Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych za pomocą usługi prywatnego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-04
 • ZamawiającyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00215166
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300973510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 59

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ztm.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ztm.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9c41f3c-dcd5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027171/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa transmisji danych w prywatnym APN o nazwie peka.pl (karty SIM)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ztm.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: zamowienia@ztm.poznan.pl, przy czym składanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP: /ZTMPoznan/SkrytkaESP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: zamowienia@ztm.poznan.pl.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja wykonywana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zamowienia@ztm.poznan.pl (nie dotyczy składania ofert).
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki wiadomości email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Zalecamy stosowanie formatu .pdf Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań.We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@ztm.poznan.pl.
Państwa dane osobowe są nam potrzebne:
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego przeprowadzenia wyboru Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust 1 lit. c RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania,
- w celu realizacji zamówienia / wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu.
Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu przekazywane są dane osobowe?
Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, Rada Miasta Poznania, Krajowa Izba Odwoławcza, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 64216110-7 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj łącza podstawowego użytego do transmisji danych

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 64216110-7 - Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj łącza podstawowego użytego do transmisji danych

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych wydawany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r, - Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U z 2021 r. poz. 576 ze zmianami)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następującym przypadku:
a. zmiana wynikająca z okoliczności formalno-prawnych zależnych od instytucji nadrzędnych nad Zamawiającym, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy - w zakresie dostosowywania Umowy do tych zmian i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym;
b. zmiana terminu realizacji Umowy - w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem Umowy (Działania Siły Wyższej, wdrażanie nowocześniejszej technologii w związku ze zmianą standardów, a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji Umowy;
c. wystąpienia Siły Wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, innych
niż termin realizacji i pozostających z nimi w adekwatnym związku
przyczynowo – skutkowym;
d. jeżeli nastąpi zmiana w zakresie przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
e. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym;
f. dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy na warunkach określonych w art. 462 ust 7 Ustawy Pzp;
g. zmiany świadczenia Usługi Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
h. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań,
i. zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową – w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy co do czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT,
j. konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej,
k. wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2207),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 poz. 1342 ze zm. )
d) ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego,
Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy.
Szczegółowy opis dotyczący zmian umowy znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dla części I i II zamówienia: Termin uruchomienia usługi:
a) w przypadku Wykonawcy, który aktualnie świadczy usługę APN dla Zamawiającego i umowa z nim wygaśnie 31.07.2022, uruchomienie usługi nastąpi 01.08.2022 dla kart z wygasającej umowy.
Jeżeli aktualna ilość kart będących w posiadaniu Zamawiającego, na których była świadczona usługa jest większa niż 750 szt, wówczas Zamawiający przekaże Wykonawcy listę kart, które mają pozostać aktywne od 01.08.2022 i na których będzie świadczona usługa dla niniejszej umowy.
b) w przypadku Wykonawcy, który aktualnie świadczy usługę APN dla Zamawiającego i umowa z nim wygaśnie 31.07.2022, uruchomienie usługi nastąpi 01.08.2022 dla kart z wygasającej umowy, a 01.07.2022 (lub od dnia podpisania umowy, jeśli będzie ona zawarta po dniu 01.07.2022) dla kart dodatkowych.
Jeżeli aktualna ilość kart będących w posiadaniu Zamawiającego, na których była świadczona usługa jest mniejsza niż 750 szt., wówczas Wykonawca dostarczy Zamawiającemu brakujące karty SIM. Odpowiednio wcześniej lub najpóźniej w dniu uruchomienia wszystkie karty SIM muszą być w posiadaniu Zamawiającego. Dla tych kart dodatkowych, usługa musi być uruchomiona w dniu 01.07.2002 (lub od dnia podpisania umowy, jeśli będzie ona zawarta po dniu 01.07.2022).
c) w przypadku Wykonawcy, który aktualnie nie świadczy usługi APN dla Zamawiającego uruchomienie usługi nastąpi 01.07.2022 (lub od dnia podpisania umowy, jeśli będzie ona zawarta po dniu 01.07.2022) dla 750 kart. Odpowiednio wcześniej lub najpóźniej w dniu uruchomienia wszystkie karty SIM muszą być w posiadaniu Zamawiającego.

Terminy uruchomienia usług dla konkretnych ilości kart SIM, zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą, który będzie świadczył usługę.

Spośród złożonych ofert dla Części I wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta. Ten operator nie będzie mógł świadczyć usługi dla Części II. Dla Części II zostanie wybrana najkorzystniejsza ze złożonych ofert dla Części II z odrzuceniem oferty operatora, który świadczyć będzie usługę dla Części I oraz który na podstawie złożonego oświadczenia będzie realizował usługę za pośrednictwem wspólnej infrastruktury sprzętowej GSM operatora wybranego dla Części I.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolokacje 2 towerów - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania16-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry. Proszę o wycenę kolokacji 2 towerów. Synology 1918 Dell Optiflex Wysokość około 4-6 U. Moc 1kW Łączę symetryk 1Gb wystarczy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI