Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTychy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrezydent Miasta Tychy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-23
 • Numer ogłoszenia613286-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 613286-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Prezydent Miasta Tychy: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe osobie trzeciej tj. Gminie Tychy Gmina Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1 AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy 6462941823 al. Marszałka Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy
2 Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 6460013450 ul. Barona 30, 43-100 Tychy
3 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 6460013450 ul. Batorego 57, 43-100 Tychy
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach 6460013450 ul. Korczaka 6, 43-100 Tychy
5 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach 6460013450 ul. Norwida 40, 43-100 Tychy
6 III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach 6460013450 ul. Elfów 62, 43-100 Tychy
7 Miejskie Centrum Kultury w Tychach 6462607493 ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
8 Miejskie Centrum Oświaty w Tychach 6460013450 al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
9 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków 6460013450 ul. Kardynała Hlonda 1, 43-100 Tychy
10 Muzeum Miejskie w Tychach 6462660194 Plac Wolności 1, 43-100 Tychy
11 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 6460013450 ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
12 Miejski Zarząd Ulic I Mostów w Tychach 6460013450 ul. Budowalnych 59, 43-100 Tychy
13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach 6460013450 ul. Budowalnych 59, 43-100 Tychy
14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 6460013450 al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
15 Przedszkole nr 1 w Tychach 6460013450 ul. Myśliwska 10, 43-100 Tychy
16 Przedszkole nr 6 w Tychach 6460013450 ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy
17 Przedszkole nr 8 "Zielony Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 6460013450 ul. Wojska Polskiego 2, 43-100 Tychy
18 Przedszkole nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach 6460013450 ul. Zelwerowicza 21, 43-100 Tychy
19 Przedszkole nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach 6460013450 ul. Zelwerowicza 21, 43-100 Tychy
20 Przedszkole nr 22 w Tychach 6460013450 ul. Dąbrowskiego 85, 43-100 Tychy
21 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach 6460013450 ul. Generała Andersa 16, 43-100 Tychy
22 Placówka Pieczy Zastępczej "KWADRAT" 6460013450 ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
23 Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 6460013450 ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
24 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach 6460013450 ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
25 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach 6460013450 Plac Wolności 4, 43-100 Tychy
26 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach 6460013450 ul. Wojska Polskiego 10, 43-100 Tychy
27 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 6460013450 ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy
28 Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach 6460013450 ul. Katowicka 102, 43-100 Tychy
29 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach 6460013450 ul. Tołstoja 1, 43-100 Tychy
30 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach 6460013450 ul. Borowa 123, 43-100 Tychy
31 Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Jana III Sobieskiego w Tychach 6460013450 Al. Niepodległości 108, 43-100 Tychy
32 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach 6460013450 ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy
33 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach 6460013450 ul. Begonii 5, 43-100 Tychy
34 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach 6460013450 ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy
35 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 19 Im. M. Kopernika w Tychach 6460013450 Al. Niepodległości 190, 43-100 Tychy
36 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Tychach 6460013450 ul. Harcerska 25, 43-100 Tychy
37 Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach 6460013450 al. Marszałka Piłsudskiego 21, 43-100 Tychy
38 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach 6460013450 u. Gen. Ch. de Gaulle'a 18, 43-100 Tychy
39 Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach 6460013450 ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy
40 Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach 6460013450 ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy
41 Teatr Mały w Tychach 6462444533 ul. ks. Kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy
42 Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 6460013450 ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy
43 Urząd Miasta Tychy (RKO, DUA) 6460013450 Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
44 Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach 6460013450 ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy
45 Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach 6460013450 al. Bielska 100, 43-100 Tychy
46 Zespół Szkół nr 5 w Tychach 6460013450 ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy
47 Zespół Szkół nr 6 w Tychach 6460013450 al. Marszałka Piłsudskiego 10, 43-100 Tychy
48 Zespół Szkół nr 7 w Tychach 6460013450 ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy
49 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 6460013450 ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy
50 Zespół Szkół Muzycznych Im. Feliksa Rybickiego w Tychach 6460013450 Al. Niepodległości 53, 43-100 Tychy
51 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Tychach 6460013450 ul. Leśna 66, 43-100 Tychy
52 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach 6460013450 ul. Cmentarna 54 43-100 Tychy
53 Żłobek Miejski w Tychach 6460013450 ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:W zakresie proceduralnym - 1 Katarzyna Kamińska - Piróg – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych tel. (32) 776-38-072 Anna Wysocka – Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych tel. (32) 776-38-08W zakresie merytorycznym - 1 Dariusz Tomczyk – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, projektów i rozliczeń IT Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy tel. (32) 438-20-30 2 Renata Rawska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, projektów i rozliczeń IT Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy tel. (32) 438-20-31
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, krajowy numer identyfikacyjny 51592200000000, ul. Al. Niepodległości  49 , 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7763333, e-mail poczta@umtychy.pl, faks (032) 7763344.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Prezydent Miasta Tychy na podstawie Zarządzenia nr NR 0050/307/20 z dnia 22 października 2020 r. wyznaczył w oparciu o art. 16 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznaczam Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy jednostką organizacyjną właściwą do przygotowania wspólnego postępowania pn.: „Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego internetu wrazz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Tychy i jednostek organizacyjnych”.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy - Biuro Obsługi Klienta - parter budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Gminy Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: CUW.2610.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego i dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, modemów LTE, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Gminy Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych.Poprzez pojęcie świadczenia usług telefonii komórkowej i mobilnego Internetu należy rozumieć:a) dostawę nieaktywnych kart SIM i aktywowanie ich po doręczeniu do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego;b) dostawę fabrycznie nowych, mobilnych aparatów telefonii komórkowej i modemów zgodnie ze szczegółową specyfikacją Zamawiającego;c) świadczenie usług łączności głosowej za pomocą systemu łączności telefonii mobilnej;d) świadczenie usług obustronnej transmisji danych przy pomocy fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów mobilnych.1.2. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:• zachowania 339 szt. numerów telefonów, które posiadają obecnie jednostki Zamawiającego;• przeniesienia ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania usług i świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów (zgodnie z harmonogramem);• dostarczenia 91 szt. nowych kart SIM wraz z nowymi numerami telefonów, aktywowania usług i świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów (zgodnie z harmonogramem);• dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w ilości 364 szt. z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem;• dostarczenia fabrycznie nowych modemów łączności bezprzewodowej LTE w ilości 10 szt. z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem.Numery telefonów Zamawiającego pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z dotychczasowym Operatorem bez przerw w dostawie usług z zastrzeżeniem pkt 5.2. załącznika nr 1a do SIWZ. Kompletny wykaz jednostek uczestniczących w niniejszym postępowaniu zawiera Załącznik nr 1b - Wykaz jednostek biorących udział w postępowaniu.1.3. Świadczone usługi telekomunikacyjne mają zapewnić: • przejęcie aktualnie wykorzystywanych numerów telefonicznych, w trybie określonym przez Prawo Telekomunikacyjne,• uruchomienie nowych aktywacji,• łączność głosową, tekstową SMS i MMS oraz mobilny dostęp do Internetu.1.4. Zamawiający przewiduje przeniesienie poszczególnych, obecnie posiadanych numerów użytkowników do sieci wybranego w postępowaniu operatora po zakończeniu realizacji dotychczasowej umowy podstawowej oraz wygaśnięciu wynikających z niej zobowiązań, z zastrzeżeniem, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie czynności techniczne i formalne, zmierzające do skutecznego przejęcia numeracji i rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w wymaganym terminie, jeszcze w trakcie realizacji aktualnie obowiązujących umów.1.5. Informacje o jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Tychy oraz o ilości posiadanych numerów i aktywacji kart zaplanowanych do uruchomienia, wraz z harmonogramem oraz szczegółowymi zasadami przydzielania taryf i sprzętu zostały określone w Załączniku nr 1c - Harmonogram numerów. Zamawiający informuje, iż wszystkie jednostki biorące udział w niniejszym postępowaniu są zobligowane do przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zamawiający informuje, iż każda z jednostek organizacyjnych, biorących udział w przedmiotowym postępowaniu jest odpowiedzialna za kontrolowanie kwoty brutto przeznaczonej w budżecie na realizację zobowiązań wynikających z umowy.1.6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:a) umowy głównej, zawartej w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy Wykonawcą a Gminą Miasta Tychy. Wzór umowy określa Załącznik nr 3a - Wzór umowy głównej.b) umów, zawartych w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy Wykonawcą a jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego. Wzór umowy określa Załącznik nr 3b - Wzór umowy dla jednostek. c) regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy;d) cennika biznesowego usług Wykonawcy, w tym również dla usług nie opisanych w cenniku biznesowym, a objętych niniejszym postępowaniem;e) przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;f) przepisów Kodeksu Cywilnego.1.7. W przypadku konieczności przeniesienia poszczególnych numerów od innych operatorów, Wykonawca będzie miał obowiązek zgłosić do Zamawiającego prośbę o udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania wszystkich czynności technicznych i formalnych. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację.

II.5) Główny kod CPV: 64210000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
64212000-5
64212000-5
64212100-6
64212300-8
32250000-0
32552410-4
31712112-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 o wartości nie większej niż 10% zamówienia podstawowego.2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanym w punkcie 3.1. SIWZ.3. Zamawiający udzieli ww. zamówień po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-21   lub zakończenia: 2023-01-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania, nie wcześniej jednak niż od 21.01.2021 r. do dnia 20.01.2023 r. z uwzględnieniem terminów pośrednich, które zostały wskazane w Załączniku nr 1c – Harmonogramie.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - Opiekun do obsługi operacyjnej, - Opiekun do obsługi handlowej, przy czym co najmniej jedna z w/w osób musi być dostępna pozostając w dyspozycji fizycznego spotkania z przedstawicielami jednostek biorących udział w postępowaniu (z maksymalnie 12 godzinnym wyprzedzeniem). Wymaga się, aby umowy o pracę były zawarte co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Uwaga: wpis musi dotyczyć Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Wymagane jest wykonanie / wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi dotyczącej świadczenia usług telefonii komórkowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winien być spełniony przez każdego z Wykonawców. 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie. 1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców. 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6.1.2 lit. b i/lub c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ). 2.3 Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj. na podstawie dokumentów wskazanych w punkcie 7.5.1 SIWZ oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp. 2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Uwaga: wpis musi dotyczyć Wykonawcy.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli przedstawi: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Wymagane jest wykonanie / wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi dotyczącej świadczenia usług telefonii komórkowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;1.2 wypełnione zbiorcze zestawienie – załącznik nr 1d do SIWZ;1.3 oświadczenia wymienione w pkt 6.4.2; 7.1 – 7.4 SIWZ (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ);1.4 dowód wpłaty wadium;1.5 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.1 stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN);Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu:przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaKod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Pakiet transmisji danych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.Zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku gdy zmianie uległy: a. stawki podatku od towarów i usług,b. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d. zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-02, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie aplikacje w technologii blockchain: - stworzenie zdecentralizowanej aplikacji blockchain na sieci BSC; -własny token farmy BSC; -farmy + stakowanie; - podstawowa funkcjonalność aplikacji pancakeswap.finanse.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI