takie warunki), zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno potwierdzać brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów w takim samym zakresie, jak zakres wymagany od Wykonawcy.19. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.2, musi być złożone wraz z ofertą i musi być złożone w oryginale.20. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający żąda od tego Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), jeśli były one wymagane od Wykonawcy.21. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.22. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.23. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.):1) Wykonawca może zamiast tych dokumentów złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,2) Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma możliwości uzyskania tych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.24. Jeżeli Zamawiający żąda powyżej od Wykonawcy przedstawienia (w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego) dowodów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonywane) określających czy dostawy te, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane lub (w dopuszczalnych przypadkach) są wykonywane należycie, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.), a Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, to w przypadku robót budowlanych może złożyć inne dokumenty, a w przypadku dostaw/usług może złożyć swoje oświadczenie.25. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (jeśli Zamawiający żąda tych dokumentów), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (jeśli taki warunek został postawiony przez Zamawiającego).II. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące dokumenty:1) wypełniony formularz OFERTA - załącznik nr 2 do SIWZ;2) wypełniony Formularz Cenowy/ wypełnione formularze Cenowe – załącznik/i nr 3 do SIWZ;3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 1 ppkt 1) i pkt. 2 ppkt 1) SIWZ – załączniki nr 5 i 6 do SIWZ;4) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo;5) Jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, załącznik nr 8 do SIWZ, i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1.Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian Umowy:1) dopuszcza się zmniejszenie ilości poszczególnych usług w razie wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości numerów telefonów przypisanych do danej usługi; w takim przypadku opłaty będą naliczane odpowiednio dla zmniejszonej ilości numerów; zmiany takie nie będą powodowały zmian cen jednostkowych usług ani innych zmian w treści Umowy;2) dopuszcza się rezygnację Zamawiającego z poszczególnych numerów (kart SIM) – do 5%. W takim przypadku wartość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; zmiany takie nie będą powodowały zmian cen jednostkowych usług ani innych zmian w treści Umowy;3) dopuszcza się migrację numerów telefonów pomiędzy poszczególnymi abonamentami Koszt abonamentu będzie zgodny z wartością nowo wybranego typu abonamentu;4) dopuszcza się zmianę kosztów jednostkowych, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. w następujących przypadkach:a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów,b) w przypadku obniżenia kosztu przez Wykonawcę,w takich przypadkach kwoty należne Wykonawcy zostaną odpowiednio zmniejszone,5) dopuszcza się zmianę wartości niniejszej Umowy w następujących przypadkach:a) koszty jednostkowe zostaną obniżone na mocy pkt. 4),b) zmniejszeniu ulegnie ilość poszczególnych usług realizowanych w ramach niniejszej Umowy,c) w wyniku migracji numerów z jednego abonamentu do innego,d) Zamawiający zrezygnuje z jakiś numerów (kart SIM),e) zmianie ulegnie stawka podatku VAT,w takich przypadkach wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od zaistniałych, wyżej wskazanych, zmian;6) dopuszcza się zmianę terminów realizacji Umowy. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody – np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej – np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego – np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły; zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.7) dopuszcza się zmianę wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek podatku VAT - w takim przypadku należność Wykonawcy netto nie zmieni się, a wartość należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto będzie obliczana w oparciu o stawki podatku VAT obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu;8) dopuszcza się zamianę numerów telefonów, zamiana taka nie będzie zwiększała, ani zmniejszała wartości Umowy;9) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju Umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest każdy ze wskazanych pracowników i wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego z tych pracowników przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umów o pracę lub umów cywilnoprawnych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy, zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, oraz że pobiera on minimalne wynagrodzenie za pracę. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym odpowiednio w dniu składania ofert lub trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonym wynagrodzeniem minimalnym, dla pracowników dla których wykonawca udowodni, że są (i w jakim zakresie) zatrudnieni u niego tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę;Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracownikom świadczącym Usługę objętą Umową do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiotową Usługę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej stawki wynagrodzenia minimalnego;10) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nastąpi zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy, dla których odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest do realizacji Umowy każdy ze wskazanych pracowników, wysokość ich miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ogółem oraz wysokość tego wynagrodzenia w części etatu, w jakiej wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez Wykonawcę w wysokości ogółem i w części wynagrodzenia dotyczącej wykonywania prac bezpośrednio związanych z realizacja Umowy. Wynagrodzenia te i składki muszą być podane w dwóch wariantach: przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi odprowadzanie od wskazanej umowy składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego ze wskazanych pracowników w układach wymaganych powyżej oraz wysokość odprowadzanych za danego pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w układach wymaganych powyżej.Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o:a) wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy stawką składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych obowiązującą odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonymi stawkami składek/wpłat, w przypadku zmiany stawek ubezpieczenia i wpłat, i/lub ob) wartość wynikającą z różnicy między zasadami ubezpieczeń i wpłat obowiązującymi odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowymi zasadami ubezpieczenia i wpłat, w przypadku zmiany zasad ubezpieczenia i wpłat;Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, lub nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/zdrowotnym i wpłat; 11) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);12) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);13) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca samodzielnie spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);14) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie spowodują wzrostu ceny ani zmiany terminu realizacji zamówienia.Część 2:Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian Umowy:1) dopuszcza się zmniejszenie ilości poszczególnych usług w razie wystąpienia konieczności zmniejszenia ilości numerów telefonów przypisanych do danej usługi; w takim przypadku opłaty będą naliczane odpowiednio dla zmniejszonej ilości numerów; zmiany takie nie będą powodowały zmian cen jednostkowych usług ani innych zmian w treści Umowy;2) dopuszcza się rezygnację Zamawiającego z poszczególnych numerów. W takim przypadku wartość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; zmiany takie nie będą powodowały zmian cen jednostkowych usług ani innych zmian w treści Umowy;3) dopuszcza się migrację numerów telefonów pomiędzy poszczególnymi abonamentami. Koszt abonamentu będzie zgodny z wartością nowo wybranego typu abonamentu.4) dopuszcza się zmianę kosztów jednostkowych, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. w następujących przypadkach:a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów,b) w przypadku obniżenia kosztu przez Wykonawcę,w takich przypadkach kwoty należne Wykonawcy zostaną odpowiednio zmniejszone,5) dopuszcza się zmianę wartości Umowy w następujących przypadkach:a) koszty jednostkowe zostaną obniżone na mocy pkt. 4),b) zmniejszeniu ulegnie ilość poszczególnych usług realizowanych w ramach niniejszej Umowy,c) w wyniku migracji numerów z jednego abonamentu do innego,d) zmianie ulegnie stawka podatku VAT, w takich przypadkach wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od zaistniałych, wyżej wskazanych, zmian;6) dopuszcza się zmianę terminów realizacji Umowy. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody – np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej – np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego – np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły; zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.7) dopuszcza się zmianę wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek podatku VAT - w takim przypadku należność Wykonawcy netto nie zmieni się, a wartość należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto będzie obliczana w oparciu o stawki podatku VAT obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu;8) dopuszcza się zamianę numerów telefonów, zamiana taka nie będzie zwiększała, ani zmniejszała wartości Umowy.9) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju Umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest każdy ze wskazanych pracowników i wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego z tych pracowników przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umów o pracę lub umów cywilnoprawnych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy, zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, oraz że pobiera on minimalne wynagrodzenie za pracę. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym odpowiednio w dniu składania ofert lub trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonym wynagrodzeniem minimalnym, dla pracowników dla których wykonawca udowodni, że są (i w jakim zakresie) zatrudnieni u niego tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę;Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracownikom świadczącym Usługę objętą Umową do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiotową Usługę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej stawki wynagrodzenia minimalnego;10) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nastąpi zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy, dla których odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest do realizacji Umowy każdy ze wskazanych pracowników, wysokość ich miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ogółem oraz wysokość tego wynagrodzenia w części etatu, w jakiej wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez Wykonawcę w wysokości ogółem i w części wynagrodzenia dotyczącej wykonywania prac bezpośrednio związanych z realizacja Umowy. Wynagrodzenia te i składki muszą być podane w dwóch wariantach: przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi odprowadzanie od wskazanej umowy składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego ze wskazanych pracowników w układach wymaganych powyżej oraz wysokość odprowadzanych za danego pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w układach wymaganych powyżej.Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o:a) wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy stawką składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych obowiązującą odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonymi stawkami składek/wpłat, w przypadku zmiany stawek ubezpieczenia i wpłat, i/lub ob) wartość wynikającą z różnicy między zasadami ubezpieczeń i wpłat obowiązującymi odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowymi zasadami ubezpieczenia i wpłat, w przypadku zmiany zasad ubezpieczenia i wpłat;Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, lub nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/zdrowotnym i wpłat; 11) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);12) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);13) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca samodzielnie spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);14) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie spowodują wzrostu ceny ani zmiany terminu realizacji zamówienia.Część 3:Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian Umowy:1) dopuszcza się zmianę kosztów jednostkowych, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. w następujących przypadkach:a) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów,b) w przypadku obniżenia kosztu przez Wykonawcę,w takich przypadkach kwoty należne Wykonawcy zostaną odpowiednio zmniejszone,2) dopuszcza się zmianę wartości Umowy w następujących przypadkach:a) koszty jednostkowe zostaną obniżone na mocy pkt. 1),b) zmniejszeniu ulegnie ilość poszczególnych usług realizowanych w ramach Umowy,c) zmianie ulegnie stawka podatku VAT, w takich przypadkach wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu;3) dopuszcza się zmianę terminów realizacji Umowy. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody – np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej – np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego – np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły; zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy;4) dopuszcza się zmianę wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana stawek podatku VAT - w takim przypadku należność Wykonawcy netto nie zmieni się, a wartość należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto będzie obliczana w oparciu o stawki podatku VAT obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku wartość Umowy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu; 5) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju Umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest każdy ze wskazanych pracowników i wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego z tych pracowników przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umów o pracę lub umów cywilnoprawnych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy, zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, oraz że pobiera on minimalne wynagrodzenie za pracę. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym odpowiednio w dniu składania ofert lub trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonym wynagrodzeniem minimalnym, dla pracowników dla których wykonawca udowodni, że są (i w jakim zakresie) zatrudnieni u niego tylko do realizacji Umowy i którzy jednocześnie pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę;Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracownikom świadczącym Usługę objętą Umową do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiotową Usługę, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowej stawki wynagrodzenia minimalnego;6) dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia/wartości Umowy gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nastąpi zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Występując do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację należnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, aktualną na dzień składania wniosku, podpisaną przez siebie imienną listę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę tylko do realizacji Umowy, dla których odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Lista ta musi zawierać: wskazanie, że jest to lista pracowników zatrudnionych tylko do realizacji Umowy, imiona i nazwiska pracowników, wskazanie rodzaju umowy na jakiej zatrudniony jest każdy z tych pracowników (cywilnoprawna czy o pracę), wymiar etatu na jaki zatrudniony jest do realizacji Umowy każdy ze wskazanych pracowników, wysokość ich miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ogółem oraz wysokość tego wynagrodzenia w części etatu, w jakiej wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez Wykonawcę w wysokości ogółem i w części wynagrodzenia dotyczącej wykonywania prac bezpośrednio związanych z realizacja Umowy. Wynagrodzenia te i składki muszą być podane w dwóch wariantach: przed i po wnioskowanej waloryzacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, za pomocą stosownych dokumentów (w tym zawsze umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wraz z dokumentami potwierdzającymi odprowadzanie od wskazanej umowy składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych), że dany pracownik, którego waloryzacja dotyczy zatrudniony jest przez Wykonawcę zgodnie z danymi określonymi w ww. liście, w tym: że jest on zatrudniony tylko do realizacji Umowy i w jakiej części etatu, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego każdego ze wskazanych pracowników w układach wymaganych powyżej oraz wysokość odprowadzanych za danego pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w układach wymaganych powyżej.Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o:a) wskaźnik procentowy stanowiący różnicę pomiędzy stawką składki na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne i wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych obowiązującą odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowo wprowadzonymi stawkami składek/wpłat, w przypadku zmiany stawek ubezpieczenia i wpłat, i/lub ob) wartość wynikającą z różnicy między zasadami ubezpieczeń i wpłat obowiązującymi odpowiednio w dniu składania ofert lub w trakcie ostatniej waloryzacji wartości Umowy (jeśli Umowa była już waloryzowana), a nowymi zasadami ubezpieczenia i wpłat, w przypadku zmiany zasad ubezpieczenia i wpłat;Wynagrodzenie w zrewaloryzowanej wysokości może być wypłacane dopiero po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, lub nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/zdrowotnym i wpłat; 7) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);8) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);9) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 8 Umowy; jeżeli wprowadzenie nowego podwykonawcy dotyczy części zamówienia, której dotyczył warunek udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca samodzielnie spełnia dany warunek w stopniu nie mniejszym niż był wymagany od Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);10) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie spowodują wzrostu ceny ani zmiany terminu realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.II. Podstawy wykluczenia z postępowania1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, co do którego ziszczą się przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tzn. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. poz. 535, ze zm.).3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tzn. Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 powyżej.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.III. Warunki udziału w postępowaniu1. Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, chyba że Zamawiający wymaga osobistego wykonania danej części zamówienia.2. Polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to (lub inny dokument potwierdzający) musi być składane w oryginale. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda informacji/dokumentów określających: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot (na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.IV. Warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust.1b1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:- o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 aktualnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171 poz. 1800, ze zm.).2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:- Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: nie dotyczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64200000-8, 64212000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora.


Część nr: 2 Nazwa: nie dotyczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64200000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora.


Część nr: 3 Nazwa: nie dotyczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii DSL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64200000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:usługi objęte zamówieniem będą świadczone od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Jeśli ze względów proceduralnych nie dojdzie do podpisania umowy na co najmniej 30 dni przed 01.09.2020 r., to usługi będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia przejęcia przez Wykonawcę wszystkich numerów od operatora wcześniej obsługującego Zamawiającego.Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z terminem krótszym niż 30 dni na przejęcie wszystkich numerów Zamawiającego od poprzedniego operatora.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze - Łubowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania20-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI