Dostawa urządzeń teletransmisyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa urządzeń teletransmisyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-10-15
 • ZamawiającyCentrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-05
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń teletransmisyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140338549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 9/13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń teletransmisyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ffeff0f-21ca-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00208606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010296/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa urządzeń teletransmisyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności:
1) składanie, zmienianie i wycofywanie ofert odbywa się w formie lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektronicznej Skrzynki Podawczej)
2) składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, uzupełnień, wyjaśnień oraz przekazywanie informacji odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:za pośrednictwem dedykowanego do postępowania
formularza korespondencji dostępnego na Platformie przetargowej Zamawiającego
https://zamowieniaczcsz.wp.mil.pl/poczty elektronicznej - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za niesprawne działanie poczty elektronicznej Wykonawcy.2. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) 3.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany ,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji
użytkowaniasystemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
dokomunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania:− oferty przyjmuje się datę jej przekazania
naePUAP.− wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
za pośrednictwem formularza korespondencji lub na adres e-mail.7. Identyfikator postępowania
dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.8.
ZŁOŻENIEOFERTY: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2) Cały
proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
3) Sposób złożenia oferty w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 4) Wykonawca, aby wziąć́ udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na
Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę̨ użytkownik wybiera
formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu
miniPortal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ,
2) adres email inspektora ochrony danych osobowych: czcsz.iod@ron.mil.pl
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych
w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku
z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
4) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
c) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2616.32.2021 KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk urządzeń teletransmisyjnych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32522000-8 - Sprzęt telekomunikacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W formularzu ofertowym – (w Załączniku nr 2 do SWZ) Wykonawca oblicza cenę zamówienia zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi oraz zgodnie z ust. 2-3 SWZ.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:
a) w formularzu ofertowym podaje dla przedmiotu zamówienia cenę jednostkową brutto (kolumna 5);
b) następnie mnoży cenę jednostkową brutto przez podaną ilość
i otrzymaną wartość wpisuje w kolumnę – wartość brutto (kolumna 6);
c) wartość brutto daje cenę oferty.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z wytycznymi o których mowa w ppkt 1)-3) oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następująca zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1 grosz. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje pominięta,
a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie,
2) w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia – jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia,
3) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i ilości sztuk – jeżeli obliczona wartość nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości sztuk, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową.
4. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.
5. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.
6. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
7. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.
8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
9. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. (tzw. MPP).
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, ani w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w
oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.2. Pełnomocnictwo o którym mowa w
ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie: − postępowania o zamówienie publiczne,
którego dotyczy;− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; − ustanowionego Pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim:
reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie,
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji Wykonawcy.3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast
pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy
spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakresu mocowania wspólników.4. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona wyłącznie zpełnomocnikiem.5. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 8. W przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy znajdują się w załączniku numer 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dołożenie pamięci RAM do laptopa i wymienienie dysku HDD na SSD- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dołożenie pamięci RAM do mojego laptopa i wymienienie dysku HDD na SSD. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Wymiana odcinka sieci letniej wodociągowej na Cmentarzu Wojskowym
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Usługa spersonalizowanej komunikacji dla przedsiębiorców