Kompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej Uniwersytetu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 23.10.2022 do 22.10.2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-08-08
 • ZamawiającyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00279891
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 23.10.2022 do 22.10.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 21

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ar.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 23.10.2022 do 22.10.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00c0c280-0cb5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042271/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa telefonii stacjonarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Uwaga: zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, przeglądarki
powiązane z Internet Explorer wspierane będą tylko do 17 sierpnia 2021 r.
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-291-2805/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zabezpieczenie łączności telefonicznej stacjonarnej dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz, gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczba punktów przyznana poszczególnym oferta zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii krytycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału niniejszym postępowaniu – zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający stawia warunek.
a) - w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zostali wpisani do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.)
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uczestnictwa zostanie spełniony, jeśli będzie je spełniał każdy z Wykonawców
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia warunek.
a) w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 usługi: każda z nich obejmującą swoim zakresem usługi telekomunikacyjne stacjonarne z dzierżawą centrali zbliżonych do oferowanego systemu z uwzględnieniem następujących warunków koniecznych:
- wszystkie świadczone usługi łącznie z dzierżawą centrali muszą być oparte o system tego producenta, którego rozwiązanie jest zawarte w ofercie,
- uwzględnia się tylko te rozwiązania, w których liczba abonentów wewnętrznych jest nie mniejsza niż 1000,
- co najmniej jedna świadczona usługa z dzierżawą centrali musi posiadać liczbę łączy wewnętrznych większą niż 1 300 oraz program taryfikacji i zarządzania, przy czym system oraz program taryfikacji i zarządzania muszą pochodzić od tego samego producenta. Podstawą realizacji każdej z nich (usług) jest odrębna umowa.
W przypadku usług (umów) w trakcie trwania (dot. świadczeń ciągłych lub okresowych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem. W przypadku gdy w zakres świadczenia (umowy) wchodziło wiele usług czy działań, należy podać czy w zakres tego świadczenia (umowy) wchodziła także usługa określona w tym warunku, wymagana przez Zamawiającego do wykazania i wskazać jej parametry w odpowiednim polu wykazu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uczestnictwa zostanie spełniony, jeśli jeden z podmiotów wykaże wymagane doświadczenie (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się).
b) w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią kadrą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia (odpowiedzialna za świadczenie usług serwisowych) tj. co najmniej dwoma kluczowymi specjalistami tj. osobami do serwisowania zaoferowanych centrali, z aktualnym certyfikatem przyznanym przez ich producenta obejmującym zaoferowane rozwiązanie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek uczestnictwa może zostać spełniony przez Wykonawców łącznie.
c) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości dostaw zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który ten warunek spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS] lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG], w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług (Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 usługi: każda z nich obejmującą swoim zakresem usługi telekomunikacyjne stacjonarne z dzierżawą centrali zbliżonych do oferowanego systemu z uwzględnieniem następujących warunków koniecznych:
- wszystkie świadczone usługi łącznie z dzierżawą centrali muszą być oparte o system tego producenta, którego rozwiązanie jest zawarte w ofercie,
- uwzględnia się tylko te rozwiązania, w których liczba abonentów wewnętrznych jest nie mniejsza niż 1000,
- co najmniej jedna świadczona usługa z dzierżawą centrali musi posiadać liczbę łączy wewnętrznych większą niż 1 300 oraz program taryfikacji i zarządzania, przy czym system oraz program taryfikacji i zarządzania muszą pochodzić od tego samego producenta. Podstawą realizacji każdej z nich (usług) jest odrębna umowa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt A.1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 10.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może dotyczyć następujących przypadków:
1) wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które spowodują konieczność zmiany określonych w umowie warunków wykonywania jej przedmiotu - dopuszczalna jest zmiana tych postanowień umowy, na które zmiana prawa ma wpływ;
2) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie stawek podatku od towarów i usług - zmianie mogą ulec ceny jednostkowe brutto wynagrodzenia (opłat transakcyjnych) o których mowa w §6 pkt.3
3) zmiany nazwy lub formy prawnej Wykonawcy na skutek przekształceń organizacyjno-prawnych – dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów w tym zakresie;
4) zaistnienia konieczności zmiany umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych
z uwagi na zalecenia podmiotów kontrolujących w szczególności wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub stanowisko właściwego organu np. Prezesa UODO.
3. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykazać i udokumentować wpływ zmian, o których mowa wyżej na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w tym przedstawić szczegółową kalkulację zmienianej ceny.
4. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 2 zostaną wprowadzone od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, których dotyczy zmiana.
5. Każda ze Stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 2-4 wraz z tą propozycją przedłoży co najmniej:
1) opis proponowanych zmian;
2) uzasadnienie tych zmian.
6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie prześle do strony występującej zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 3 i 4.
7. W przypadku upływu terminu podanego ust. 6 przyjmuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6.
9. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy.
10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 2 - 10 jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/urk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-02

NAJNOWSZE ZLECENIE
Mam potrzebę wzmocnienia działania Internetu - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam potrzebę wzmocnienia działania Internetu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszyw wraz z wbudowaniem na drogi gminne
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: Dostawa pojemników plastikowych na zużyty sprzęt medyczny
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: Usługa wdrożenia systemu controlingowego w KHK S.A.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Budowa światłowodów dla Miasta Darłowo
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI