Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z Plechowa
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-08-19
 • ZamawiającyPolskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00283106
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z Plechowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290396875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radiowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-317

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radio.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z Plechowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5f7eb79-0f02-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia@radio.kielce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza znajdującego się na platformie zakupowej Zamawiającego https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie ze SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RK-7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" S.A.
z Plechowa
I. Świadczenie usług stałego rozpowszechniania programu radiowego Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r., poprzez nadajniki UKF z obiektu nadawczego w Plechowie;
Lokalizacja; Plechów , woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gmina Kazimierza Wielka, długość geograficzna: 20E43'15", szerokość geograficzna: 50N28'06"
Z maksymalnymi parametrami określonymi w decyzji nr DZC.WRT.514.101.2020.10 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1. Częstotliwość - 97,60 MHz
2. Wysokość terenu npm u podstawy masztu - 251 m
3. Wysokość zawieszenia anteny npt - 67 m
4. Maksymalna skuteczna moc promieniowania - 0,3 kW
5. Charakterystyka promieniowania anteny - kierunkowa
6. Polaryzacja anteny - V
7. Maksymalna dewiacja częstotliwości - +/- 75 kHz
8. System FM - z tonem pilotujacym


II. Świadczenie usług stałego dosyłu sygnałów modulacyjnych programu radiowego Radia Kielce oraz transmisji danych na potrzeby tzw. dynamicznego RDS, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r. do nadajnika UKF w obiekcie nadawczym w Plechowie.

Wymagane parametry łącza:
- Łącze typu punkt-punkt jednokierunkowe (z siedziby Zamawiającego do nadajnika w obiekcie),
- Parametry techniczne łącza telekomunikacyjnego do dosyłu Sygnałów:
 kanał cyfrowy VPN 3 M bit/s w technologii IP
 dostępność 98,8 %.
- Po stronie Zamawiającego sygnał audio dostępny jest w postaci analogowej, stereo (kanał lewy i kanał prawy), o nominalnym poziomie wyjściowym audio +6dBm (1,55Vrms/600?), wyjście symetryczne (transformatorowe) lub AES/EBU / EBU Tech 3250 - 1992/
- Po stronie nadajnika urządzenia dekodujące powinny dostarczyć sygnał analogowy (kanał lewy i kanał prawy) o nominalnym poziomie wyjściowym audio +6dBm (1,55Vrms/600?), wyjście sygnału powinno być symetryczne (najlepiej transformatorowe), lub AES/EBU / EBU Tech 3250 - 1992/
- Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego do nadajnika: 30Hz - 15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości 1 kHz.
- Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB.
- Transmisja bez kompresji audio - PCM.
- Częstotliwość próbkowania audio - dostosowana do obowiązującego standardu w studiu Zamawiającego.
- Rozdzielczość 16 bitów.
- Korekcja błędów FEC 50%.
- Kanał dla transmisji danych dodatkowych standardu RS 232 z szybkością 9 600 bit/s do dosyłu danych do kodera RDS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64228200-2 - Usługi transmisji sygnału radiowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu na przerwę w emisji programu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia

I. Świadczenie usług stałego rozpowszechniania programu radiowego Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r., poprzez nadajniki UKF z obiektu nadawczego w Plechowie;

Przy realizacji usług emisji Wykonawca winien spełniać następujące warunki:
1. Emisja sygnałów programu Zamawiającego powinna być zgodna z parametrami zawartymi w odpowiednich decyzjach KRRiTV lub UKE.
2. Wykonawca do realizacji usług będących przedmiotem postępowania wykorzysta sprzęt, posiadający stosowne certyfikaty i homologacje, który został oficjalnie dopuszczony do użytku na terenie RP.
3. Zagwarantowanie emisji z nadajnika Wykonawcy z maksymalną mocą promieniowaną ERPmax dopuszczoną w decyzjach KRRiT, poprzez odpowiednie dopasowanie mocy wyjściowej nadajnika, doprowadzonej do systemu antenowego lub sumatora (ZFR) jeśli występuje.
4. Zapewnienie na obiektach nadawczych koderów RDS oraz procesora dźwięku.
5. Posiadanie przez Wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego nadzoru nadajników. Minimalne warunki, jakie system ten winien spełniać są następujące:
a. Interfejs użytkownika umożliwiający stały dostęp do danych zarejestrowanych w systemie nadzoru nadajników.
b. Rejestracja co najmniej takich parametrów, jak:
- obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wyjściu nadajnika dla nadajników sterowanych sygnałem AES/EBU, oraz obecność sygnału modulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu i wyjściu dla pozostałych nadajników;
- poziom mocy wyjściowej nadajnika podstawowego i rezerwowego, przy rejestrowaniu przez system nadzoru spadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;
- obecność sygnału RDS w sygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;
6. Wykonawca zaplanuje nie więcej, niż dwie przerwy konserwacyjne na jednym obiekcie nadawczym w ciągu roku i z wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o rocznym planie przerw.

II. Świadczenie usług stałego dosyłu sygnałów modulacyjnych programu radiowego Radia Kielce oraz transmisji danych na potrzeby tzw. dynamicznego RDS, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r. do nadajnika UKF w obiekcie nadawczym w Plechowie.


Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie instalacje niezbędne do świadczenia usług
Wykonawca winien przedstawić umowę dzierżawy lub zgodę od właściciela obiektu na którym ma być posadowiona stacja do emisji programu Radia Kielce.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie ze SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie ze SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez platformę https://radiokielce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do odbierania dzieci ze szkoły lub pomocy w domu - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki do odbierania dzieci ze szkoły lub pomocy w domu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów spożywczych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: DOSTAWA, WDROŻENIE I KONFIGURACJĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI I SYSTEMEM DO ZARZĄDZANIA
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Świadczenie usług monitoringu mediów
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI