Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyEuropejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-26
 • Numer ogłoszenia602427-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 602427-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE : Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE , krajowy numer identyfikacyjny 385314450, ul. Rynek Nowomiejski   28 , 87-100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 665 864 940, e-mail office@ecfcamerimage.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ecfcamerimage.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://ecfcamerimage.pl/zamowienia-publiczne,18,pl.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ecfcamerimage.pl/zamowienia-publiczne,18,pl.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.
Numer referencyjny: ECFC 2600.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
I część – realizacja zamówienia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, zwane dalej CKK Jordanki, II część – realizacja przedmiotu zamówienia w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW, III część – realizacja przedmiotu zamówienia w siedzibie Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, zwana dalej Fundacją
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z 3 części ze względu na lokalizację realizowanych usług: a. I część – realizacja zamówienia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, zwane dalej CKK Jordanki, b. II część – realizacja przedmiotu zamówienia w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW, c. III część – realizacja przedmiotu zamówienia w siedzibie Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, zwana dalej Fundacją. We wszystkich obiektach po stronie Zamawiającego pozostają: • zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, • zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, • ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w CSW oraz w budynku Fundacji nagłośnienie obiektowe. W każdej z wyspecyfikowanych lokalizacji, przy użyciu sprzętu określonego poniżej w tabelarycznych zestawieniach, Wykonawca będzie realizował streaming internetowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Zamawiający poda docelowe adresy i porty sieciowe) wydarzeń festiwalowych – spotkań z gośćmi i uczestnikami, konferencji prasowych, seminariów, sesji Q&A. Emitowany na platformę streamingową obraz i dźwięk będzie realizowany i miksowany przez Wykonawcę w każdej z lokalizacji z 3 kamer (dwie kamery statyczne, jedna ruchoma – obsługiwana przez operatora) oraz przy użyciu wyspecyfikowanego sprzętu audio. Każda z lokalizacji musi mieć także możliwość zdalnego łączenia z osobami znajdującymi się poza obiektem. Formuła wydarzeń on-line zakłada wspólne konwersacje osób prowadzących dane wydarzenie (moderator, gość / goście), udział widowni (możliwość zadawania pytań na żywo), zdalne połączenia audiowideo z gośćmi – przy jednoczesnej emisji tzw. sumy z realizacji zarówno na platformę streamingową oraz na ekran znajdujący się w każdej z wyszczególnionych poniżej lokalizacji. Urządzenia realizacyjne muszą dawać możliwość wzbogacania realizowanego obrazu o elementy graficzne, belki podpisowe, etc. Dodatkowo, we wszystkich lokalizacjach, poza salą kinową w Fundacji Tumult (część III poniższej specyfikacji), Zamawiający stawia wymóg możliwości pokazywania (oraz ich miksowania z realizacją kamerową oraz zdalnymi łączeniami) prezentacji, plików graficznych i plików video. Do Wykonawcy należeć będzie również zapis całości zrealizowanego materiału na własnych nośnikach w jakości obrazu 1080 50p min. 6Mbps oraz dźwięku min. 128 kbps AAC i udostępnienie go Zamawiającemu do skopiowania na jego nośniki. Kompletne stanowisko realizacyjne do wykonania usługi (zgodne ze specyfikacją), Wykonawca zainstaluje w każdej z lokalizacji do dnia 13.11.2020 (piątek) do godziny 15:00 i przeprowadzi kompleksową próbę realizacyjną wraz ze skutecznym przesłaniem sygnału na wskazaną przez Zamawiającego platformę.

II.5) Główny kod CPV: 64228100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie (niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę) udokumentowane usługi o wartości wspólnej nie mniejszej niż 30 000 złotych odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę jeżeli realizacja umowy rozpoczęła się w okresie wcześniejszym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. ) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w szczególności dokument podpisany przez podmiot trzeci, zawierający jego zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów, w szczególności poprzez ich oddanie do dyspozycji Wykonawcy – w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia. 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny, jednoznaczny wolę udzielenie Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie należy złożyć w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje dotyczące tych dotyczące podwykonawców w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie (niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę) udokumentowane usługi o wartości wspólnej nie mniejszej niż 30 000 złotych odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę jeżeli realizacja umowy rozpoczęła się w okresie wcześniejszym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert . (Wykaz stanowi zał. Nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a także: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, za dowód uważa się oświadczenie Wykonawcy, - w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena całkowita brutto oferty 60,00
Wsparcie techniczne jako czas reakcji na awarię 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy; a) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, b) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, c) ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań i narzędzi informatycznych, Zamawiający dopuszcza zmianę w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Specyfikacji Zamówienia dla elementu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad, d) rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w wyniku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, e) zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych w istotnych warunkach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: I część – realizacja zamówienia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, zwane dalej CKK Jordanki,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:We wszystkich obiektach po stronie Zamawiającego pozostają: • zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, • zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, • ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w CSW oraz w budynku Fundacji nagłośnienie obiektowe. W każdej z wyspecyfikowanych lokalizacji, przy użyciu sprzętu określonego poniżej w tabelarycznych zestawieniach, Wykonawca będzie realizował streaming internetowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Zamawiający poda docelowe adresy i porty sieciowe) wydarzeń festiwalowych – spotkań z gośćmi i uczestnikami, konferencji prasowych, seminariów, sesji Q&A. Emitowany na platformę streamingową obraz i dźwięk będzie realizowany i miksowany przez Wykonawcę w każdej z lokalizacji z 3 kamer (dwie kamery statyczne, jedna ruchoma – obsługiwana przez operatora) oraz przy użyciu wyspecyfikowanego sprzętu audio. Każda z lokalizacji musi mieć także możliwość zdalnego łączenia z osobami znajdującymi się poza obiektem. Formuła wydarzeń on-line zakłada wspólne konwersacje osób prowadzących dane wydarzenie (moderator, gość / goście), udział widowni (możliwość zadawania pytań na żywo), zdalne połączenia audiowideo z gośćmi – przy jednoczesnej emisji tzw. sumy z realizacji zarówno na platformę streamingową oraz na ekran znajdujący się w każdej z wyszczególnionych poniżej lokalizacji. Urządzenia realizacyjne muszą dawać możliwość wzbogacania realizowanego obrazu o elementy graficzne, belki podpisowe, etc. Dodatkowo, we wszystkich lokalizacjach, poza salą kinową w Fundacji Tumult (część III poniższej specyfikacji), Zamawiający stawia wymóg możliwości pokazywania (oraz ich miksowania z realizacją kamerową oraz zdalnymi łączeniami) prezentacji, plików graficznych i plików video. Do Wykonawcy należeć będzie również zapis całości zrealizowanego materiału na własnych nośnikach w jakości obrazu 1080 50p min. 6Mbps oraz dźwięku min. 128 kbps AAC i udostępnienie go Zamawiającemu do skopiowania na jego nośniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
wsparcie techniczne jako czas reakcji na awarię 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: II część – realizacja przedmiotu zamówienia w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:We wszystkich obiektach po stronie Zamawiającego pozostają: • zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, • zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, • ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w CSW oraz w budynku Fundacji nagłośnienie obiektowe. W każdej z wyspecyfikowanych lokalizacji, przy użyciu sprzętu określonego poniżej w tabelarycznych zestawieniach, Wykonawca będzie realizował streaming internetowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Zamawiający poda docelowe adresy i porty sieciowe) wydarzeń festiwalowych – spotkań z gośćmi i uczestnikami, konferencji prasowych, seminariów, sesji Q&A. Emitowany na platformę streamingową obraz i dźwięk będzie realizowany i miksowany przez Wykonawcę w każdej z lokalizacji z 3 kamer (dwie kamery statyczne, jedna ruchoma – obsługiwana przez operatora) oraz przy użyciu wyspecyfikowanego sprzętu audio. Każda z lokalizacji musi mieć także możliwość zdalnego łączenia z osobami znajdującymi się poza obiektem. Formuła wydarzeń on-line zakłada wspólne konwersacje osób prowadzących dane wydarzenie (moderator, gość / goście), udział widowni (możliwość zadawania pytań na żywo), zdalne połączenia audiowideo z gośćmi – przy jednoczesnej emisji tzw. sumy z realizacji zarówno na platformę streamingową oraz na ekran znajdujący się w każdej z wyszczególnionych poniżej lokalizacji. Urządzenia realizacyjne muszą dawać możliwość wzbogacania realizowanego obrazu o elementy graficzne, belki podpisowe, etc. Dodatkowo, we wszystkich lokalizacjach, poza salą kinową w Fundacji Tumult (część III poniższej specyfikacji), Zamawiający stawia wymóg możliwości pokazywania (oraz ich miksowania z realizacją kamerową oraz zdalnymi łączeniami) prezentacji, plików graficznych i plików video. Do Wykonawcy należeć będzie również zapis całości zrealizowanego materiału na własnych nośnikach w jakości obrazu 1080 50p min. 6Mbps oraz dźwięku min. 128 kbps AAC i udostępnienie go Zamawiającemu do skopiowania na jego nośniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
wsparcie techniczne jako czas reakcji na awarię 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: III część – realizacja przedmiotu zamówienia w siedzibie Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, zwana dalej Fundacją.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:We wszystkich obiektach po stronie Zamawiającego pozostają: • zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, • zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, • ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w CSW oraz w budynku Fundacji nagłośnienie obiektowe. W każdej z wyspecyfikowanych lokalizacji, przy użyciu sprzętu określonego poniżej w tabelarycznych zestawieniach, Wykonawca będzie realizował streaming internetowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Zamawiający poda docelowe adresy i porty sieciowe) wydarzeń festiwalowych – spotkań z gośćmi i uczestnikami, konferencji prasowych, seminariów, sesji Q&A. Emitowany na platformę streamingową obraz i dźwięk będzie realizowany i miksowany przez Wykonawcę w każdej z lokalizacji z 3 kamer (dwie kamery statyczne, jedna ruchoma – obsługiwana przez operatora) oraz przy użyciu wyspecyfikowanego sprzętu audio. Każda z lokalizacji musi mieć także możliwość zdalnego łączenia z osobami znajdującymi się poza obiektem. Formuła wydarzeń on-line zakłada wspólne konwersacje osób prowadzących dane wydarzenie (moderator, gość / goście), udział widowni (możliwość zadawania pytań na żywo), zdalne połączenia audiowideo z gośćmi – przy jednoczesnej emisji tzw. sumy z realizacji zarówno na platformę streamingową oraz na ekran znajdujący się w każdej z wyszczególnionych poniżej lokalizacji. Urządzenia realizacyjne muszą dawać możliwość wzbogacania realizowanego obrazu o elementy graficzne, belki podpisowe, etc. Dodatkowo, we wszystkich lokalizacjach, poza salą kinową w Fundacji Tumult (część III poniższej specyfikacji), Zamawiający stawia wymóg możliwości pokazywania (oraz ich miksowania z realizacją kamerową oraz zdalnymi łączeniami) prezentacji, plików graficznych i plików video. Do Wykonawcy należeć będzie również zapis całości zrealizowanego materiału na własnych nośnikach w jakości obrazu 1080 50p min. 6Mbps oraz dźwięku min. 128 kbps AAC i udostępnienie go Zamawiającemu do skopiowania na jego nośniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
wsparcie techniczne jako czas reakcji na awarię 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa Xbox one - Włocławek
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie posiadam xbox one. Xbox włącza doslownie się na 1 sekundę i odrazu wylacza. Zasilacz jest sprawny czy jest szansa naprawy tego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI