Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-11-25
 • ZamawiającyUNIWERSYTET MEDYCZNY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-17
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00272509
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY

1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 272 5934

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.wysokinska@umed.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79d5b949-479d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00089319/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Usługa realizacji połączeń głosowych oraz Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79d5b949-479d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odpowiedzi na pytania oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego
postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. W celu zadania pytania, zmiany lub wycofania oferty, przesłania dokumentów związanych z
postępowaniem, Wykonawca powinien postępować zgodnie z instrukcją „Instrukcje dla Wykonawców” dostępną na Platformie pod adresem: ttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający,
zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452.) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dalej, jako „Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowidatę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/101/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa realizacji usług połączeń głosowych
1) Łącznie 353 karty SIM (w ramach zamówienia podstawowego):
a) 309 aktywnych kart SIM do telefonów komórkowych
b) 34 kart do innych terminali GSM umożliwiających realizację połączeń głosowych takich jak m. in.: bramki GSM, moduły GSM w windach oraz centralach alarmowych i innych (bez pakietu internetowego);
c) 10 nieaktywnych kart SIM do telefonów komórkowych, gotowych do aktywacji ze wskazanym przez Zamawiającego numerem telefonu w przypadku np. zagubienia czy uszkodzenia karty SIM.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, po wyczerpaniu ilości przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający powyżej określił ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk.
Zamawiający określa maksymalną wartość zamówienia na poziomie 50% wartości zamówienia dla poszczególnych pakietów, przy czym zastrzega sobie prawo dowolnego zwiększenia zakresu zamówienia w ramach usług zaoferowanych odpowiednio w Pakiecie 1. Zwiększenie zakresu w ramach prawa opcji, będzie wynikało z bieżących potrzeb zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększenie pakietu Internetu mobilnego

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa
Internetu mobilnego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z podziałem:
Pakiet 2 - Świadczenie usługi dostępu do mobilnego Internetu:
1) Dostawa będzie obejmowała (w ramach zamówienia podstawowego):
a) 128 aktywnych kart SIM z limitem 20GB obowiązującym na terenie Unii Europejskiej;
b) 33 aktywne karty SIM bez limitu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64215000-6 - Usługi telefonii internetowej (IP)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, po wyczerpaniu ilości przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Rozliczenie za objęte zakresem prawa opcji ilości nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie Wykonawcy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej o zwiększeniu zakresu zamówienia. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający powyżej określił ilości dla zamówienia podstawowego podając minimalną liczbę sztuk.
Zamawiający określa maksymalną wartość zamówienia na poziomie 50% wartości zamówienia dla poszczególnych pakietów, przy czym zastrzega sobie prawo dowolnego zwiększenia zakresu zamówienia w ramach usług zaoferowanych odpowiednio w Pakiecie 2. Zwiększenie zakresu w ramach prawa opcji, będzie wynikało z bieżących potrzeb zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększenie pakietu Internetu mobilnego

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dla Pakietu 1:
- co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi telefonii komórkowej wraz z zapewnieniem dostępu do sieci internetowej i dostawą min. 150 kart SIM dla co najmniej 150 użytkowników w ramach jednej umowy trwającej min. 24 miesiące KAŻDA i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
dla Pakietu 2:
- co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi dostępu do mobilnego Internetu i dostawą min. 50 kart SIM dla co najmniej 50 użytkowników w ramach jednej umowy trwającej min. 24 miesiące KAŻDA i udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku, gdy wartość usług wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Podpisany Przedmiot zamówienia – załącznik nr 2.1, 2.2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Podpisany Przedmiot zamówienia – załącznik nr 2.1, 2.2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej kwocie: 1 500,00 zł.
Przy czym zamawiający żąda wniesienia wadium dla:
Pakietu 1 – 900,00 zł
Pakietu 2 – 600,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 10.3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 10.3. pkt 2) – 4) SWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu, należy dołączyć do oferty.
Jeżeli Pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo w szczególności zawiera informacje dotyczące:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 5.3 pkt 4) SWZ, dotyczący wykonania usługi zostanie spełniony wyłącznie wtedy, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia ten warunek samodzielnie.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolności tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w punkcie wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, sposób zapłaty wynagrodzenia, termin i sposób realizacji gwarancji, przedmiotu umowy, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku:
a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca realizacji umowy, strajków, zmiany cen surowców i materiałów itp.);
b) zmiana po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
c) konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących;
d) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
e) zmiana ustawowej stawki podatku VAT;
f) w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych usług telekomunikacyjnych albo nowego sposobu świadczenia usług telekomunikacyjnych, skutkującej dla Zamawiającego możliwością pozyskania korzystniejszych warunków świadczenia usług, niż określone niniejszą umową, dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy. Zmiana zostanie dokonana na podstawie aneksu podpisanego przez Strony;
g) gdy konieczność zmiany spowodowana jest wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania.
4. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie lub postaci elektronicznej i musi zawierać następujące oświadczenia, dokumenty i przedmiotowe środki dowodowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:1)Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, podpisany opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie wykonawcy.
Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję wymienić pamięci na 1tb - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję wymienić pamięci na 1tb. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI